Tales/Sgeulachdan

Elements area

Taxonomy

Code

Scope note(s)

  Source note(s)

   Display note(s)

    Hierarchical terms

    Tales/Sgeulachdan

     Equivalent terms

     Tales/Sgeulachdan

      Associated terms

      Tales/Sgeulachdan

      59 Archival description results for Tales/Sgeulachdan

      59 results directly related Exclude narrower terms
      Angus ' The Ridge' MacDonald
      CA BI T-2029 · Item · 1949 - 1951
      Part of Sound and Moving Image Collection

      Item is an audio recording of bard Angus 'The Ridge' MacDonald, son of famed Allan 'The Ridge' MacDonald, performing a number of Gaelic songs and stories.

      "Naille chunna mi' n uair bhios drama 's a' chuach ri ol..."
      "Gur e mise a th' air mo leonah..." (Blar Inverlochy)
      "Tha mi 'n diugh gu tinn..."
      " 'S fheudair dhomh air m'fhirinn a sguir dhe'n dram..."
      "Throid mo bhean 's gun throid i rium..."
      "Fire, fare, farumach..."

      Leach, MacEdward
      CA BI T-1084 · Item · 1975
      Part of Sound and Moving Image Collection

      MacNeil, Stephen R. Iona "Reisemaid Ghàidhealeach Eilean C.B." (185th Battalion)

      Morrison, Dan Neil Loch Lomond "Chi mi na mòrbheanna..."

      MacLellan, Angus Grand Mira (N.S.) "Cumha MhicChriomain"

      MacLellan, Angus Grand Mira (N.S.) "Creach na Samhna"

      MacLellan, Angus Grand Mira (N.S.) "Óran a 'Mhathain"

      MacLellan, Angus Grand Mira (N.S.) "Postman's Song"

      MacLellan, Angus Grand Mira (N.S.) "Óran na Bainnse" (Cape Mabou Wedding)

      MacLellan, Angus Grand Mira (N.S.) "Poite-dhubh MhicRaing

      Campbell, Hector Hillsdale, Inverness County (N.S.) "A ' bhrádha"

      Shaw, John
      CA BI T-77 · Item · 1969
      Part of Sound and Moving Image Collection

      Item is an audio recording of Gaelic bard Angus R. Macdonald, of French Road N.S. Recording includes a number of humorous stories and songs composed by MacDonald as well as a performance of his popular song 'The Mountain' (Smeorach Chlann Domhnuill)

      Day, Hilda
      Angus 'The Ridge' MacDonald
      CA BI T-2028 · Item · 1949 - 1951
      Part of Sound and Moving Image Collection

      "I ho, hi ho, wach horo eile..."
      "O cha teid, cha teid mise..."
      " 'S truagh nach robh mi, a hill oro, Riochd na h-eala, a hi m bo..."
      "Ochoin a righ, gur a mi tha muladach"
      Sgeulachd: A young man going to seek his fourtune...
      "An diugh chuala mi sgeul..."

      Leach, MacEdward
      CA BI T-1101 · Item · 1975
      Part of Sound and Moving Image Collection

      MacLellan, Archie Dan

      Stories about Raonall Mor Mac Ailean Oig
      Story about "Sithichean" (fairies) in Isle of Cann, Inner Hebrides
      The French boat in P.E.I.
      Oran an T-Seathaich
      Puirt-a-beul - words to Miss MacLeod's Reel
      "Gillean nan Drobhair"
      Traditions concerning Miss MacLeod's Reel "Ceann Locha Morair"
      First Pioneers' voyage from Scotland
      "Murderer on ship tested with coin"
      "No successful wedding without a fight..."
      Forerunners
      "Bocain" and connected beliefs...
      "Spiorad an Drobhair"
      Transportation by will...
      "'Tha diofar math eadar na mic..."
      "Priest and minister in River Denys..."
      "Song about the burning of the jail at Inverness (N.S.)"

      MacLellan, Lauchie (Dunvegan)

      "Bheir mi o ro hoireann o"
      "Sealladh nam mor-bheannan"
      "An Gille Glas"
      "Oran an T-Seathaich"
      Saying from Gaelic Calendar
      "'S e mo run an t-oigear og..."
      "Illean bithibh sunndach..."

