Boston (Mass.)

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Boston (Mass.)

Equivalent terms

Boston (Mass.)

Associated terms

Boston (Mass.)

2 Archival description results for Boston (Mass.)

2 results directly related Exclude narrower terms

"Star Spangled Banner"

  • MG 6.44
  • Fonds

Fonds consists of the Gaelic version of the American national anthem.

Gaelic Songs with John A. Beaton

Item is an audio recording of singers from Boston, Judique, Christmas Island and Southwest Margaree singing a selection of Gaelic songs.

John A. Beaton :

Nighean Dubh Nighean Donn
"Faill i O Ro Faill I O
Oran Seòlaidh
O Sud an Taobh a Ghabhainn
Òran Seòlaidh
Mo Chrìdhe Trom 's Cha Neònach
Ochoinn a Rìgh Nach Mi Tha Muladach
"Ochoin a righ, gur h-e mi tha muladach..."
"Ochion fada bhuam thu..."
"Ho ro thill e ill o ro..."
"Ho gur mise, he gur mise..."

Joe MacKenzie (Christmas Island N.S) and Kay Macdonald ( Southwest Margaree N.W) :

"A mhairi dhubh, a hu a ho..."

John A. Beaton : "Gaol an t-Seoladair"

MacLellan, Malcolm : Deoch slainte luchd nam brachannan

John A. Beaton :

Buain nan dearcan
Hu a ho , 's mi fo m'inntinn
Horionn o 's mi fo m'inntinn
Horionn o 's na ho ri

MacLellan, Malcolm : Ho ro iu 's na hiurabh eile

John A. Beaton :

Mi nighean dubh
Airigh baile cno

Alex Macleod (Boston) : Air fail irinn, ail irinn

Carmichael, Kenny - Mo Mhali mhin meall-shuileach...

Beaton, John A. - Teannabh dluth is togaibh fonn

MacKenzie, Joe and MacDonald, Kay - Morag 's na horo gheallaidh

MacLean, Peter - Illean ill o, illean i...

MacLean, Peter - Mairi Nigh'n Dhomhnuill

MacLean, Peter