Showing 34 results

Archival description
MacDonald, Kay
Advanced search options
Print preview View:

1973 Festival of Cape Breton Fiddling Part 1

Item is a live sound recording of the first Festival of Cape Breton Fiddling, held in Glendale in July 1973. This recording was taken by Kay MacDonald on Friday night, July 6, 1973.Listening notes:Festival of Fiddlers, Glendale, Inverness County, ...

MacDonald, Kay

1973 Festival of Cape Breton Fiddling Part 2

Item is an audio recording of the first Festival of Cape Breton Fiddling Scottish concert held in Glendale 6-8 July 1973.Violin selection - MacLeod, John - Reels - Piano accompaniment by Maybelle DoyleSuas Leis a Gaidhlig - Rankin Family - Patriot...

MacDonald, Kay

1973 Festival of Cape Breton Fiddling Part 3

Item is an audio recording of the first Festival of Cape Breton Fiddling Scottish concert held in Glendale 6-8 July 1973.Violin selections - MacMaster, Buddy - Reels - Piano accompaniment by Maybelle DoyleStepdancing - MacKinnon, Harvey - Music by...

MacDonald, Kay

1973 Festival of Cape Breton Fiddling Part 5

Violin selections - Lamey, Bill - Slow air, strathspeys and reels - Piano accompaniment by Maybelle DoyleViolin selections - Campbell, John Willie - Marches, strathspeys, reels - Piano accompaniment by Maybelle DoyleViolin selections - Lamey, Ronn...

MacDonald, Kay

1975 Festival of Fiddlers

Item is a sound recording of the Festival of Fiddlers concert in Glendale, recorded by Kay MacDonald on July 18, 1975.A-1 MacLellan, Theresa; Joey Beaton, accompanist (Queensville)- Violin selectionsA-2 Dewars, Malcolm (Ottawa) - Violin selections...

MacDonald, Kay

Archie Alex MacKenzie

Item is an audio recording of Archie Alex Mackenzie singing Gaelic songs.Song composed for the Gaelic Society of Cape Breton"Ho ho ro 's horo gheallaidh..." (Composed for a ceilidh in Barra)"Oran Calum Gobha" (Composed for...

MacDonald, Kay

Big Pond Scottish Concert

MacEachern, Allan J., Pres. Of Privy Council - Ho ro 's toigh leam fhein thu...MacInnis, Donald, M.P. -Violin selectionsMacKenzie, John Archy, M.L.A. - StepdancingMunro, Deanie - Lizzie LindsayGillis, Lauchie - Violin selectionsGillis, Lauchi...

MacDonald, Kay

Boisdale Gaelic Concert

Iona Pipe Band, Iona - Bagpipe selectionsMacDougall, Mike, Ingonish - Violin selectionsMacDonald, Mrs. Kay, New Waterford - Chi mi bhuam, fada bhuam...MacDonald, Mrs. Kay, New Waterford - Horo iu agus ho ro eile...Boisdale Dancers, Boisdale (N.S.)...

MacDonald, Kay

Boisdale Scottish Concert

Item is an audio recording of an outdoor Scottish concert recorded live in Boisdale by Kay MacDonaldBagpipe selections - Iona Pipe Band - MarchesViolin selections - MacDougall, Mike - March, strathspeys, reels - Piano accompaniment by Janet Camero...

MacDonald, Kay

CBI Radio, Kay Macdonald

Item is an audio recording of Kay Macdonald singing a selection of Gaelic songs, accompanied on piano by Doug Macphee."Chi mi na mor-bheanna...""An Innis Aigh""A' Chuairt Shamhraidh""Nigh'n Donn A'...

MacDonald, Kay

Ceilidh in Glasgow, Scotland

MacDonald, Sandy Glasgow Ceilidh in Glasgow, Scotland, hosted by the Highlander Institute for members of C.B. Gaelic Society, 1975: Bagpipe selectionsMacNeil, Flora Glasgow "Eriskay Love Lilt"MacNeil, Flora Glasgow "Ho ri iu ag ho h...

MacDonald, Kay

Ceilidh in Oban, Scotland

Gillis, Miss Oban Ceilidh in Oban, Scotland, hosted by members of Oban Comunn Gaidhealach for C.B. Gaelic Society members, 1975: Grabh geal mo chridh'..."Gillis, Miss Oban Puirt-a-BeulMacDougall, Mike Ingonish Violin selectionsMacIntyre,...