      Beaton, David

      Killer whales at Broad Cove

      Shaw, John
      CA BI T-2024 · Item
      Part of Sound and Moving Image Collection

      Item is an audio recording of Archie E. Gillis and John Beaton performing a selection of Gaelic songs and sgeulachd.

      Archie E. Gillis

          "Olc mar h' fhalbh sibh air turs..."
      "Smuid a null gu duthaich na Gallamg (?) ..."

      John Beaton:

             Sgeulachd: "Cailleach nan Cno"
      "Sealah cuan 's i bho thuath..."

      Unidentified Informant Sgeulachd: About "Buidseachd - sgoil - dhubh"

      Leach, MacEdward
      Bha Siod Ann Reimhid
      CA BI G113 · Item · 1975

      Item is a collection of traditional tales from the Gaelic Oral tradition of Scotland.

      CA BI T-402 · Item · 1972
      Part of Sound and Moving Image Collection

      Item is an audio recording of an interview with J.A Macneil, Michael Macneil and John Angus Maclean of Big Beach, Cape Breton (N.S.) Features:

      MacNeil, J.A. - A trip to Scotland

      MacNeil, Michael - Biographical sketch

      MacNeil, Michael - Biographical sketch

      MacNeil, Michael - Ho iri raill o

      MacNeil, Michael - S' fheudair dhomh...'s sgur de 'n dram

      MacNeil, Michael - Railroad song

      MacLean, John A. - Se fad mo mhulad

      MacLean, John A. - Biographical sketch

      MacLean, John A. - Story - the old woman and the trunk

      MacLean, John A. - Ged a'sheoil mi air m'aineoil

      Side 2:

      J.A MacKinnon (MacKinnon's Harbour) :

      Biographical Sketch
      Schooling and teachers in MacKinnon's Harbour

      Mrs. MacKinnon (MacKenzie):

      Biographical Sketch

      Selection of Gaelic songs

      MacDonald, Joseph Lawrence
      CA BI T-226 · Item · 1970
      Part of Sound and Moving Image Collection

      Item is a recording of a ceilidh at the house of Alan Steele. Includes stories, songs, local history and lore in both English and Gaelic.

      Steel, Allan Story of the building of the Railroad, 1887-1890

      Steel, Neil Ged tha mi gun chrodh gun aighean

      Steele, Sally Scottish music

      MacKenzie, Hugh O, till a' Leannan

      Steel, Mary Ye Banks and Braes

      Chorus ' S truagh nach robh mise an Eilean

      MacKenzie, Hugh Stop your tickling jock

      Bryden, Joseph Mimics Mi'kmaq coming off train at Christmas Island (N.S.)/ Mimics Mi'kmaq singing in choir.

      Bryden, Joseph Story about Michael Archibald's dog

      Bryden, Joseph Micmicing Jim John MacDougall and John Campbell, stutterer

      Bryden, Joseph Story about a Priest in New Waterford

      MacKenzie, Hugh Story about pioneer days in Cape Breton Island (N.S.) ... Dat's my fader (early relations with Mi'Kmaq)

      MacKenzie, Hugh Story centres around a sick woman Seumas Sandy said that if they ate rough food all would be well

      MacKenzie, Hugh Humorous Story about Billy Eoin MacKinnon who said "Poor man's stomach was the same as Vanderbilts"

      MacKenzie, Hugh More stories about MacGregor's dog killing sheep, rum

      MacKenzie, Hugh Donald Isbel about shoes and also about slow worker

      MacKenzie, Hugh The courtship of Floridh and Ruairidh under the tree with Hector at the top of the tree listening

      MacKenzie, Hugh Story about Donald and a Priest

      MacKenzie, Hugh Story about Mickey Sandy's dog.

