Barra

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Barra

Equivalent terms

Barra

Associated terms

Barra

5 Archival description results for Barra

5 results directly related Exclude narrower terms

Annie Johnston

 • MG 6.46
 • Fonds

Fonds consists of "An Clachan a b'Aithne Dhomh" : description of life on the Isle of Barra in the 1800s.

Johnston, Annie

Calum Johnston: Gaelic Songs

Item consists of an audio recording of Calum Johnston singing a selection of Gaelic songs. Calum Johnston, brother of folklore and song collector Annie Johnston, is a renowned Gaelic tradition bearer, bagpiper and singer from Castle Bay on the Isle of Barra, Scotland.

"O gur mise th'airno chradh"

"O'n dh' fhag thu mi..."

"Smuatintinn truagh a th'air mi aigne"

"O Gain Ghlinn Cuaich"

"Dh 'eirich mi 's cha robh mi sunnd..."

"Ged is grianach a' latha"

"Blar na h' Eaglaise..."

"Faigh a nuas dhuinn am botul"

"Chuir 'as Caisteal a'ghlinn mi"

"Horo Bhodachain"

"Bheir miho hu bha ho"

"Cantaireachd"

"Si Morag a rinn a' bhanais"

"N robh thu 's a bheinn?"

"Fhir a' chinn duibh"

"Eo ho Raghnaill ad thall"
Chanter

"Na faighinn gille t'a cheannach"

"Chaidh maille air mo leiasinn"

University of Edinburgh School of Scottish Studies

Ceilidh in Barra

Item is an audio recording taped in Scotland, October, 1973 at a Ceilidh in Barra - names of performers not available

Recording summary:

          Violin selections - Marches, strathspeys, reels

Bagpipe selections

"Teannaibh dluth 's togaibh fonn" - Lament

"Muilean nam Mor-Bheann"

"Caidil cha dean mi..." - Love song

Bagpipe selections

Violin selections - LeBlanc, Paddy & MacInnis, Dan Joe - Strathspeys and reels

"Eilean uaine a' cheo..." - Patriotic song

Puirt-a-beul - Puirt-a-beul

Macfarlane, J. Malcolm

Gaelic Songs from Scotland

MacLean, Allan - Gaelic story - My Hen's Bad Habits

Pipers from Scotland - Bagpipe selection

Calum Ruaraidh, the Crofter - Song - The Lament for Arnheim

Shaw, Christine - Gaelic song

MacDonald, Allan - Song - Oran an t-Saighdear

Johnston, Annie & Mary; MacLeod, Rachel - Ceilidh in Barra - songs, music

Gillies, Alasdair - Story - Alasdair Wooing the Widow

Gillies, Alasdair - Song - Kirsteen

Gillies, Alasdair - Song - An t-Alltan Dubh

Macdonald, Angus