Showing 58 results

Archival description
D.J. MacDermaid Songs & Stories Collection Celtic Music - Audiovisual
Advanced search options
Print preview View:

A. Seagan - Gaelic Songs

Item is a sound recording of Gaelic songs with Hector MacCormack.

Cassette notes it as tape #146.

Track List:
Side A
Track A1 - TBD (Hector MacCormick) 18:04
Track A2 - TBD (Hector MacCormick) 08:33
Track A3 - TBD (Hector MacCormick) 05:02

Side B
Track B1 - TBD (Hector MacCormick) 02:55
Track B2 - TBD (Hector MacCormick) 03:59
Track B3 - TBD (Hector MacCormick) 07:45
Track B4 - TBD (Hector MacCormick) 01:28
Track B5 - TBD (Hector MacCormick) 03:32
Track B6 - TBD (Hector MacCormick) 01:39
Track B7 - TBD (Hector MacCormick) 02:50
Track B8 - TBD (Hector MacCormick) 01:54
Track B9 - TBD (Hector MacCormick) 02:01
Track B10 - TBD (Hector MacCormick) 01:34
Track B11 - TBD (Hector MacCormick) 01:39

Accordian Music by Albert Mills

Item is a sound recording of accordian music..

Cassette notes it as tape #110.

Track List: Side A
Track A1 - TBD (Albert Mills) 01:04
Track A2 - TBD (Albert Mills) 02:07
Track A3 - TBD (Albert Mills) 02:03
Track A4 - TBD (Albert Mills) 04:38
Track A5 - TBD (Albert Mills) 00:52
Track A6 - TBD (Albert Mills) 01:14
Track A7 - TBD (Albert Mills) 00:59
Track A8 - TBD (Albert Mills) 00:32
Track A9 - TBD (Albert Mills) 00:40
Track A10 - TBD (Albert Mills) 01:04

Side B
Track B1 - TBD (Albert Mills) 01:14
Track B2 - TBD (Albert Mills) 00:49
Track B3 - TBD (Albert Mills) 00:21
Track B4 - TBD (Albert Mills) 00:56
Track B5 - TBD (Albert Mills) 02:42
Track B6 - TBD (Albert Mills) 00:41
Track B7 - TBD (Albert Mills) 00:35
Track B8 - TBD (Albert Mills) 01:33
Track B9 - TBD (Albert Mills) 01:03
Track B10 - TBD (Albert Mills) 01:05

Mills, Albert

Alex Goldie

Item is a sound recording of Alex Goldie.

Cassette notes it as tape #136.

Track List:
Side A
Track A1 - Falt trom trom dualach (Alex Goldie) 05:34
Track A2 - Rann airson na faoilleach & St. Andrew's Toast (Alex Goldie) 02:53
Track A3 - Comunn Mo Rùn (Alex Goldie) 02:24
Track A4 - Oran nam Fasan (composed by Seumas Caimbeul of North Sydney) (Alex Goldie) 03:12
Track A5 - Bhean an taighe ghaoil an fhortain (A drinking song) (Alex Goldie) 01:49
Track A6 - TBD (Alex Goldie) 03:40
Track A7 - Tha mo chion air an fhiùran (Alex Goldie) 05:27
Track A8 - Nighean an Tàilleir (Alex Goldie) 03:34

Side B
Track B1 - Falt Trom, Trom Dualach (Alex Goldie) 02:50
Track B2 - An Te Sin air an Robh Mi'n Gheall (Alex Goldie) 04:31

Archie Grant

Item is a sound recording of Archie Grant.

Cassette notes it as tape #117.

Track List:
Side A
Track A1 - Puirt-a-Beul (Allan MacLean) 05:30
Track A2 - (Archie Grant) 02:57
Track A3 - TBD (Allan MacLean ; Archie Grant ; Allan MacRitchie ; Andrew R. Grinlaw ; Hugh MacKay ; Donald MacIsaac ; Cathie B. MacLean) 03:04
Track A4 - TBD (Allan MacLean ; Archie Grant ; Allan MacRitchie ; Andrew R. Grinlaw ; Hugh MacKay ; Donald MacIsaac ; Cathie B. MacLean) 02:42
Track A5 - TBD (Allan MacLean ; Archie Grant ; Allan MacRitchie ; Andrew R. Grinlaw ; Hugh MacKay ; Donald MacIsaac ; Cathie B. MacLean) 02:13
Track A6 - TBD (Allan MacLean ; Archie Grant ; Allan MacRitchie ; Andrew R. Grinlaw ; Hugh MacKay ; Donald MacIsaac ; Cathie B. MacLean) 02:43
Track A7 - TBD (Allan MacLean ; Archie Grant ; Allan MacRitchie ; Andrew R. Grinlaw ; Hugh MacKay ; Donald MacIsaac ; Cathie B. MacLean) 02:45
Track A8 - TBD (Allan MacLean ; Archie Grant ; Allan MacRitchie ; Andrew R. Grinlaw ; Hugh MacKay ; Donald MacIsaac ; Cathie B. MacLean) 03:16
Track A9 - TBD (Allan MacLean ; Archie Grant ; Allan MacRitchie ; Andrew R. Grinlaw ; Hugh MacKay ; Donald MacIsaac ; Cathie B. MacLean) 02:52
Track A10 - TBD (Allan MacLean ; Archie Grant ; Allan MacRitchie ; Andrew R. Grinlaw ; Hugh MacKay ; Donald MacIsaac ; Cathie B. MacLean) 05:49
Track A11 - TBD (Allan MacLean ; Archie Grant ; Allan MacRitchie ; Andrew R. Grinlaw ; Hugh MacKay ; Donald MacIsaac ; Cathie B. MacLean) 10:09

Side B
Track B1 - TBD (Archie Grant) 03:19
Track B2 - TBD (Allan MacRitchie) 03:27
Track B3 - TBD (Andrew Grinlaw) 03:12
Track B4 - TBD (Hugh MacKay) 03:17
Track B5 - TBD (Donald MacIsaac) 02:50
Track B6 - TBD (Cathie B. MacLean) 02:51
Track B7 - TBD (Allan MacLean ; Archie Grant ; Allan MacRitchie ; Andrew R. Grinlaw ; Hugh MacKay ; Donald MacIsaac ; Cathie B. MacLean) 02:42
Track B8 - TBD (Allan MacLean ; Archie Grant ; Allan MacRitchie ; Andrew R. Grinlaw ; Hugh MacKay ; Donald MacIsaac ; Cathie B. MacLean) 02:22
Track B9 - TBD (Allan MacLean ; Archie Grant ; Allan MacRitchie ; Andrew R. Grinlaw ; Hugh MacKay ; Donald MacIsaac ; Cathie B. MacLean) 02:13
Track B10 - TBD (Allan MacLean ; Archie Grant ; Allan MacRitchie ; Andrew R. Grinlaw ; Hugh MacKay ; Donald MacIsaac ; Cathie B. MacLean) 02:07
Track B11 - TBD (Allan MacLean ; Archie Grant ; Allan MacRitchie ; Andrew R. Grinlaw ; Hugh MacKay ; Donald MacIsaac ; Cathie B. MacLean) 03:02
Track B12 - TBD (Allan MacLean ; Archie Grant ; Allan MacRitchie ; Andrew R. Grinlaw ; Hugh MacKay ; Donald MacIsaac ; Cathie B. MacLean) 01:48
Track B13 - TBD (Allan MacLean ; Archie Grant ; Allan MacRitchie ; Andrew R. Grinlaw ; Hugh MacKay ; Donald MacIsaac ; Cathie B. MacLean) 01:43
Track B14 - TBD (Allan MacLean ; Archie Grant ; Allan MacRitchie ; Andrew R. Grinlaw ; Hugh MacKay ; Donald MacIsaac ; Cathie B. MacLean) 02:37
Track B15 - TBD (Allan MacLean ; Archie Grant ; Allan MacRitchie ; Andrew R. Grinlaw ; Hugh MacKay ; Donald MacIsaac ; Cathie B. MacLean) 05:30

Cape Breton Gaelic Singers

Item is a sound recording of Gaelic singers in Cape Breton.

Cassette notes this as tape #101.