      Chorus O gur toil leam é gur toil leam

      MacKenzie, Hugh Story about Michael MacNeil and stealing hay

      MacKenzie, Hugh Sgeulachd "Gilleasbuig Aotrom"

      MacKenzie, Hugh "Gilleasbuig Aotrom" (continued)

      Steele, Sally
      CHER Radio Failte is Furan
      CA BI T-643 · Item · 1973
      Part of Sound and Moving Image Collection

      Fitzgerald, Winston - Failte is Furan : Violin selections

      MacRae, Donald - Song - Ho mhairi, he mhairi

      MacLean, Joe - Violin selections

      Pipes and Drums of the 8th Battalion, Royal Scots - Bagpipe selections

      Chisholm, Angus - Violin selections

      ? - Song: Seinn, seinn an dan gu socair

      Pipes and Drums - Bagpipe selections

      MacEachern, Mrs. Bessie - Song - Fuadach nan Gaidheal

      Gillis, Angus Allan Campbell, Dan J - Violin selections

      MacDonald, John - Story - Coire Chlabhraidh

      MacDonald, John - Story - Coire Chlabhraidh

      MacDonald, Barbara - Piano selections

      Pipes and Drums of the Black Watch - Bagpipe selections

      CHER Radio
      CHER Radio Failte 's Furan
      CA BI T-674 · Item · 1973
      Part of Sound and Moving Image Collection

      Boisdale Junior Gaelic Singers, Boisedale, N.S - Mo Gleannan Taobh Loch Liobhann

      MacLean, Alexander, Iona, N.S - Piano selections

      MacInnis, Dan Joe, Sydney, N.S - Violin selections

      Glasgow Police Pipe Band, Scotland - Bagpipe selections

      MacLeod, Malcolm R., Sydney, N.S - Eilean gorm nam beanntainn aird

      LeBlanc, Paddy, Sydney, N.S - Violin selections

      MacDonald, Donald, Scotland - Sgeulachd an t-saighdear mhor

      Invergordon Distillery Pipe Band Drummers, Scotland - Drum fanfare

      CHER Radio
      CA BI MG 6.22-MG 6.22 10 · File · 1964-1966
      Part of Gaelic songs

      Articles include:

      “Uisdein MacGhilleasbaig Chléirich” about the treacherous nephew of Donald Gorm MacDonald in the 16th century.
      “An Righ agus an Ciobair” a folktale.
      The Irish Famine.
      A mystery ship
      Train service in Scotland
      Folklore of Kintyre
      Calendar customs
      A comical conversation between the “Red Cat” and “Peigi”
      The Poetry of Fr. Allan MacDonald
      A comical conversation between the “Red Cat” and “Peigi” corncerning Gaels’ impression of non-Gaels.
      The New Year tradition of A’Challain. Reprinted from Teachdaire nan Gaidheal, 1829.
      A comical conversation between the “Red Cat” and “Peigi” The Brahan Seer, Coinneach Odhar.
      A response to a letter sent in 1848 to a Gaelic periodical, in which a man expresses concern regarding women’s fashions,
      Highladn regiments fighting in WWI and WWII.
      The folktale “Na Tri Fainneachan”
      Wise Fool tales of Gilleasbuig Aotrom
      The loss of self-sustenance in the Highlands
      Concerning the Glasgow and other Fairs.
      A letter to the editor from a man in the Highlands complaining about women’s behaviour and the cost of living going up.
      Educational reform in Scotland.
      An man who lived in Oban’s school log book.
      The Massacre of Glencoe
      Biblical stories
      The Crofter’s Commission Report
      A Gaelic textbook used in Harris
      Gaelic poets
      The life and works of Gaelic scholar, Ewen MacLachlan

      CA BI T-2020 · Item · 1949 - 1951
      Part of Sound and Moving Image Collection

      Mrs. MacCormick (MacQuarrie ?)

            Conclusion of sgeulachd from T-2019
      Story: "A boy who went to a doctor..."
      Story: "A minister saying grace..."
      Story: "A Jersey woman and a Jersey cow..."
      Story: "The man who hung himself..."
      Story: "Story of a burial..."
      Story: "A wodow's son in Cape Breton..."
      Story: "The man who was envious of his wife..."

      Donald MacLennan

      "An cota ur Martainn..."

      Mrs. MacCormack
      "Hi ri ill iu ill agus o..."
      Story: "Cape Breton woman went to visit her son in the army..."
      Story: "Donald & the minister..."
      "O gur truagh mi le na corns"

      Leach, MacEdward
      CA BI T-1168 · Item · 1979
      Part of Sound and Moving Image Collection

      Item is an audio recording of Frank Macarthur discussing Gaelic language in the Codroy Valley, Newfoundland. Includes Gaelic songs and sgeulachdan.

