Showing 15 results

Archival description
Angus ' The Ridge' MacDonald
CA BI T-2029 · Item · 1949 - 1951
Part of Sound and Moving Image Collection

Item is an audio recording of bard Angus 'The Ridge' MacDonald, son of famed Allan 'The Ridge' MacDonald, performing a number of Gaelic songs and stories.

"Naille chunna mi' n uair bhios drama 's a' chuach ri ol..."
"Gur e mise a th' air mo leonah..." (Blar Inverlochy)
"Tha mi 'n diugh gu tinn..."
" 'S fheudair dhomh air m'fhirinn a sguir dhe'n dram..."
"Throid mo bhean 's gun throid i rium..."
"Fire, fare, farumach..."

Leach, MacEdward
CA BI T-2015 · Item · 1949 - 1951
Part of Sound and Moving Image Collection

"Mo Mhaili Bheag Og"
"Chaidh do Pheigi air Chall..."
"A' Choille Ghruamach"
"Muile nam Mor-Bheann"
"Lass of Glencoe"
"Tha m'inntinn trom 's cha tho mi fonn..."

Hector Campbell (Hillsdale, N.S.)

Sgeulachd - "The man who went to see the king of the wind..." (continued on T-2016)

Leach, MacEdward
Angus 'The Ridge' MacDonald
CA BI T-2028 · Item · 1949 - 1951
Part of Sound and Moving Image Collection

"I ho, hi ho, wach horo eile..."
"O cha teid, cha teid mise..."
" 'S truagh nach robh mi, a hill oro, Riochd na h-eala, a hi m bo..."
"Ochoin a righ, gur a mi tha muladach"
Sgeulachd: A young man going to seek his fourtune...
"An diugh chuala mi sgeul..."

Leach, MacEdward
CA BI T-2024 · Item
Part of Sound and Moving Image Collection

Item is an audio recording of Archie E. Gillis and John Beaton performing a selection of Gaelic songs and sgeulachd.

Archie E. Gillis

    "Olc mar h' fhalbh sibh air turs..."
"Smuid a null gu duthaich na Gallamg (?) ..."

John Beaton:

       Sgeulachd: "Cailleach nan Cno"
"Sealah cuan 's i bho thuath..."

Unidentified Informant Sgeulachd: About "Buidseachd - sgoil - dhubh"

Leach, MacEdward
CA BI T-2025 · Item
Part of Sound and Moving Image Collection

Item is an audio recording of Catherine Patterson, her daughters, and Lucy Byrne performing a number of Gaelic songs.

Mrs. Patterson & Daughters Benacadie "Ho ro gur togamaid hugain fhathast"

Mrs. Patterson & Daughters "Ged a sheoil mi air m'aineoil..."

Lucy Byrne "Nochd an Oidhche"

Mrs. Patterson
"Tha mi direadh as an dorus..."
Sgeulachd: "Coma leat co as na h-eileann..."
Carson a mhol thu mhor thir mhosach?

Leach, MacEdward
CA BI T-2020 · Item · 1949 - 1951
Part of Sound and Moving Image Collection

Mrs. MacCormick (MacQuarrie ?)

      Conclusion of sgeulachd from T-2019
Story: "A boy who went to a doctor..."
Story: "A minister saying grace..."
Story: "A Jersey woman and a Jersey cow..."
Story: "The man who hung himself..."
Story: "Story of a burial..."
Story: "A wodow's son in Cape Breton..."
Story: "The man who was envious of his wife..."

Donald MacLennan

"An cota ur Martainn..."

Mrs. MacCormack
"Hi ri ill iu ill agus o..."
Story: "Cape Breton woman went to visit her son in the army..."
Story: "Donald & the minister..."
"O gur truagh mi le na corns"

Leach, MacEdward
Gaelic Songs and Precenting
CA BI T-2018 · Item · 1929 - 1951
Part of Sound and Moving Image Collection

Alex MacKinnon "Tha mula, tha mulad..."
Hector MacKinnon & Family Precenting - Psalm 23
Unidentified Singer "Ille Dhuinn"
Unidentified Singer "Ho ro 's toigh leam fhein thu..."
Hector Carmichael "Mo chridhe trom 's duilich leam..."
Unidentified Singer "Ged chaih Iain a leaba..."
Hector Carmichael "Dheanain sugrah leis a nigh'n uibh"
Hector Carmichael "Ho ro i ri ill o ro"
Hector Carmichael "The buaih air an uisge-bheatha..."