Track Listing:
Side A:
Track A1 Caileag bhòidheach an fhuilt dhuinn Angus (Alex MacLeod) 01:18
Track A2 Mo roghainn ‘s mo rùn a chunna mi ‘n dè (Angus MacDonald) 03:59
Track A3 Thug mi gaol dhan fear bhàn (Neil D. Morrison) 03:19
Track A4 TBD (Norman MacDermaid) 02:38
Track A5 Mo chridhe trom Angus (Alex MacLeod) 03:23

Side B:
Track B1 Màili Dhonn (Kenneth R. Morrison) 03:42
Track B2 Hil leanabh ilean ii (George Cain; Norman MacDermaid) 03:56
Track B3 Dh' fhalbh mo charaid dhan taobh tuath (Alex MacLeod) 05:01
Track B4 Gaidheal air Fogradh to the air of Ged tha mi gun chrodh (Dan Willie Strachan) 02:43

Cape Breton Gaelic Singers #105

Item is a sound recording of Gaelic singers.

Cassette notes it as tape #105.

Track List: Side A:
Track A1 -Illean o eilean Illean (Murdock D. MacLeod) 02:50
Track A2 - Canada thir an aidh (Angus A. MacLeod) 03:33
Track A3 - Na Cnuic 's na Glinn (Angus MacDonald) 03:36
Track A4 - Ged a tha mi an diugh s a baile (Dan W. Strachan) 03:09
Track A5 - TBD (Neil Morrison) 03:32
Track A6 - Dheanainn surgradh ris an nigh'n donn (Neil D. Morrison) 03:09
Track A7 -Hug o rinn o a hiu ra bho, gur e mo runna h-oi (Angus MacDonald) 03:23
Track A8 - Oh gur toil leam eh gur toil leam (Norman MacDermaid) 01:55
Track A9 - Mo 's mo run a chunna me an de (Norman MacDermaid) 01:58
Track A10 - Maili dhonn (Dan Alex MacDonald) 03:08

Side B:
Track B1 - Gur muladach mise 's??? na thagos, na tha (Alex MacLennan) 02:28
Track B2 - Fuadach nan gaidheal (Alex MacLennan) 02:07
Track B3 - English Recitations (Bill Colbert) 01:47
Track B4 - To the tune of "An t-each ruadh" (Angus MacDonald) 03:10
Track B5 - Tha mo run air a ghille (Alex MacAskill) 04:21
Track B6 - TBD (Alex MacAskill) 02:37
Track B7 - TBD (John Alex MacAskill) 04:49
Track B8 - TBD (Alex MacAskill) 04:14
Track B9 - TBD (Alex MacAskill) 03:51

Cape Breton Singers

Item is a sound recording of the Cape Breton Singers.

Cassette notes it as tape #122.

Track List:
Track B1 - TBD (Various Cape Breton Artists) 07:57
Track B2 - TBD (Various Cape Breton Artists) 03:58
Track B3 - TBD (Various Cape Breton Artists) 05:57
Track B4 - TBD (Various Cape Breton Artists) 02:11
Track B5 - TBD (Various Cape Breton Artists) 10:27

MacKinnon, Rev. Angus

Come by the Hills

Item is a sound recording of Come by the Hills.

Cassette notes it as tape #120.

Track List: Side A
Track A1 - TBD (Winston Scotty Fitzgerald and Mary Jess MacDonald) 03:27
Track A2 - TBD (Winston Scotty Fitzgerald and Mary Jess MacDonald) 03:08
Track A3 - TBD (Winston Scotty Fitzgerald and Mary Jess MacDonald) 02:44
Track A4 - TBD (Winston Scotty Fitzgerald and Mary Jess MacDonald) 03:53
Track A5 - TBD (Winston Scotty Fitzgerald and Mary Jess MacDonald) 02:28
Track A6 - TBD (Winston Scotty Fitzgerald and Mary Jess MacDonald) 03:21
Track A7 - TBD (Winston Scotty Fitzgerald and Mary Jess MacDonald) 02:15
Track A8 - TBD (Winston Scotty Fitzgerald and Mary Jess MacDonald) 01:00

Side B
Track B1 - TBD (Winston Scotty Fitzgerald and Mary Jess MacDonald) 03:05
Track B2 - TBD (Winston Scotty Fitzgerald and Mary Jess MacDonald) 02:59
Track B3 - TBD (Winston Scotty Fitzgerald and Mary Jess MacDonald) 03:27
Track B4 - TBD (Winston Scotty Fitzgerald and Mary Jess MacDonald) 09:43
Track B5 - TBD (Winston Scotty Fitzgerald and Mary Jess MacDonald) 03:29

Down East Ceilidh

Item is a sound recording of the Down East Ceilidh 12th anniversary.

Cassette notes it as tape #114 and is marked 1 of 4.

Track List:
Track A1 - TBD (Various Artists) 47:13
Track A2 - TBD (Various Artists) 46:17

Florence MacLeod and Hector MacCormack Reading

Item is a sound recording of Florence MacLeod & Hector MacCormack reading in Sterling.

Cassette notes it as tape #151.

Track List:

Side A

Track A1 - Iain Ghlinn Cuaich (W. Matheson, N. MacCuish, Hector MacCormick) 04:27

Track A2 - Hug oireann òro gur toigh leam fhìn thu (Willie Matheson) 02:47

Track A3 - Piping recorded from the Radio (Pipe-Major Angus MacDonald of the Scots Guards) 01:53

Track A4 - Piping recorded from the Radio (Pipe-Major Angus MacDonald of the Scots Guards) 02:48

Track A5 - Piping recorded from the Radio (Pipe-Major Angus MacDonald of the Scots Guards) 01:56

Track A6 - Biodh an deoch seo 'n làimh mo rùin (Willie Matheson) 02:48

Track A7 - Mhic Iain 'ic Sheumais (Willie Matheson) 02:34

Track A8 - Iain Ghlinn Cuaich (Willie Matheson) 00:29

Track A9 - Màiri Dhonn Bhòidheach Dhonn (Willie Matheson) 04:29

Track A10 - Màiri Dhonn Bhòidheach Dhonn (W. Matheson, N. MacCuish, Hector MacCormick) 03:30

Track A11 - Nuair bha mi òg (W. Matheson, N. MacCuish, Hector MacCormick) 03:27

Track A12 - Short piece of a drinking song (W. Matheson, N. MacCuish, Hector MacCormick) 00:17

Side B

Track B1 - Two Psalms 1- Psalm 137 to the tune of Kilmarnock "Air sruthaibh coimheach Bhàbileoin" 2- Unknown Psalm Number "Do thròcair tha 's na nèamhan shuas" (W. Matheson, N. MacCuish, Hector MacCormick) 06:39

Track B2 - Psalm 103 "O m'anam beannaich thusa nis" (W. Matheson, N. MacCuish, Hector MacCormick) 03:21

Track B3 - Hymn: Buanaichean Bhòais (W. Matheson, N. MacCuish, Hector MacCormick) 04:14

Track B4 - 2 Unidentified Hymns (W. Matheson, N. MacCuish, Hector MacCormick) 03:16

Track B5 - Unidentified Hymn (W. Matheson, N. MacCuish, Hector MacCormick) 00:51

Track B6 - 13 seconds of a Gàidhlig prayer (W. Matheson, N. MacCuish, Hector MacCormick) 00:13

Track B7 - 3 short songs: - Chan iongnadh na gillean (a North Uist song published in the Stewart Collection 1804) - Fraoch a Ròniadh (another Uist song) - Cailleach mhòr Staghlaidh (North Uist)( Willie Matheson) 06:05

Fonn is Furan

Item is a sound recording of Fonn is Furan.

Cassette notes it as tape #109.

Track List: Side A
Track A1 - TBD (D.J. MacDermaid) 03:18
Track A2 - TBD (D.J. MacDermaid) 03:25
Track A3 - TBD (D.J. MacDermaid) 04:03
Track A4 - TBD (D.J. MacDermaid) 04:55
Track A5 - TBD (D.J. MacDermaid) 03:17
Track A6 - TBD (D.J. MacDermaid) 04:01
Track A7 - Oran maraiche: Hù ill ùthaill agus ò (D.J. MacDermaid) 08:47
Track A8 - Gura truagh nach robh mise an Eilean an Fhraoich (an Isle of Lewis song) (D.J. MacDermaid)

Side B
Track B1 - Thug mi 'n oidhche 'raoir sah araidh (D.J. MacDermaid) 05:13
Track B2 - Ho ri ho ro 'Ille Dhuinn("Òran an t-saighdeir") (D.J. MacDermaid) 04:38
Track B3 - Mo chridhe trom 's duilich leam (D.J. MacDermaid) 02:25
Track B4 - TBD (D.J. MacDermaid) 07:27
Track B5 - Mo chaileag mhìn-shùil, mheal-shùileach (D.J. MacDermaid) 03:26
Track B6 - Turas do Ghlaschu (D.J. MacDermaid) 05:45
Track B7 - TBD (D.J. MacDermaid) 05:45

MacDermaid, Donald John

Framboise N.S.