      Gaelic was his first language - did not speak English until he went to school
      There were once many Gaelic speakers in the Codroy valley
      Discusses Gaelic work songs, spinning songs his grandmother used to sing
      Fragment of Gaelic song: "Illean bithibh sunndach..."
      "Oran na Mocaisean"
      "Chailean dhuinn a dh'fhag thu mi..."
      Fragments of two sgeulachdan
      His grandfather came from Scotland...
      His grandmother talked about the heather in Scotland...
      "Will you marry me my damsel..."

      Macdonald, Norman
      Gaelic Songs
      CA BI T-455 · Item · 1972
      Part of Sound and Moving Image Collection

      Item is an audo recording of Gaelic songs and stories recorded in Boisdale and Mabou (N.S)

      MacDonald, Joseph Lawrence - "Sgeulachd Gill'easbuig Aotrom"

      MacDonald, Joseph Lawrence - "Cumha Cheap Breatunn"

      Cameron, Finlay - "Tha mi sgith o'n tim seo 'n de"

      Cameron, Finlay - "Mo Nighean Dubh"

      Cameron, Finlay - "Gaol an t-Seoladair"

      Cameron, Finlay - "Thug mi run 's chuir mi uidh"

      Cameron, Finlay - "Fhleasgaich ur, leannan thu..."

      Cameron, Finlay - "O gur mise tha fo mhighean..."

      Beaton, Angus D. - "Hi ho ro s na ho ro eile"

      Beaton, Angus D. - "Air faill irinn ill irinn uill irinn o ro hi..."

      Cameron, Mrs. Finlay - "An te ruadh"

      Cameron, Finlay - "Tha mi'n diugh gu tinn..."

      Beaton, Angus D. - "Feasgar Luain"

      MacDonald, Joseph Lawrence
      Gaelic Songs and Stories
      CA BI T-125 · Item · 1953
      Part of Sound and Moving Image Collection

      Item is an audio recording of Gaelic songs and stories told by MacDonald, Duncan, MacKinnon, Donald Joseph, and MacDonald, Mrs. Archie. Taped for the School of Scottish Studies, Edinburgh, Scotland.

      "Mac Righ Lachlann" (Duncan MacDonald) (Sgeulachd) Note: This is ending of the story - See halfway point in recording for beginning (originally side B).
      "Blar na h-Eaglaise Brice" (Donald J. MacKinnon)
      "Nochd gu fuar i..." (Mrs. Archie MacDonald) (Milling song)
      "Nigheaneneo-bhan aig Domhunull Phiobair" (Mrs. Archie MacDonald) (Puirt-a-beul)
      "Ruidhleadh mo nighean donn..." (Mrs. Archie MacDonald) Port-a-beul
      "Thug mi'n oidhche ged a b'fhad e..." (Donald J. MacKinnon) (Song--Lament)
      "Di-sathurna ghabn mi mulad..." (Mrs. Archie MacDonald) (Milling song)
      "Braighe Loch Iall" (Donald J. MacKinnon) (Song--Lament)
      "Banarach a chunna' mi'n raoir..." (Mrs. Archie MacKinnon) (Milling song)
      "An Coure Riabhach" (Donald J. MacKinnon) (Song--Lament)
      "'S lapach muladach a tha mi..." (Mrs. Archie MacDonald) (Milling song)
      "Mac Righ Lachlann" (Duncan MacDonald) Note: The sgeulachd begins here but is incomplete - See beginning of recording for remainder (originally side A).
      "Aireamh muinntir Fhainn is Dhubhain" (Duncan MacDonald) (Sgeulachd)
      ""Laoidh Fhraoich" (Duncan MacDonald)
      "Laoidh a' Choin Buibh" (Duncan MacDonald) Song
      "Sgeulachd an Dithneabaich" (Sgeulachd)

      Retaped by the School of Scottish Studies. Courtesy of Mrs. Mary MacDonald (wife of Fionn MacColla)

      University of Edinburgh School of Scottish Studies
      CA BI T-190 · Item · 1970
      Part of Sound and Moving Image Collection

      Item is an audio recording of Jim Charles Macneil singing, and discussing stories/history of Big Pond (N.S).