Leach, MacEdward
CA BI T-2016 · Item · 1949 - 1951
Part of Sound and Moving Image Collection

Hector Campbell :

Sgeulachdan (conclusion from T-2015)
Sgeulachd: "The King's Daughter would marry whoever could build a boat that could travel on land or sea..."

Michael MacMillan (Sydney, N.S)

Sgeulachd: "The woman & the fairies....(song)

Song composed by Lauchie Currie (Am Bard Ruadh, Blackett's Lake) " An Teine Mor"

Sgeulachd: "The two brother - one who prospered & one who did not..." (continue on T-2017)

Leach, MacEdward
CA BI T-2021 · Item · 1949 - 1951
Part of Sound and Moving Image Collection

John Campbell:

"Och 's och, 's ochan o, The mise an diugh fo bhron..."
" 'S e Ceap Breatuinn tir mo ghraidh..."

Kenny MacLeod :

"Cailleach nan cno agus Taillear nan clar..." (Sgeulachd)
"Eilean Ceap Breatuinn, 's i eilean mo run..."

Leach, MacEdward
CA BI T-2022 · Item
Part of Sound and Moving Image Collection

Item is an audio recording of Malcolm Angus MacLeod, John MacLeod and an unidentified singer performing a selection of Gaelic songs.

John MacLeod North Shore
"Cha mhor nach bu mhath dhuinn sguir a bhi stri..."
"Bithibh aotrom 's togaibh fonn..."

Malcolm Angus MacLeod North Shore "An Te a chaill a'Ghaihlig"

Unidentified Singer "Ho ro mo nigh 'n donn bhoiheach"

Unidentified Singer Gaelic psalm - precenting

Unidentified Singer "Tha mo bhreacan dubh fo'n dile..."

Malcolm Angus MacLeod North Shore
"Cha bhi mi buan..."
"Chunna mi lar honn aig Seumas..."
"Ho ro 's tu mo run thu..."
"Cha threiginn fhein mo chruinneag dhonn..."

Leach, MacEdward
CA BI T-2017 · Item · 1929 - 1951
Part of Sound and Moving Image Collection

Sgeulachd (conclusion of A-7, T-2016)
"Mo nighean donn's lughach thu..."
"Ho ro hi ri ithill obha ho..." (Accompanying note : 'Different words'.)
" 'S i mo leannan s'an te ur..."
"Ho hi ri ill obha ho..."
"Cnuic 's glinn a, bhraighe..."
"C'ait an diugh a bheil ma innse..."
"O hi ri a rathaill o..."

Leach, MacEdward
CA BI T-2023 · Item
Part of Sound and Moving Image Collection

Dan Morrison North Shore
"Nighean donn a' bhroilleach shoilleir"
"Gaol an t-seolaair"

Neil MacQuarrie North Shore "Ma phosas mi, cha ghabh mi te mhor"

Unidentified Singer "The mo bhreacan dubh fo'n dile..."

Unidentified Singer "Il o, il ho, horo eile..."

George MacAskill Precenting - Psalm 68

George MacAskill North Shore "Ma phosas mi, cha ghabh mi te mhor..."

Unidentified Singer
"Hi ill iu ill agus o..."
"O hi ri ill obha ho..."
Unidentified Informant "Domhnall agus Alasdair..."

John Matheson "Eilean an Fhraoich"

John Matheson "A' Mhairi Bhoidheach"

Leach, MacEdward
CA BI T-2019 · Item · 1950
Part of Sound and Moving Image Collection

Mrs. Margaret Gillis Gillisdale
" 'S ann Di-Luain gabhainn cuan..."
"Illean bithibh sunndach a null air a voyage..."
"O ho ro ille dhuinn..."
"Horan o, ho ro bhi iu o..."

Malcolm MacLellan Piper's Glen
"Bithibh aotrom 's togaibh fonn..."
"Bi 'gan cuimheachadh 's gan ionndrainn..."

Lauchie MacLellan Dunvegan
"Hugabh a bhi hu ga rireabh..."
" 'Nam biodh uine nam choir..."

Mrs. McCoridh Sgeulachd: Domhnall Cliobaisteach & Bonach Mills

Leach, MacEdward