Item is a sound recording of a performance in Framboise.

Track List: Side A:

Track A1: Se mo ghaol mo a'mhaighdeann lurach (Alex MacAskill) 02:56

Track A2: Ho ro mo chuid cuideachadh (John Alex MacAskill) 04:58

Track A3: Ged a sheol mi air m'aineol (Neil D. Morrison) 05:19

Track A4: includes a rendition of Tha mo chionns air an fhiùran .... cliù nam ban òg during the conversation (Alex MacAskill) 11:11

Track A5: Billy Billy Bayou (Matt MacQueen) 01:51

Track A6: 'Se mo ghaol mo mhaighdeann lurach (Alex MacAskill) 03:01

Track A7: Conversation (Alex MacAskill, John Alex MacAskill, Neil D. Morrison, Matt MacSween, Malcolm Buddy, Walter Donald Jr. , Mary, John D. MacAskill, Black Angus MacAskill, John N. MacSween) 03:11

Track A8: Fiddle Tunes (Alex MacAskill, John Alex MacAskill, Neil D. Morrison, Matt MacSween, Malcolm Buddy, Walter Donald Jr. , Mary, John D. MacAskill, Black Angus MacAskill, John N. MacSween) 01:26

Track A9: Pipes (Alex MacAskill, John Alex MacAskill, Neil D. Morrison, Matt MacSween, Malcolm Buddy, Walter Donald Jr. , Mary, John D. MacAskill, Black Angus MacAskill, John N. MacSween) 03:15

Track A10: Pipes (Alex MacAskill, John Alex MacAskill, Neil D. Morrison, Matt MacSween, Malcolm Buddy, Walter Donald Jr. , Mary, John D. MacAskill, Black Angus MacAskill, John N. MacSween) 03:14

Track A11: Ged tha mi gun chrodh gun aighean (Alex MacAskill, John Alex MacAskill, Neil D. Morrison, Matt MacSween, Malcolm Buddy, Walter Donald Jr. , Mary, John D. MacAskill, Black Angus MacAskill, John N. MacSween) 03:14

Side B
Track B1: Thoir Mo Shoraidh Dhan Taobh Tuath (Eilean Sgitheanach nam Buadh) (Alex MacAskill, John Alex MacAskill, Neil D. Morrison, Matt MacSween, Malcolm Buddy, Walter Donald Jr. , Mary, John D. MacAskill, Black Angus MacAskill, John N. MacSween) 33:18

Track B2: Ho rò mo nigh'n donn bhòidheach (Alex MacAskill, John Alex MacAskill, Neil D. Morrison, Matt MacSween, Malcolm Buddy, Walter Donald Jr. , Mary, John D. MacAskill, Black Angus MacAskill, John N. MacSween) 05:48

Track B3: 21st Psalm (Alex MacAskill, John Alex MacAskill, Neil D. Morrison, Matt MacSween, Malcolm Buddy, Walter Donald Jr. , Mary, John D. MacAskill, Black Angus MacAskill, John N. MacSween) 03:15

Track B4: Christmas at the Bridge (Alex MacAskill, John Alex MacAskill, Neil D. Morrison, Matt MacSween, Malcolm Buddy, Walter Donald Jr. , Mary, John D. MacAskill, Black Angus MacAskill, John N. MacSween) 02:14

Track B5: 'S truagh nach robh mise an eilean mo chridh (Alex MacAskill, John Alex MacAskill, Neil D. Morrison, Matt MacSween, Malcolm Buddy, Walter Donald Jr. , Mary, John D. MacAskill, Black Angus MacAskill, John N. MacSween) 00:11

Track B6: In The Cross Be My Glory Ever (Alex MacAskill, John Alex MacAskill, Neil D. Morrison, Matt MacSween, Malcolm Buddy, Walter Donald Jr. , Mary, John D. MacAskill, Black Angus MacAskill, John N. MacSween) 02:10

Gabarus Milling Frolic

Item is a sound recording of Gabarus Milling Frolicks.

Cassette notes it as tape #123.

Track List:
Side A
Track A1 - Ho ro ho ri horanan (Various Artists) 04:34
Track A2 - Ged a sheòl mi air m'aineol (Various Artists) 03:27
Track A3 - Lù o ra hiù o, gur tu mo nigh 'n donn bhòidheach (Various Artists) 04:30
Track A4 - Mo nigheanag a' chùil duinn nach fhan thu? (Various Artists) 02:40
Track A5 - ('Fhleasgaich òr-fhuilt [craobhaich] chas) (Various Artists) 02:53
Track A6 - È ho rò 'ille dhuinn (Various Artists) 01:09
Track A7 - Tha tighinn fodhainn, fodhainn, fodhainn (Various Artists) 05:59
Track A8 - "Mo chridhe trom, 's cha neònach" (Various Artists) 02:47
Track A9 - 'Se mo ghaol mo mhaighdeann lurach (Various Artists) 03:05
Track A10 - Tha buaidh air an uisge-beatha (Various Artists) 02:54

Side B
Track B1 - O gur toil leam è gur toil leam (Various Artists) 10:13
Track B2 - Pipe music, amazing grace (Various Artists) 05:30
Track B3 - Precenting, not sure of source (Various Artists) 06:10
Track B4 - A Hymn, not sure of source (Various Artists) 05:10
Track B5 - "How Great Thou Art" in Gaelic (Various Artists) 05:49
Track B6 - Hymn, not sure of source (Various Artists) 02:58
Track B7 - Hymn, not sure of source (Various Artists) 03:43
Track B8 - Gur e mo rùn na h-òganaich (Various Artists) 06:43
Track B9 - Na cnuic 's na glinn bu bhòidhche leinn (Various Artists) 03:12

MacDermaid, Donald John

Gaelic Club

Item is a sound recording of the Gaelic Club.

Cassette notes it as tape #129.

Track List: Side A
Track A1 - Bagpipe Selections (Various Artists) 06:01
Track A2 - Violin Selections (Various Artists) 03:57
Track A3 - Violin Selections (Various Artists) 03:48
Track A4 - Out On The Mira (Various Artists) 03:43
Track A5 - Violin Selections (Various Artists) 02:28
Track A6 - Violin Selections (Various Artists) 01:23
Track A7 - Violin Selections (Various Artists) 02:19

Side B
Track B1 - Violin Selections (Various Artists) 02:43
Track B2 - Violin Selections (Various Artists) 04:09
Track B3 - Violin Selections Various Artists) 03:53
Track B4 - Violin Selections (Various Artists) 02:02
Track B5 - Violin Selections (Various Artists) 01:47
Track B6 - Violin Selections (Various Artists) 02:08
Track B7 - Bagpipe Selections (Various Artists) 06:22

Gaelic Needham Church

Item is a sound recording of the Gaelic Needham Church.

Cassette notes it as tape #121.

Track List: Side A
Track A1 - TBD (Rev. Angus MacKinnon) 00:46
Track A2 - TBD (Rev. Angus MacKinnon) 03:19
Track A3 - TBD (Rev. Angus MacKinnon) 04:23
Track A4 - TBD (Rev. Angus MacKinnon) 04:26
Track A5 - TBD (Rev. Angus MacKinnon) 03:27
Track A6 - TBD (Rev. Angus MacKinnon) 01:38
Track A7 - TBD (Rev. Angus MacKinnon) 03:40
Track A8 - TBD (Rev. Angus MacKinnon) 04:11

MacKinnon, Rev. Angus

Gaelic Service at Needham Presbyterian Church

Item is a sound recording of a Gaelic service at Needham Presbyterian Church.

Cassette notes it as tape #108.

Track List:
Side A
Track A1 - TBD (Needham Presbyterian Church) 44:40

Side B
Track B1 - TBD (Needham Presbyterian Church) 02:38
Track B2 - TBD (Needham Presbyterian Church) 30:55
Track B3 - TBD (Needham Presbyterian Church) 10:01

Gaelic Singers, Rock Music in Gaelic

Item is a sound recording of Gaelic singers, including a track of rock music.