      Brief talk of Father Michael Gillis
      Singing; this Cumhna was written by John MacKinnon, Big Pond.
      True, funny stories
      MacPherson story...
      Father MacAdam's death...
      Address to Scottish Catholic Society; first Convention - short time after Father D.M. MacAdam's death.
      Song part of Cumhna composed by Vincent MacLllan; Cumhna in honor of Father D.M. MacAdam.
      Duain - Halloween customs in Cape Breton
      Funny stories - One about the carpenter...
      Song composed for that carpenter by Mr. MacInnis; supposedly spoken by the man who hired the carpenter.
      "Tell us something about Bishop Grant of Scotland and Canon MacInnis"
      Reads the address given to Bishop Grant and Canon MacInnis by Father Stanley MacDonald; composed by Father S. MacDonald

      Beaton, Sister Margaret
      CA BI T-1086 · Item · June, 1975
      Part of Sound and Moving Image Collection

      Item is an audio recording of a selection of Gaelic songs performed by singers on Cape Breton's North Shore. Recording includes a Sgeulachd recited by Hughie Dan MacDonnell of Inverness, N.S.

      MacLeod, Malcolm Angus Breton Cove, Victoria County "Ho ro fear mo rùin thu..."

      MacLeod, Dan North River Bridge, Victoria County "Faill ill il eileadh o ro..."

      Shaw, John Wreck Cove. Victoria County "Mo chridhe trom 's duilich leam..."

      MacLeod, Malcolm Angus Breton Cove, Victoria County "An té a chaill a' Ghàidhlig"

      MacDonnell, Hughie Dan Inverness (N.S.) "Raonall Mac Ailein Óig"

      Shaw, John
      Gaelic Songs in Boisdale
      CA BI T-440 · Item · 1972
      Part of Sound and Moving Image Collection

      Item is an audio recording of Gaelic singers in Boisdale, N.S.

      Cameron, Finlay - Thug mi run 's chuir mi uidh

      Cameron, Finlay - Tha mi sgith bho'n tim seo 'n de

      Cameron, Finlay - Tha mi'n diugh gu tinn

      Cameron, Finlay - Mo nighean dubh

      MacDonald, Joseph L. - Cailinn mo ruin-sa

      MacDonald, Joseph L. - Gleannan taobh Loch Liobhan

      MacDonald, Joseph L. - Sgeulachd

      MacDonald, Joseph L. - O go toigh leam

      MacDonald, Joseph L. - Story of Ruaridh Mor and Seonaid visit to Glasgow

      MacDonald, Joseph Lawrence
      CA BI T-626 · Item · 1973
      Part of Sound and Moving Image Collection

      Item is an audio recording of Gaelic songs and stories performed by Joe Neil MacNeil and Dan Macneil.

      MacNeil, Dan - Mairi Dhubh

      MacNeil, Joe Neil - Tall stories

      MacNeil, Dan - Mo ghoal air a'chommanta

      MacNeil, Joe Neil - Story of a wake "Teasruig sinn a Thighearna

      MacNeil, Dan - Gillean mo luaidh

      MacNeil, Dan - Gillean mo luaidh

      MacNeil, Dan - A story of Fr. Angus Cameron

      MacNeil, Dan - A story of John MacLean

      MacNeil, Joe Neil - A story of Fr. Neil MacLeod

      MacNeil, Joe Neil - Fagail Diuraidh

      MacNeil, Joe Neil - Story about Big Pond

      Beaton, Sister Margaret
      CA BI T-2016 · Item · 1949 - 1951
      Part of Sound and Moving Image Collection

      Hector Campbell :

      Sgeulachdan (conclusion from T-2015)
      Sgeulachd: "The King's Daughter would marry whoever could build a boat that could travel on land or sea..."

      Michael MacMillan (Sydney, N.S)

      Sgeulachd: "The woman & the fairies....(song)

      Song composed by Lauchie Currie (Am Bard Ruadh, Blackett's Lake) " An Teine Mor"

      Sgeulachd: "The two brother - one who prospered & one who did not..." (continue on T-2017)

      Leach, MacEdward
      MG 21.8-T-3065 · Item · 1978
      Part of D.J. MacDermaid Songs & Stories Collection

      Item is a sound recording of Hector MacCormack at Framboise.

      Cassette notes it as tape #149.