MacDonald, Kay

Ceol Na Gaidhlig, Gaelic Music and Poetry

Douglas, Nan Scotland Ceol na Gaidhlig, Gaelic music and poetry: Recitation, "Am faigh a' Ghaidhlig bas?"Thomson, Derick Scotland A short history of Gaelic in ScotlandGrant, Angus Scotland Violin selectionsThomson, Derick Scotland R...

MacDonald, Kay

Ceol na Gaidhlig Gaelic Music and Poetry

Item is a recording of recitations of a selections of Gaelic songs and poems.Douglas, Nan - Ceol na Gaidhlig, Gaelic music and poetry: Recitation, "Am faigh a' Ghaidhlig bas?"Thomson, Derick - A short history of Gaelic in ScotlandGr...

MacDonald, Kay

Conversation with Irene Timmons

Item is an audio recording of Irene Timmons discussing the history of New Waterford.Timmons is a teacher, still teaches in New WaterfordAttended school in Port Morien first, family moved to New Waterford in 1912School heated by stoves, nuns lived ...

MacDonald, Kay

Festival of Fiddlers Glendale 1973

Item is an audio recording of various fiddle and Gaelic song selections from the 1973 Glendale festival of fiddlers.25 fiddlers, Doyle, Maybelle Chisholm, Margaree Forks (N.S.) - Festival of Fiddlers, Glendale (N.S.), Inverness County (N.S.), July...

MacDonald, Kay

Fiddle Selections and Gaelic Song

Fitzgerald, Winston - Violin selectionsGillis, Wilfred - Violin selectionsRoss, Calum - Failte do'n Eilean SgitheanachRehearsal of Fiddlers for Glendale Festival - Violin selectionsMorris, Rev. Eugene - Fr. Morris is interviewed by John Campb...

MacDonald, Kay

Gaelic Songs - Kay MacDonald

Item is an audio recording of Kay Macdonald singing a selection of Gaelic songs. Including:Cailinn mo ruin-saA'chruinneag IleachMo run geal dileasNigh'n donn a'chuil reidhFuadach nan GaidhealEilean mo chridheMargairiHoro 's toi...

MacDonald, Kay

John Angus Beaton Gaelic Songs

Ites is an audio recording of a selection of Gaelic songs performed by John Angus Beaton (Boston, Mass.) Kay Macdonald accompanies the singer on the choruses.Songs:Sud an taobh a gabhainnMa bhuannaich thu nighean ghrinn...Illean ill o, illean i......

MacDonald, Kay

John R. Beaton and Sandy Campbell

Item is an audio recording containing a selection of Gaelic songs performed by Sandy Campbell and John R. Beaton of West Mabou (N.S)Tha mo run air a'ghille...S toich leam na Gaidhealtachd...Thug mi run 's chuir mi uidh...A' fhleasga...

MacDonald, Kay

Oidche Leis Nam Bard, April 24, 1976

Big Pond Children's Chorus Big Pond (N.S.) Commun Gaidhlig Cheap Breatunn annual Scottish concert "Oidhche Leis na Baird", April 24, 1976: "O Canada"Campbell, Jamie Port Morien Bagpipe selectionsMacPherson, John Alex Sydne...

MacDonald, Kay

Puirt-a-Beul with Joe Neil MacNeil

Puirt a beul project done by Kay MacDonald for Museum of Man, Ottawa (Ont.) with piano music by Doug MacPhee, Gaelic wordsRuidhleadh cailleach Eachainn Mhoir...Sud ort fhein a' Mhorag...An gabh thu bhean, a "Dhomhunuill Bhig?"O gu d...

MacDonald, Kay

Puirt-a-Beul with Joe Neil MacNeil

Item is an audio recording of sgeulachdan and puirt-a-beul recited by Joe Neil MacNeil with one story from Dan MacNeilMacNeil, Joe Neil - "Gille mor an tuathanaich" (sgeulachdan)MacNeil, Dan - "Naigheachdan mu dheidhinn Alasdair Mac...

MacDonald, Kay

Sgeulachdan with Joe Neil MacNeil

Item is an audio recording of Joe Neil MacNeil and Dan MacNeil telling Gaelic stories and sgeulachdan.MacNeil, Joe Neil - "Am prionns' a bha anns a chaisteal aig taobh an ear na greine 's taobh an iar na gealaich..."MacNeil, Jo...

MacDonald, Kay

Violin music

Item is an audio recording of "Memories of Father Charlie" - played by Cameron Chisholm. Tune composed by Cameron Chisholm in memory of the late Father C.W. MacDonald.

MacDonald, Kay