Cassette notes it as tape #104.

Track List: Side A:
Track A1 - TBD (David Solley) 03:53
Track A2 - TBD (The Lochies) 01:52
Track A3 - TBD (The MacDonald Sisters) 02:20
Track A4 - TBD (The Goven Gaelic Choir) 01:36
Track A5 - TBD (George Clavey, Various Gaelic Singers) 04:22
Track A6 - TBD (The Lochies) 01:48
Track A7 - TBD (George Clavey, Various Gaelic Singers) 01:20
Track A8 - TBD (George Clavey, Various Gaelic Singers) 02:38
Track A9 - TBD (George Clavey, Various Gaelic Singers) 03:25
Track A10 - TBD (George Clavey, Various Gaelic Singers) 03:12
Track A11 - TBD (George Clavey, Various Gaelic Singers) 02:53

Track B:
Track B1 - TBD (Donald MacDonald) 02:14
Track B2 - TBD (George Clavey, Various Gaelic Singers) 02:07
Track B3 - TBD (The Lochies) 02:24
Track B4 - TBD (Norman MacLean) 01:55
Track B5 - TBD (The MacDonald Sisters) 01:57
Track B6 - TBD (The Lochies) 02:48
Track B7 - TBD (Billy Marshall) 03:39
Track B8 - TBD (Donald MacLean) 03:11
Track B9 - TBD (George Clavey, Various Gaelic Singers) 02:54
Track B10 - TBD (George Clavey, Various Gaelic Singers) 03:22
Track B11 - TBD (George Clavey, Various Gaelic Singers) 02:24

Gaelic Songs #107

Item is a sound recording of Gaelic songs.

Cassette notes it as tape #107.

Track List: Side A
Track A1 - Mairi dhonn, bhoidheach dhonn (Alex MacLeod) 02:34
Track A2 - TBD (North Shore Ladies) 01:55
Track A3 - Och mar tha mi 's mi nam aonair (Unknown) 13:20
Track A4 - TBD (North Shore Ladies) 06:53
Track A5 - TBD (North Shore Ladies) 02:58
Track A6 - TBD (North Shore Ladies) 03:51

Side B
Track B1 - Canada thir nan aigh (D.J. MacDonald) 03:34
Track B2 - Oran Gaidheal air fogradh (D.W. Strachan) 02:42
Track B3 - Na cnuic 's na Glinn (Angus MacDonald) 03:50
Track B4 - Ochóin mo Chailin 's mo Shùil 'ad Dhèidh (D.W. Strachan) 06:04
Track B5 - o Teannaibh dluth is togaibh fonn (Alex MacLeod) 05:23
Track B6 - Thug mi 'n oidhche raoir san airidh (D.J. MacDermaid) 04:15
Track B7 - The Party Telephone (English) (D.J. MacDermaid) 05:13
Track B8 - TBD (D.W. Strachan)
Track B9 - 'S truagh nach robh mise nan eilean mo chridhe (Angus MacDonald)
Track B10 - TBD (D.J. MacDermaid)

MacDermaid, Donald John

Gaelic Songs #115

Item is a sound recording of Gaelic Songs.

Cassette notes it as tape #115.

Track List:
Side A
Track A1 - Mo Chailin Dileas Donn (Various Artists) 02:58
Track A2 - Caismeachd Chloinn Chamrain (Various Artists) 02:12
Track A3 - TBD (Various Artists) 02:17
Track A4 - TBD (Various Artists) 03:00
Track A5 - TBD (Various Artists) 02:41
Track A6 - TBD (Various Artists) 02:35
Track A7 - TBD (Various Artists) 02:36
Track A8 - TBD (Various Artists) 02:45
Track A9 - TBD (Various Artists) 02:45
Track A10 - TBD (Various Artists) 02:34
Track A11 - TBD (Various Artists) 02:19
Track A12 - TBD (Various Artists) 02:52
Track A13 - TBD (Various Artists) 03:07
Track A14 - TBD (Various Artists) 02:55
Track A15 - TBD (Various Artists) 01:58
Track A16 - TBD (Various Artists) 02:17
Track A17 - TBD (Various Artists) 02:37

Side B
Track B1 - TBD (Various Artists) 02:22
Track B2 - TBD (Various Artists) 02:55
Track B3 - TBD (Various Artists) 02:52
Track B4 - TBD (Various Artists) 02:37
Track B5 - TBD (Various Artists) 02:45
Track B6 - TBD (Various Artists) 02:16
Track B7 - TBD (Various Artists) 02:52
Track B8 - TBD (Various Artists) 02:41
Track B9 - TBD (Various Artists) 02:46
Track B1 - TBD (Various Artists) 02:32
Track B11 - TBD (Various Artists) 02:52
Track B12 - TBD (Various Artists) 02:51
Track B13 - TBD (Various Artists) 03:03
Track B14 - TBD (Various Artists) 02:36
Track B15 - TBD (Various Artists) 02:35

Gaelic Songs - Various Artists

Item is a sound recording of Gaelic singers.

Cassette notes it as tape #106.

Track List: Side A
Track A1 - Oran Na Ministear (Dan MacLeod) 05:01
Track A2 - E o Nighean hu o Nighean Kennie (Ronny Morrison) 04:44
Track A3 - An teid thu leam a ribhinn og (Dan MacLeod)
Track A4 - Eilean Mo Chridhe (D.N. Morrison and son Ken)
Track A5 - 'S truagh nach robh mise an eilean mo chridhe (Alice Morrison)
Track A6 - Song about local Bachelors (Scotsmen and Frenchmen wherever you go) (Alice Morrison)
Track A7 - Mo caillin donn a' buaile (Angus Morrison)
Track A8 - English Song (Alice Morrison)

Side B
Track B1 - Ged tha mi gun chrodh gun aighean (Angus Morrison) 03:26
Track B2 - The Party Telephone (English) (Alice Morrison) 03:01
Track B3 - Mo nighean donn an t-sugraidh (Norman MacDermaid) 05:11
Track B4(2) - Canada Thir An Aigh (Norman MacDermaid) 04:36
Track B4(3) - An theid a leam a Mhairi (Norman MacDermaid) 04:52
Track B5 - Tha mi fo ghiorag nam charam (Angus MacDonald) 01:43
Track B6 - TBD (Alex MacLeod)
Track B7 - An teid thu leam a' Mhairi (Kenneth Morrison)
Track B8 - Oran an Deididh (Kenneth Morrison)

Gaelic Songs from Scotland

Item is a sound recording of Gaelic songs from Scotland.

Cassette notes it as tape #131.

Track List:
Side A
Track A1 - TBD (Various Artists) 03:34
Track A2 - TBD (Various Artists) 03:59
Track A3 - TBD (Various Artists) 13:08
Track A4 - TBD (Various Artists) 05:37

Side B
Track B1 - TBD (Various Artists) 06:06
Track B2 - TBD (Various Artists) 02:34
Track B3 - TBD (Various Artists) 02:54
Track B4 - TBD (Various Artists) 03:59

Gaelic Songs from Various Artists

Item is a sound recording of Gaelic songs from various artists.

Cassette notes it as tape #DJ-3.