      Track List:
      Side A
      Track A1 - TBD (Hector MacCormick) 04:02
      Track A2 - TBD (Hector MacCormick) 03:03

      Side B
      Track B1 - TBD (Hector MacCormick) 08:35
      Track B2 - Padruig Ban agus Morag (Hector MacCormick) 16:44
      Track B3 - TBD (Hector MacCormick) 02:51
      Track B4 - TBD (Hector MacCormick) 02:27

      CA BI T-103 · Item · 1969
      Part of Sound and Moving Image Collection

      Conall Ruddh nan Cath (Conall Cra-Bhuidhe)

      Ranonull MacCailean og (Coluinn gun cheann)

      Theid mi le m'bhalachan

      "Am Muilean Dubh" (puirt-a-beul)

      Short saying in between.

      Interviews about stone-Co-operative.

      Whole of track B tape runs out.

      MacDonnell, Hughie Dan
      James A. MacNeil fonds
      CA BI MG 6.24 · Fonds · 1932-1942

      Fonds consists of papers including stories, songs, newspaper clippings and a scrapbook. Papers include:

      1. “An t-Each Dubh”, a folktale in Gaelic copied down by Jonathan G. MacKinnon from a manuscript of a transcribed story collected by Hector MacLean and John Francis Campbell in Mingulay in the mid. 1800s. The date of the copy is July 7th, 1911. Original, 9 pages.
      2. Gaelic songs with music [n.d.]. Original, 8 pages.
      3. Part of the story “Domhnull MacThormaid agus Leanamh-Sithe Cnoc a'Chuilinn” and "Gaol Gaidhealach" in Clarsach an Doire by Neil MacLeod. 22pages.
      4. Teachdaire nan Gaidheal, 1932-1934. Scattered issues. Printed. 1 cm.
      5. Scrapbook of Scottish and Gaelic items, 1942. 3 cm.
      MacNeil, James A.
      CA BI T-665 · Item · 1977
      Part of Sound and Moving Image Collection

      Item is an audio recording of Jim Charles MacNeil and Rosemary Hutchinson. Recording includes Gaelic stories, traditions, songs and customs.

      MacNeil, Jim Charlie - Sgeulachd an t-saighdear mhor

      Hutchinson, Rosemary - Story of the big soldier (English translation of above)

      Hutchinson, Rosemary - Biographical sketch of Mr. MacNeil

      MacNeil, Jim Charlie - Scottish New Year's customs

      MacNeil, Jim Charlie - Thainig mi'n nochd a choimhead air mo chairdean

      Hutchinson, Rosemary - First-footing in Scotland

      MacNeil, Jim Charlie - Mons. MacGillivray's visit to Scotland on Hogomanay night

      MacNeil, Jim Charlie - Fuadach nan Gaidheal

      CBI Radio
      CA BI T-1112 · Item · June 17, 1975
      Part of Sound and Moving Image Collection

      Item is an audio recording of Joe Neil MacNeil, Joe Allan Maclean and Dan MacNeil telling Gaelic stories and performing songs. Joe Neil discusses the death of Sister Margaret Beaton.

      MacNeil, Joe Neil - Words on the Death of Sister Margaret Beaton

      MacNeil, Joe Neil - "Duine a' spealad"

      MacNeil, Joe Neil - "Bean an tuathanaich agus an nighean a' sniomh"

      MacNeil, Joe Neil - "An te a ghoid an t-aodach"

      MacLean, Joe Allan (Christmas Island, N.S) - "Mac IlleBhrath a' bhrocain..."

      MacNeil, Dan - "A shealltainn a gruagaich..."

      MacLean, Joe Allen - "Bas a' chogaidh..."

      MacLean, Joe Allen - "Donnachadh Ban an tuathanach..."

      MacNeil, Dan - "Nighean donn an t-sugraidh"

      MacLean, Joe Allan - "Duan na ceardaich..." & history of the song

      MacDonald, Mary Catherine "Kay"
      CA BI T-2021 · Item · 1949 - 1951
      Part of Sound and Moving Image Collection

      John Campbell:

      "Och 's och, 's ochan o, The mise an diugh fo bhron..."
      " 'S e Ceap Breatuinn tir mo ghraidh..."

