Showing 15 results

Archival description
Leach, MacEdward
Advanced search options
Print preview View:

Angus ' The Ridge' MacDonald

Item is an audio recording of bard Angus 'The Ridge' MacDonald, son of famed Allan 'The Ridge' MacDonald, performing a number of Gaelic songs and stories."Naille chunna mi' n uair bhios drama 's a' chuach ri...

Leach, MacEdward

Angus 'The Ridge' MacDonald

"I ho, hi ho, wach horo eile...""O cha teid, cha teid mise..."" 'S truagh nach robh mi, a hill oro, Riochd na h-eala, a hi m bo...""Ochoin a righ, gur a mi tha muladach"Sgeulachd: A young man going to s...

Leach, MacEdward

Gaelic Songs and Precenting

Alex MacKinnon "Tha mula, tha mulad..."Hector MacKinnon & Family Precenting - Psalm 23Unidentified Singer "Ille Dhuinn"Unidentified Singer "Ho ro 's toigh leam fhein thu..."Hector Carmichael "Mo chr...

Leach, MacEdward

Hector Campbell and Michael MacMillan

Hector Campbell :Sgeulachdan (conclusion from T-2015)Sgeulachd: "The King's Daughter would marry whoever could build a boat that could travel on land or sea..."Michael MacMillan (Sydney, N.S)Sgeulachd: "The woman & the faie...

Leach, MacEdward

John Campbell and Kenny MacLeod

John Campbell:"Och 's och, 's ochan o, The mise an diugh fo bhron..."" 'S e Ceap Breatuinn tir mo ghraidh..."Kenny MacLeod :"Cailleach nan cno agus Taillear nan clar..." (Sgeulachd)"Eilean Ceap Bre...

Leach, MacEdward

Michael MacMillan, Sydney, N.S.

Sgeulachd (conclusion of A-7, T-2016)"Mo nighean donn's lughach thu...""Ho ro hi ri ithill obha ho..." (Accompanying note : 'Different words'.)" 'S i mo leannan s'an te ur...""Ho hi ri il...

Leach, MacEdward