Track List:
Side A
Track A1 - Tha M'Ullaidh Air (Dance Song) (Hugh MacKay) 02:03
Track A2 - Maili Bheag Og (Bonny Young May) (Hugh MacKay) 02:50
Track A3 - Gad Chuimhneachadh (Remembering Thee) (Archie Grant) 03:20
Track A4 - "Mairi Bhan Dhail-An-Eas" (Fair Mary of Danless) (Archie Grant) 03:37
Track A5 - Air Muileann S'Mi Nam Aenar (resting Lonely)( Archie Grant) 02:49
Track A6 - Molaidh Na Lanndaigh (In Praise of Islay) (Archie Grant) 02:54
Track A7 - 'S Toigh Leam Fhein Mo Mhairi O'G (Mu Bonnie Mary) (Alasdair Matheson) 02:54
Track A8 - An T'EileanSiar A'h'Fhag Mi (The Isle I Left Behind Me) (Alasdair Matheson) 03:20
Track A9 - Eilean Uihist (The Isle of Uist) (Alasdair Matheson) 02:57
Track A10 - An T'Eilean Uain 'Lleach (The Green Isle of Islay) (Alasdair Matheson) 03:08

Side B
Track B1 - An Cluinn Thu Mi Mo Nighean Donn (O Hear Me, My Beloved) (Allan J. MacRichie)
Track B2 - 'S Fheadar Dhom Bhi Togail Orm (I Must Arise and Depart) (Allan J. MacRichie)
Track B3 - Eilean Fraoich (The Heathery Isle) (Allan J. MacRichie)
Track B4 - Mhairea Og (Mull Fishers's Love Song) (Allan J. MacRichie)
Track B5 - The Spullaidh Air (Dance Song) (Hugh MacKay)
Track B6 - C'Ait an Caidil an Ribhinn? (Where Sleeps the Maiden?) (Hugh MacKay)
Track B7 - Maili Bheag Og (Bonny Young May) (Hugh MacKay)
Track B8 - Tha M'Ullaih Air (Dance Song) (Hugh MacKay)
Track B9 - Tha 'N Samhradh Air Tighinn (The Summer is Hither) (James MacPhee)
Track B10 - Eilean Nan Og (Isle of My Youth) (James MacPhee)
Track B11 - Eilean Mo Chridh (My Isle Beloved) (Lauchlin C. Gillis)

Gaelic Songs from Various Artists

Item is a sound recording of Gaelic songs from various artists

Cassette notes it as tape #JWF-1.

Track List:
Side A
Track A1 - Molaidh Na Lanndaigh (In Praise of Islay) (Archie Grant) 02:47
Track A2 - Sguia dheth do dhiogaladh a Sheochd (Stop your Tickling Jock) (Roderick MacLeod) 02:52
Track A3 - Jigs and Reels (Violin) (Walter Biedermann) 02:14
Track A4 - Caber Feidh (Archie Grant) 02:57
Track A5 - Eilean Sgiathanach Nam Buadh (My Dear Native Isle of Skye) (Archie Grant) 02:26
Track A6 - Puirt-A-Bial (Mouth Music) (Major Callum Ian N. MacLeod) 02:54
Track A7 - Oran Do Ghunna (In Praise of a Gun) (Major Callum Ian N. MacLeod) 02:32
Track A8 - Puirt-A-Bial (Mouth Music) (Major Callum Ian N. MacLeod) 02:33
Track A9 - Leig Dhiot An Cadal (Traditional) (Major Callum Ian N. MacLeod) 02:25
Track A10 - Eilean Mo Graidh (Isle of the High Mountains) also known as Eilean Mo Caridh (Isle of My Heart) (Donald MacIsaac) 02:18

Side B
Track B1 - Tuigann Leam A Ribhinn Og (Come with me fair Madain) (Donald MacIsaac) 01:56
Track B2 - Droch Fhasan Mo Chearcan (My Hens Bad Habbits) (Story and Puirt a Beul) (Allan MacLean) 05:35
Track B3 - Muile Nam Mor Bheann (Mull of the Mountains) (Archie Grant) 03:29
Track B4 - Soraidh le Eilean A'cheo (Farewell To Skye) (Archie Grant) 02:50
Track B5 - Suas Leis A'Ghàidhlig (Let the Gaelic Flourish) (Roderick MacLeod) 02:38
Track B6 - Oran An T'Samhraidh (In Praise of Summer) (Roderick MacLeod) 03:05
Track B7 - Soraidh Slan Le Fionn-Airi (Farewell to Flunary) (Cathie B. MacLean) 03:22
Track B8 - Gur Gile Mo Leannan (Like the Swan on the Lake) (Cathie B. MacLean) 02:41
Track B9 - Puirt-A-Beul (Mouth Music) 1. Herding the Goats 2. (Christina Campbell Duncan MacLellan) 03:00

Gaelic Songs from Various Artists

Item is a sound recording of Gaelic songs from various artists

Cassette notes it as tape #JWF-2.

Track List:
Side A
Track A1 - Puirt-A-Beul (Mouth Music) 1. Dinna Think Bonnie Lassie 2. Black Haired Lad 3. Big Strong Lad 4. Jenny's Bawbee (Duncan MacLellan) 03:09
Track A2 - Oran Do Cheap Breatunn (An Ode to Cape Breton) (Malcolm R. MacLeod) 02:51
Track A3 - Breacan Mairi Uisdein (The Plaid of Mairi Uisdein) (Malcolm R. MacLeod) 02:34
Track A4 - O Teannaibh Dluth 'Is Togaibh Fonn (Come nigh and sing) (Malcolm R. MacLeod) 05:46
Track A5 - Se Ceap Breutain Tir Mo Ghraidh (Cape Breton is the Land of My Love) (Malcolm R. MacLeod) 06:42
Track A6 - Dialogue / Story Mar A Choisinn Alasdair A Bhantrach (Alasdair Wooing the Widow) ( A. MacLean and Kate Part 1 & Part 2 A. & Kate Maclean) 02:13
Track A7 - Caismeachd Chloinn Chamrain (March of the Cameron Men) (Neil MacL) 03:03
Track A8 - Gu Ma Slan A Chi Mi (Health & Joy be with you) (Neil MacL) 03:23
Track A9 - A Chuthag (The Cuckoo) (Archie Grant)

Side B
Track B1 - Far an Of Rinn Ni Mireadh (Land of my Youth) (Archie Grant) 02:58
Track B2 - Cumba (A Lament) (Roderick MacLeod) 06:28
Track B3 - An Airih (In Praise of the Sheiling) (Roderick MacLeod) 06:37
Track B4 - Posadh Eoghain Ri Iseabal (Ewan and Bella' Wedding) (Allan MacLean) 02:54
Track B5 - An Ceilidh Beag (The Wee Ceilidh) (Part 1 & 2 Archie Grant & Others) 03:10
Track B6 - Cha Na Gillean Meallta (The Lads are Shifty) (Allan MacLean) 02:41
Track B7 - Puirt-A-Beul (Mouth Music) (Little Morag-march/Kristy Campbell-Strathspey/MacPhee-Reels) (Allan MacLean) 02:49
Track B8 - Puirt-A-Beul (Mouth Music) (Allan MacLean) 02:35

Gaelic Songs from Various Artists

Item is a sound recording of Gaelic songs from various artists.

Cassette notes it as tape #DJ-2.

Track List:
Side A
Track A1 - Tha M'Ullaidh Air (Dance Song) (Hugh MacKay) 02:03
Track A2 - Maili Bheag Og (Bonny Young May) (Hugh MacKay) 02:50
Track A3 - Gad Chuimhneachadh (Remembering Thee) (Archie Grant) 03:20
Track A4 - "Mairi Bhan Dhail-An-Eas" (Fair Mary of Danless) (Archie Grant) 03:37
Track A5 - Air Muileann S'Mi Nam Aenar (resting Lonely) (Archie Grant) 02:49
Track A6 - Molaidh Na Lanndaigh (In Praise of Islay) (Archie Grant) 02:54
Track A7 - 'S Toigh Leam Fhein Mo Mhairi O'G (Mu Bonnie Mary) (Alasdair Matheson) 02:54
Track A8 - An T'EileanSiar A'h'Fhag Mi (The Isle I Left Behind Me) (Alasdair Matheson) 03:20
Track A9 - Eilean Uihist (The Isle of Uist) (Alasdair Matheson) 02:57
Track A10 - An T'Eilean Uain 'Lleach (The Green Isle of Islay) (Alasdair Matheson) 03:08

Side B
Track B1 - An Cluinn Thu Mi Mo Nighean Donn (O Hear Me, My Beloved) (Allan J. MacRichie)
Track B2 - 'S Fheadar Dhom Bhi Togail Orm (I Must Arise and Depart) (Allan J. MacRichie)
Track B3 - Eilean Fraoich (The Heathery Isle) (Allan J. MacRichie)
Track B4 - Mhairea Og (Mull Fishers's Love Song) (Allan J. MacRichie)
Track B5 - The Spullaidh Air (Dance Song) (Hugh MacKay)
Track B6 - C'Ait an Caidil an Ribhinn? (Where Sleeps the Maiden?) (Hugh MacKay)
Track B7 - Maili Bheag Og (Bonny Young May) (Hugh MacKay)
Track B8 - Tha M'Ullaih Air (Dance Song) (Hugh MacKay)
Track B9 - Tha 'N Samhradh Air Tighinn (The Summer is Hither) (James MacPhee)
Track B10 - Eilean Nan Og (Isle of My Youth) (James MacPhee)
Track B11 - Eilean Mo Chridh (My Isle Beloved) (Lauchlin C. Gillis)

Gaelic Songs from Various Artists

Item is a sound recording of Gaelic songs from various artists.