      Kenny MacLeod :

      "Cailleach nan cno agus Taillear nan clar..." (Sgeulachd)
      "Eilean Ceap Breatuinn, 's i eilean mo run..."

      Leach, MacEdward
      CA BI MG 6.29 · Fonds · 1964-1974

      Fonds consists of documents relating to research on Gaelic Culture in Nova Scotia and other items written by Ms. MacKinnon. Papers include:

      1. Manuscript copy of thesis: “A Study of the History and Traditions of the Highland Scot in Nova Scotia.” This includes the Gaelic transcription of the folktale "Cath nan Eun" by Hughie Dan MacDonnell and mentions other stories and storytellers of the time. MacKinnon also makes mention of well known singers and includes transcriptions of their songs, 1964 Typescript, 155 pages.
       Refer also to bound copy: file FC 2350 S3 M5.
      2. An Appraisal of the Gaelic Collection in Cape Bretoniana. Refer also to bound copy: Reports file - College of Cape Breton. 1964. Hand-written and typescript, 10 pages.
      3. Menus and toasts in Gaelic, and correspondence concerning them. Original, typescript and printed, 27 pages. Two clippings of toasts printed in Scottish newspapers were in the custody of John A. MacDougall.
      CA BI T-416 · Item · 1972
      Part of Sound and Moving Image Collection

      Item is an audio recording of interviews with Lauchie Maclellan (Lauchie Dan N), Angus R. Gillis, Neil Gillis and Mrs. Mae MacGillvary. Features:

      MacLellan, Laughlin - Oran na Muice

      MacLellan, Laughlin - Oran na Maitseachan

      MacLellan, Laughlin - Folk tale

      MacLellan, Laughlin - Folk tale

      Gillis, Angus R. - Tha mo run air a'ghille

      Gillis, Angus R. - Horo i ho ro nan

      Gillis, Neil - Faill o ro faill o

      Gillis, Neil - An innis aigh

      MacGillivray, Mrs. Mae - Cailinn mo ruin-sa

      Macfarlane, J. Malcolm
      CA BI T-14 · Item · 1963
      Part of Sound and Moving Image Collection

      Item is available for streaming: T-14a [http://beaton.cbu.ca/AtoM/audio/T-14a.mp3] and T-14b [http://beaton.cbu.ca/AtoM/audio/T-14b.mp3].

      Hughie Dan MacDonnell "Cath nan Eun"
      Hughie Dan MacDonnell "Connall Cra Bhuidhe" (Conall ruadh nan can)
      Lauchlan Dan MacLellan "A' ghruagaich a tha shuas ann an Gleann Eite..."
      Lauchlan Dan MacLellan "Maighdeann allt na Rainich"
      Lauchlan Dan MacLellan "A hiu bhill o ho, ho ro eile..."
      Lauchlan Dan MacLellan "Hug a ri bhi hug a riribh..."
      Lauchlan Dan MacLellan "Nam biodh duine nam choir"
      Neil Gillis "Ho ro hi hoireanan..."
      Neil MacLean? "Moladh Cheap Breatuinn..." ('Se Ceap Breatuinn tir mo ghraidh)
      Mrs. Catherine Patterson "Fal o ro on dh'fhag sibh..."
      Mrs. Catherine Patterson "A' Chuachag nam beann..."
      Neil MacLean A song about lightning in Flanders

      CA BI T-2017 · Item · 1929 - 1951
      Part of Sound and Moving Image Collection

      Sgeulachd (conclusion of A-7, T-2016)
      "Mo nighean donn's lughach thu..."
      "Ho ro hi ri ithill obha ho..." (Accompanying note : 'Different words'.)
      " 'S i mo leannan s'an te ur..."
      "Ho hi ri ill obha ho..."
      "Cnuic 's glinn a, bhraighe..."
      "C'ait an diugh a bheil ma innse..."
      "O hi ri a rathaill o..."

      Leach, MacEdward
      More Tales from Port Hood
      CA BI G42 · Item · 1949

      Four stories told by four different storytellers living in or near Port Hood.

      CA BI T-1117 · Item · October 29, 1975
      Part of Sound and Moving Image Collection

      Item is an audio recording of sgeulachdan and puirt-a-beul recited by Joe Neil MacNeil with one story from Dan MacNeil

      MacNeil, Joe Neil - "Gille mor an tuathanaich" (sgeulachdan)

      MacNeil, Dan - "Naigheachdan mu dheidhinn Alasdair MacCoinnich..."