Cassette notes it as tape #154.

Track List:
Side A
Track A1 - TBD (Unknown Gaelic Singers) 03:02
Track A2 - TBD (Unknown Gaelic Singers) 02:54
Track A3 - TBD (Unknown Gaelic Singers) 03:07
Track A4 - TBD (Unknown Gaelic Singers) 03:30
Track A5 - TBD (Unknown Gaelic Singers) 03:27

Side B
Track B1 - TBD (Unknown Gaelic Singers) 03:09
Track B2 - TBD (Unknown Gaelic Singers) 03:33
Track B3 - TBD (Unknown Gaelic Singers) 03:37
Track B4 - TBD (Unknown Gaelic Singers) 03:41
Track B5 - Air Muileann S'mi Nam Aenar (Resting Lonely) (Archie Grant) 01:41

Gaelic Songs with Archie Grant

Item is a sound recording of Gaelic songs from Archie Grant.

Cassette notes it as tape #DJ-1.

Track List:
Side A
Track A1 - "Ar Canain" (Our Language) (Archie Grant)
Track A2 - "Aodhartas, Na Gaihlig" (Progress of the Gaelic) (Archie Grant)
Track A3 - Gillean Uidhist (The Boys of Uist) (Archie Grant)
Track A4 - Tiugainn Do Scalpaih (Come to Scalpay) (Archie Grant)
Track A5 - An Cearnaih Mu Thuth (My Abode in the North) (Archie Grant)
Track A6 - Sine Shalum Bhan (Malcolm's Daughter) (Archie Grant)
Track A7 - Faithe Bharraide (The Exiles Return) (Archie Grant)
Track A8 - Fagail A Bhat Aig Portrigh (Leaving the Boat at Portree) (Archie Grant)
Track A9 - Allaban An T-Suiriche (The Wooerès Tangle) (Archie Grant)

Side B
Track B1 - Briodal A Mharaiche (The Sailor's Caressing) (Archie Grant) 02:56
Track B2 - Mo Run A Chruinneag Ghaidhealach (Mu Highland Lass) (Archie Grant) 02:52
Track B3 - Slainte Gaidheal An Taobh Toath (Here's Health to the Highlanders) (Archie Grant) 03:04
Track B4 - Eilean Scapaidh (The Isle of Scalpay) (Archie Grant) 03:28
Track B5 - Mo Dhurachd (My Desire) (Archie Grant) 03:36
Track B6 - An TèEilean Uaine Fo Cheo (The Misty Isle) (Archie Grant) 03:12
Track B7 - Fagail Eilean A'Cheo (Leaving Skye) (Archie Grant) 03:16
Track B8 - Far an og rinn ni Mireadh (The Land of my Youth) (Archie Grant) 03:01
Track B9 - A Chuthag (The Cuckoo) (Archie Grant) 03:24

Gaelic Songs with Ross MacDonald

Item is a sound recording of Gaelic Songs with Ross MacDonald.

Cassette notes it as tape #116.

Track List:
Side A
Track A1 - TBD (Ross MacDonald) 03:31
Track A2 - TBD (Ross MacDonald) 05:00
Track A3 - Nighean dubh, tha boidheach dubh (Ross MacDonald) 04:50
Track A4 - TBD (Ross MacDonald) 02:02
Track A5 - TBD (Ross MacDonald) 02:45
Track A6 - TBD (Ross MacDonald) 02:53
Track A7 - TBD (Ross MacDonald) 02:16
Track A8 - TBD (Ross MacDonald) 02:17
Track A9 - TBD (Ross MacDonald) 02:05
Track A10 - TBD (Ross MacDonald) 01:56
Track A11 - TBD (Ross MacDonald) 01:01

Side B
Track B1 - TBD (Ross MacDonald) 03:11
Track B2 - TBD (Ross MacDonald) 03:03
Track B3 - TBD (Ross MacDonald) 03:44
Track B4 - TBD (Ross MacDonald) 04:56
Track B5 - TBD (Ross MacDonald) 03:47
Track B6 - TBD (Ross MacDonald) 04:55

Gaelic Songs with W. Matheson, N. MacCuish and H. MacCormack

Item is a sound recording of Gaelic songs.

Cassette notes it as tape #150.

Track List:
Side A

Track A1 - Iain Ghlinn Cuaich (W. Matheson, N. MacCuish, Hector MacCormick) 04:27

Track A2 - Hug oireann òro gur toigh leam fhìn thu (Willie Matheson) 02:47

Track A3 - Piping recorded from the Radio (Pipe-Major Angus MacDonald of the Scots Guards) 01:53

Track A4 - Piping recorded from the Radio (Pipe-Major Angus MacDonald of the Scots Guards) 02:48

Track A5 - Piping recorded from the Radio (Pipe-Major Angus MacDonald of the Scots Guards) 01:56

Track A6 - Biodh an deoch seo 'n làimh mo rùin (Willie Matheson) 02:48

Track A7 - Mhic Iain 'ic Sheumais (Willie Matheson) 02:34

Track A8 - Iain Ghlinn Cuaich (Willie Matheson) 00:29

Track A9 - Màiri Dhonn Bhòidheach Dhonn (Willie Matheson) 04:29

Track A10 - Màiri Dhonn Bhòidheach Dhonn (W. Matheson, N. MacCuish, Hector MacCormick) 03:30

Track A11 - Nuair bha mi òg (W. Matheson, N. MacCuish, Hector MacCormick) 03:27

Track A12 - Dh' olainn deoch a laimh mo run (W. Matheson, N. MacCuish, Hector MacCormick) 00:17

Side B

Track B1 - Two Psalms 1- Psalm 137 to the tune of Kilmarnock "Air sruthaibh coimheach Bhàbileoin" 2- Unknown Psalm Number "Do thròcair tha 's na nèamhan shuas" (W. Matheson, N. MacCuish, Hector MacCormick) 06:39

Track B2 - Psalm 103 "O m'anam beannaich thusa nis" (W. Matheson, N. MacCuish, Hector MacCormick) 03:21

Track B3 - Hymn: Buanaichean Bhòais (W. Matheson, N. MacCuish, Hector MacCormick) 04:14

Track B4 - 2 Unidentified Hymns (W. Matheson, N. MacCuish, Hector MacCormick) 03:16

Track B5 - Unidentified Hymn (W. Matheson, N. MacCuish, Hector MacCormick) 00:51

Track B6 - 13 seconds of a Gàidhlig prayer (W. Matheson, N. MacCuish, Hector MacCormick) 00:13

Track B7 - 3 short songs: - Chan iongnadh na gillean (a North Uist song published in the Stewart Collection 1804)

Track B8 - Fraoch a Ròniadh (another Uist song) (W. Matheson, N. MacCuish, Hector MacCormick) 01:05

Track B9 - Cailleach mhòr Staghlaidh (North Uist) (W. Matheson, N. MacCuish, Hector MacCormick) 00:51

MacDermaid, Donald John

Gold Medalists All

Item is a sound recording of Gold Medalists All.

Cassette notes it as tape #119.

Track List: Side A
Track A1 - TBD (George Clavey) 04:20
Track A2 - TBD (George Clavey) 02:23
Track A3 - TBD (George Clavey) 03:39
Track A4 - TBD (George Clavey) 02:06
Track A5 - TBD (George Clavey) 03:14
Track A6 - TBD (George Clavey) 02:03
Track A7 - TBD (George Clavey) 03:30
Track A8 - TBD (George Clavey) 03:14
Track A9 - TBD (George Clavey) 02:54
Track A10 - TBD (George Clavey) 06:19
Track A11 - TBD (George Clavey) 02:24

Side B
Track B1 - TBD (George Clavey) 01:43
Track B2 - TBD (George Clavey) 03:34
Track B3 - TBD (George Clavey) 03:32
Track B4 - TBD (George Clavey) 01:25
Track B5 - TBD (George Clavey) 03:03
Track B6 - TBD (George Clavey) 02:54
Track B7 - TBD (George Clavey) 02:18
Track B8 - TBD (George Clavey) 02:42
Track B9 - TBD (George Clavey) 04:59
Track B10 - TBD (George Clavey) 01:47
Track B11 - TBD (George Clavey) 02:49
Track B12 - TBD (George Clavey) 02:52
Track B13 - TBD (George Clavey) 02:21

Greetings from Friends to John MacLeod

Item is a sound recording of a Greetings from friends in Bernery to John MacLeod.

Cassette notes it as tape #142.

Track List:
Side A
Track A1 - TBD
Track A2 - TBD
Track A3 - TBD
Track A4 - TBD
Track A5 - TBD
Track A6 - TBD
Track A7 - TBD
Track A8 - TBD
Track A9 - TBD
Track A10 - TBD

Side B
Track B1 - TBD
Track B2 - TBD
Track B3 - TBD

Hector MacCormack Reading and Singing

Item is a sound recording of Hector MacCormack reading and singing stories.

Cassette notes it as tape #148.

Track List:
Side A
Track A1 - TBD (Hector MacCormick) 11:37
Track A2 - TBD (Hector MacCormick) 09:38
Track A3 - TBD (Hector MacCormick) 08:50
Track A4 - TBD (Hector MacCormick) 00:51

Side B
Track B1 - TBD (Hector MacCormick) 00:14
Track B2 - TBD (Hector MacCormick) 00:51
Track B3 - TBD (Hector MacCormick) 01:24
Track B4 - TBD (Hector MacCormick) 03:12
Track B5 - TBD (Hector MacCormick) 01:02
Track B6 - TBD (Hector MacCormick) 00:55
Track B7 - TBD (Hector MacCormick) 00:05
Track B8 - Si mo leannan a te ur Hector MacCormick) 04:15
Track B9 - TBD (Hector MacCormick) 09:40
Track B10 - TBD (Hector MacCormick) 05:34

Hector MacCormack Songs & Stories

Item is a sound recording of Hector MacCormack reading and singing stories.

Cassette notes it as tape #147.

Track List:
Side A
Track A1 - TBD (Hector MacCormick) 18:04
Track A2 - TBD (Hector MacCormick) 08:33
Track A3 - TBD (Hector MacCormick) 05:02

Side B
Track B1 - TBD (Hector MacCormick) 02:55
Track B2 - TBD (Hector MacCormick) 03:59
Track B3 - TBD (Hector MacCormick) 07:45
Track B4 - TBD (Hector MacCormick) 01:28
Track B5 - TBD (Hector MacCormick) 03:32
Track B6 - TBD (Hector MacCormick) 01:39
Track B7 - TBD (Hector MacCormick) 02:50
Track B8 - TBD (Hector MacCormick) 01:54
Track B9 - TBD (Hector MacCormick) 02:01
Track B10 - TBD (Hector MacCormick) 01:34
Track B11 - TBD (Hector MacCormick) 01:39

Hector MacCormack in Framboise

Item is a sound recording of Hector MacCormack at Framboise.

Cassette notes it as tape #149.

Track List:
Side A
Track A1 - TBD (Hector MacCormick) 04:02
Track A2 - TBD (Hector MacCormick) 03:03

Side B
Track B1 - TBD (Hector MacCormick) 08:35
Track B2 - Padruig Ban agus Morag (Hector MacCormick) 16:44
Track B3 - TBD (Hector MacCormick) 02:51
Track B4 - TBD (Hector MacCormick) 02:27

Jim Morrison

Item is a sound recording of Jim Morrison.

Cassette notes it as tape #130.

Track List:
Track A1 - TBD (Jim Morrison) 01:51
Track A2 - Hymm (Jim Morrison) 04:51
Track A3 - TBD (Jim Morrison) 04:05
Track A4 - TBD (Jim Morrison) 04:37
Track A5 - TBD (Jim Morrison) 07:47
Track A6 - TBD (Jim Morrison) 07:22

John T. MacDonald & D.J. MacDermaid singing in Gaelic

Item is a sound recording of John T. MacDonald & D.J. MacDermaid.

Cassette notes it as tape #145.

Track List:
Side A
Track A1 - Come by the Hills (John T. MacDonald, D.J. MacDermaid) 03:24
Track A2 - Banks of Newfoundland (John T. MacDonald, D.J. MacDermaid) 03:11
Track A3 - Bonnie Naver Bay (John T. MacDonald, D.J. MacDermaid) 02:47
Track A4 - Nobody's Child( John T. MacDonald, D.J. MacDermaid) 03:55
Track A5 - The Long Island( John T. MacDonald, D.J. MacDermaid) 02:31
Track A6 - Eyes of a Child (John T. MacDonald, D.J. MacDermaid) 03:01

Side B
Track B1 - Moran by the Sea (John T. MacDonald, D.J. MacDermaid) 03:24
Track B2 - Leaving Barra (John T. MacDonald, D.J. MacDermaid) 03:21
Track B3 - Shores of Lochewe (John T. MacDonald, D.J. MacDermaid) 02:10
Track B4 - Sand of Vatersay (John T. MacDonald, D.J. MacDermaid) 03:02
Track B5 - Te bhan te bhan te bhuidhe bhan (D.J. MacDermaid) 02:24
Track B6 - TBD (John T. MacDonald, D.J. MacDermaid) 05:23

K.A. Morrison's Visit to Boston

Item is a sound recording of K.A. Morrison's Visit to Boston.

Cassette notes it as tape #132.

Track List:
Side A
Track A1 - TBD (K.A. Morrison, D.J. MacDermaid, Neil MacL., Roy MacL., Leroy MacP., Ette MacL., Mary J-M., John O., Maude MacL., Herbie B.) 03:37
Track A2 - TBD (K.A. Morrison, D.J. MacDermaid, Neil MacL., Roy MacL., Leroy MacP., Ette MacL., Mary J-M., John O., Maude MacL., Herbie B.) 03:51

Track B1 - TBD (K.A. Morrison, D.J. MacDermaid, Neil MacL., Roy MacL., Leroy MacP., Ette MacL., Mary J-M., John O., Maude MacL., Herbie B.) 03:44
Track B2 - Thug mi gaol dhan fhear bhan (K.A. Morrison, D.J. MacDermaid, Neil MacL., Roy MacL., Leroy MacP., Ette MacL., Mary J-M., John O., Maude MacL. ,Herbie B.) 02:41

Lee Cremo at Framboise Hall

Item is a sound recording of Lee Cremo at Framboise Hall.

Cassette notes it as tape #131.

Track List:
Side A
Track A1 - TBD (Lee Cremo) 05:54
Track A2 - TBD (Lee Cremo) 06:08
Track A3 - TBD (Lee Cremo) 05:52
Track A4 - TBD (Lee Cremo) 11:41
Track A5 - TBD (Lee Cremo) 11:50
Track A6 - TBD (Lee Cremo) 01:01
Track A7 - TBD (Lee Cremo) 02:54
Track A8 - TBD (Lee Cremo) 05:25
Track A9 - TBD (Lee Cremo) 04:56

Side B
Track B1 - TBD (Lee Cremo) 06:28
Track B2 - TBD (Lee Cremo) 05:45
Track B3 - TBD (Lee Cremo) 10:26
Track B4 - TBD (Lee Cremo) 03:00
Track B5 - TBD (Lee Cremo) 03:58
Track B6 - TBD (Lee Cremo) 04:58
Track B7 - TBD (Lee Cremo) 02:36
Track B8 - TBD (Lee Cremo) 02:10
Track B9 - TBD (Lee Cremo) 03:19

Cremo, Lee

Milling Frolic in Catalone, N.S

Item is a sound recording of a Milling Frolic from Catalone.

Cassette notes it as tape #124.

Track List:
Side A
Track A1 - Eilean Sgitheanach nam Buaidh (Various Artists)
Track A2 - Ma Bhuannich Thu Nighean Ghrinn (Various Artists)
Track A3 -
Track A4 - Mo nighean donn as bhoidhche
Track A5 - E ho ro Mo Mhaighdean Lurach
Track A6- Mo Run Mo Nighean Donn Bhoidheach
Track A7 - Tha Buaidh air an t-Uisge Beithe
Track A8 - Along the Shores of Washabuck

Side B
Track B1 - Mo Chridhe Trom 's Cha e Neonach (Various Artists) 03:15
Track B2 - Ged a Sheol Mi air M' Aineol (Various Artists) 28:25
Track B3 - Hug Oirnn O h-Iuraibh O
Track B4 - Nighean Donn an t-Sugraidh
Track B5 - Ged Tha Mi Fo Mhulad
Track B6 - Tha Mo Run air a' Ghille
Track B7 -
Track B8 - Nigheanag a Chuil Duinn (Allan MacLeod)

Na Hancairi

Item is a sound recording of Na Hancairi.