      MacNeil, Joe Neil - (Puirt a Beul) :

      "Gur e teaghlach an fhidhleir"
      "Ho ro far am biodh am 'ball'"
      "Mairearaid mhor is lurach orra..."
      "Feileag Bheag" (The Kilt is my Delight"
      "Am ball a bh'anns an Oban" (The Ball that was in Oban)
      "Bodachan a' Mhirean" (High Road to Linton"
      "Ruidhle mo nighean donn..."
      "Bideag air MacThomais" (Thompson's Son Wears a Dirk)
      "Cuir 's a chiste mhor mi..."
      "'Nuair dh 'eugas Mac 'Ic Iain..."
      "Sud ort fhein, a'Mhic Iain Mhor, Sud an gaol a bh'agam ort..."
      Mo ghille dubh..." (A man's a man for a' that)
      "Brochan lom"
      "Sioram sios, sioram suas..."
      "Sud a rud a rinn thu, Seo a rud a rinn thu, Seo a rud a rinn thu..."
      "Calum fidhlear 's Calum Tailleir.."
      "Mac Iain Ghasda..." (Highland Laddie)
      "Bheir deoch bhainne dh'an fhidhleir Thaillear"
      "Mar a' fighe s'fhearr leam..."
      "Ho ro cha teid mi tuille ann..." (In Back of the Change House)
      "Domhnall a' tighinn 'gam thilleadh..." (Jackie Laddin)
      "Domhnall gobhar 's boinnead air..." (Don Side)
      "'S E Morag 's Domgnall..."
      "Gillean an Drobhair: A h-uile dad ni mi 's fheudair dhomh innsidh..." (Drover Lads)
      "Seumas MacSuain 's a leannan 's an ti..."
      "Cha tig a latha theid mi dhachaidh gus faigh mi na caoraich..." (Jenny Dang the Weaver)
      "Bhean a' chota bhain, bhean a chota bhuidhe..."
      "Cota mor Ealasaid..."
      "C'aite bheil thu...caora chrom.." (Ewe with the Crooked Horn)
      "Tha laogh anns a..."
      "Tha thu maol a ghaol a bhodaich..."
      "Mhorag bheag nigh'n Mhurchaidh an T-Saor..."
      "An oidhche bha na gobhar againn.." (The night we had the Goats)
      "Banais Riobhach Mairi an Dotair..." (John Robertson's Rant)
      "Slainnte an Taillear Bharraidh..."
      "Baille Iain Raoghnuill.."
      "Crodh laoigh nam bodach Gun feur gun fodar..."
      "A mhairisteach an ogha..."
      "O's aighearach a nochd a laidh leat..."
      "Muileann dubh..."
      "Ruidhle na coileach dubha's dannsa na tunnagan"

      MacDonald, Mary Catherine "Kay"
      CA BI G127 · Item · 19-

      Item is a fairy tale which has been typed out. It is a copy of another version.

      Sgeulachd
      CA BI T-188 · Item · 1970
      Part of Sound and Moving Image Collection

      Story of giants. A King who promised his daughter to any man who could perform such and such a feat. Finally, the son of a poor, poor man killed the dobhar-chu and wed the Princess. The magic ring was found by this boy in the mouth of the dobhar-chu. With this ring the boy could do wonders, such as turn water into wine. Beaton, Sister Margaret feels there is some confusion in this sguelachd.

      This tape missing as of 7 Nov. 1980

      Still missing: Aug. 1991

      Beaton, Sister Margaret
      CA BI T-195 · Item · 1970
      Part of Sound and Moving Image Collection

      Mr. Joe Allan MacLean was interviewed at his home.
      MacLean's origin story of "Duan na Ceardaich". The "boss" in a forge threatens to fire all employees if a "duan" is not composed for him.

      "Duan na Ceardaich"

      Sgeulachd - Fletcher and the Ghost. A man sets out to seek his fortune in England. He ends up in the employ of a nobleman trying to determine who is haunting his house. It is his dead daughter who desires to have her wrongly-convicted love freed from prison. See T-409

      Day, Hilda