Cassette notes it as tape #135.

Track List:
Side A
Track A1 - TBD (Na Hancairi) 03:14
Track A2 - TBD (Na Hancairi) 02:16
Track A3 - TBD (Na Hancairi) 03:52
Track A4 - TBD (Na Hancairi) 03:22
Track A5 - TBD (Na Hancairi) 03:24
Track A6 - TBD (Na Hancairi) 02:18
Track A7 - TBD (Na Hancairi) 03:00
Track A8 - TBD (Na Hancairi) 02:16

Side B
Track B1 - TBD (Na Hancairi) 02:08
Track B2 - TBD (Na Hancairi) 02:55
Track B3 - TBD (Na Hancairi) 05:00
Track B4 - TBD (Na Hancairi) 04:42
Track B5 - TBD (Na Hancairi) 02:00
Track B6 - TBD (Na Hancairi) 02:28
Track B7 - TBD (Na Hancairi) 02:10
Track B8 - TBD (Na Hancairi) 03:12

Needham Church Gaelic Songs

Item is a sound recording of Needham Church Gaelic Songs.

Cassette notes it as tape #137.

Track List:
Side A
Track A1 - TBD (D.J. MacDermaid, C. Morrison, N. MacLean, A. MacLeod, L. MacPhail)
Track A2 - TBD (D.J. MacDermaid, C. Morrison, N. MacLean, A. MacLeod, L. MacPhail)
Track A3 - TBD (D.J. MacDermaid, C. Morrison, N. MacLean, A. MacLeod, L. MacPhail)
Track A4 - TBD (D.J. MacDermaid, C. Morrison, N. MacLean, A. MacLeod, L. MacPhail)
Track A5 - TBD (D.J. MacDermaid, C. Morrison, N. MacLean, A. MacLeod, L. MacPhail)
Track A6 - TBD (D.J. MacDermaid, C. Morrison, N. MacLean, A. MacLeod, L. MacPhail)
Track A7 - TBD (D.J. MacDermaid, C. Morrison, N. MacLean, A. MacLeod, L. MacPhail)
Track A8 - TBD (D.J. MacDermaid, C. Morrison, N. MacLean, A. MacLeod, L. MacPhail)

Side B
Track B1 - TBD (D.J. MacDermaid, C. Morrison, N. MacLean, A. MacLeod, L. MacPhail)
Track B2 - TBD (D.J. MacDermaid, C. Morrison, N. MacLean, A. MacLeod, L. MacPhail)
Track B3 - TBD (D.J. MacDermaid, C. Morrison, N. MacLean, A. MacLeod, L. MacPhail)
Track B4 - TBD (D.J. MacDermaid, C. Morrison, N. MacLean, A. MacLeod, L. MacPhail)
Track B5 - TBD (D.J. MacDermaid, C. Morrison, N. MacLean, A. MacLeod, L. MacPhail)
Track B6 - TBD (D.J. MacDermaid, C. Morrison, N. MacLean, A. MacLeod, L. MacPhail)
Track B7 - TBD (D.J. MacDermaid, C. Morrison, N. MacLean, A. MacLeod, L. MacPhail)
Track B8 - TBD (D.J. MacDermaid, C. Morrison, N. MacLean, A. MacLeod, L. MacPhail)
Track B9 - TBD (D.J. MacDermaid, C. Morrison, N. MacLean, A. MacLeod, L. MacPhail)
Track B10 - TBD (D.J. MacDermaid, C. Morrison, N. MacLean, A. MacLeod, L. MacPhail)
Track B11 - TBD (D.J. MacDermaid, C. Morrison, N. MacLean, A. MacLeod, L. MacPhail)
Track B12 - TBD (D.J. MacDermaid, C. Morrison, N. MacLean, A. MacLeod, L. MacPhail)

Needham Gaelic Choir - Gaelic Songs

Item is a sound recording of the Needham Gaelic Choir.

Track List: Side A
Track A1 Fàilt ort-fhèin a' chuthag gorm (D.J. MacDonald) 03:15
Track A2 Am falbh thu leam a' ribhinn òg (Calder Morrison) 03:02
Track A3 Am falbh thu leam a' ribhinn òg (Roy MacLeod) 01:30
Track A4 Thug mi gaol (Leroy MacPhail) 03:20
Track A5 A' choinn a' rìgh (D.J. MacDermaid) 03:21
Track A6 Caillin Mo Run (Etta MacLeod) 2:46
Track 7A O mo leannan, è mo leannan -Variation on the Chorus (Neil MacLean) 03:37
Track 8A Chuir iad an t-sùil à Pilot (Mary Briden) 02:07
Track 9A Nigheanag as Chota Bhuidhe (D.J. MacDermaid) 03:58
Track 10A Ged Tha Mi Gun Crodh Gun (Etta MacLeod) 02:18

Side B
Track B1 Laithean Sona M' Oige (D.J. MacDermaid) 04:50
Track B2 TBD (Roy MacLeod) 02:56
Track B3 A Fhleasgaich Dhuinn (Etta MacLeod) 03:30
Track B4 Chi Mi Na Mor Bheanna (Calder Morrison) 03:30
Track B5 (D.J. MacDermaid) 02:31
Track B6 Mo Run Mo Nighean Donn Bhoidheachd (Neil MacLeod) 04:56
Track B7 Na Cnuic 's Na Glinn (Leroy MacPhail) 02:27
Track B8 Ged a Sheol Mi air M'aineol (Neil Ferguson) 01:58
Track B9 Mo Chridhe Trom 's cha Neonach (Neil MacLean) 01:18
Track B10 Soraidh Leibh is Oidhche Mhath Leibh (D.J. MacDermaid) 02:56

O Canada, Where the Roses Never Fade - Hector MacCormack

Item is a sound recording of O Canada.

Cassette notes it as tape #152.

Track List:
Side A
Track A1 - TBD (George Hubley, Hector MacCormick) 01:36
Track A2 - TBD (George Hubley, Hector MacCormick) 02:08
Track A3 - TBD (George Hubley, Hector MacCormick) 01:34
Track A4 - TBD (George Hubley, Hector MacCormick) 03:45
Track A5 - TBD (George Hubley, Hector MacCormick) 03:41
Track A6 - TBD (George Hubley, Hector MacCormick) 02:33
Track A7 - TBD (George Hubley, Hector MacCormick) 02:40

Pipe Music & Songs

Item is a sound recording of pipe music.

Cassette notes it as tape #140.

Track List:
Side A
Track A1 - TBD 09:25
Track A2 - TBD 05:01
Track A3 - TBD 07:23
Track A4 - TBD 06:04
Track A5 - TBD 08:21
Track A6 - TBD 08:40

Side B
Track B1 - TBD 00:59
Track B2 - TBD 05:01
Track B3 - TBD 03:30
Track B4 - TBD 02:04
Track B5 - TBD 02:02
Track B6 - TBD 03:26

Puirt à beul

Item is a sound recording of Puirt à beul.

Cassette notes it as tape #133.

Track List:
Side A
Track A1 - TBD (Various Artists) 03:15
Track A2 - TBD (Various Artists) 02:54
Track A3 - TBD (Various Artists) 02:41
Track A4 - TBD (Various Artists) 02:38
Track A5 - TBD (Various Artists) 02:31
Track A6 - TBD (Various Artists) 03:03
Track A7 - TBD (Various Artists) 03:06
Track A8 - TBD (Various Artists) 03:20
Track A9 - TBD (Various Artists) 01:47
Track A10 - TBD (Various Artists) 05:39

Side B
Track B1 - TBD (Various Artists) 01:59
Track B2 - TBD (Various Artists) 03:47
Track B3 - TBD (Various Artists) 03:15
Track B4 - TBD (Various Artists) 02:08
Track B5 - TBD (Various Artists) 02:31
Track B6 - TBD (Various Artists) 01:37
Track B7 - TBD (Various Artists) 03:02
Track B8 - TBD (Various Artists) 04:32
Track B9 - TBD (Various Artists) 02:46
Track B10 - TBD (Various Artists) 02:12
Track B11 - TBD (Various Artists) 03:11

Results 1 to 51 of 58