Showing 14 results

Archival description
File Songs - Gaelic
Advanced search options
Print preview View:

"Chi Mi Bhuam Fada Bhuam"

Item is a copy of a song composed by John MacFadyen of Mull in praise of his island. The song was written down by Mrs. MacDonald. Also included is the song as published in MacFadyen's book, Sgeulaiche nan Caol.

Gaelic Hymns

Hymns include:

"Tha Gainneamh Tim ri Sioladh" Gaelic translation of "The Sands of Time are Sinking" by Rev. George Murray.
"Laoidh Naomh Anndra" translated by Fr. Donald MacAdam
"Cho Naomh 's a tha thu"and "He Hideth My Soul in the Cleft of the Rock" translated by George A. Strachan of Framboise Intervale and Hamilton,Ontario.
"Laoidh Naomh Anndra" with sheet music and Latin words. 2 copies
"Laoidh air Fulangas is Pais Chriosda" by Archie "The Tailor" MacLellan of Broad Cove.

Gaelic Song Clippings

Songs include:
"An Bho Riabhach" by Angus Campbell, Grand Mira
"Ola-Truisg Leigh" by Cabar Feidh
"Oran Marbhadh na Muice" by Angus R. MacDonald of New Waterford
"Duan do Cheap Breatunn" by Alasdair the Ridge
"Oran Leis a Bhard Alasdair McIsaac"
"Oran a Chnatan" by Steve Black (SR)
“Tha Mo Run air a’Ghille”
"O Tha Mi Sgith" a local composition written by a girl who was not allowed to marry “Currie”. She was made to marry another man.
"Oran do Sgoil Ghaidhlig Muilnean nam Frisealach" by Alasdair the Ridge
"Mo Dhurachd do'n Sgioba"
"Oran le Donnachadh Domhnullach" by Angus R. MacDonald, New Waterford. About the bard’s childhood on the French Road.
"Bata Bean Ailean" by Angus Campbell, Grand Mira
"An Tir bu Mhiann Leinn" by Lachlan MacIntyre, Louisburg
“Coire Bhreacain” by “Murdoch”
“Oran a’Phiatain” by Calum MacKinnon, Bruernish, Barra
“Muile nam Mor-Bheann”
“Oran an Fhogaraich” by John MacRae of Kintail, Scotland
“Thug Mi Gaol do’n Fhear Bhan”
“Oran an t-Saighdeir”. Submitted by Mary Blue, Valley Mills.
“Tha Mo Bhreacan Dubh Fo’n Dile”
“Horo Eileinich” also known as “Tha Mo run ‘s air a’Ghalldachd”
“Fein-Labhairt an t-Seann Duine” by Malcolm Gillis
“Cruinneag na Buaile”
“Tuireadh” also known as "A Mhic Dhughaill 'ic Ruairidh"
“Brigein Brionnach”
“Mairi Og”
“An t-Eilean Muileach”
“Nighean Donn na Buaile”
“A Ribhinn Mhaiseach”
“Oran do’n Chogadh Mhor” by Anne Lachlann MacLean of Coll
“Tha Mo Run air a’Ghille”
“An Te Sin air a Bheil Mi’n Geall”
“Eilean an Fhraoich” by Murdoch MacLeod, Scotland
“Air Lorg an Eilein”
“Oran Gaoil”
“Mairi Dhonn Thorr-a-Chaisteal”
“Bata Alasdair Fhearchair” by Malcolm Gillis, Southwest Margaree
“Eile na Hiuraibh O Ho”, also known as “Fliuch an Oidhche”
“Air a’Ghille Tha Mo Run”
“Mo Chailinn Dileas Donn” by Hector MacKenzie
“Gu De ni Mi Mur Faigh Mi Thu”
“Oran Luchd Imrich” by Anna Gillis, Morar. Also known as “O Siud an Taobh a Ghabhainn”
“Oran Garradh Iagain”also known as “Creach na Samhna” by Angus Campbell.
“Dh’fhalbh Mo Leannan Fein”
“Leannan nan Gruagach” also known as “Cur M’Aghaidh ri Diura”
Song about the WWl by a man from Barra who had visited Cape Breton.
“Oran do Cheap Breatuinn” by John “Òg” Walker when he was convalescing in a hospital in Boston.
“An Te a Chaill a Ghaidhlig” by the Bard MacDearmid of the North Shore
“Oran a’Bhata” about a man suffering from rheumatism who builds himself a boat to travel. Submitted by Archie Gillis of North Sydney.
‘S a Mhosgaid ri’m Ghualainn”

Black, Stephen R.

Gaelic Song Clippings

Songs include:

"Laodh Naomh Anndra" by Fr. Donald MacAdam
"An Loch Mor" by Angus Gillis (aongus Eòin Ghilleasbaig), Rear Beaver Cove
"Oran Na Caillich" by Archie Alex MacKenzie
"Oran na Stuamachd" by Mary Blue, Valley Mills
"Oran do Bhean Dhomhnull Dhomhnullaich" by Angus R. MacDonald, New Waterford
"Moladh a Bhaird do Luchd Duthcha' by John Currie, Blackett’s Lake
"Eilean a Prionnsa" by Norman MacDonald
"Tir nan Og" by Kenneth MacLeod, Baddeck
"Tha Mi Sgith bho'n Tim Seo'n De" by the Bard MacLeam
"Oran Gaoil" by Michael MacLean, Irish Vale
"Oran Cumha" also known as "Marbhrann do Mhrs. Noble" by John “The Bard” MacLean
"Oran do Cheap Breatunn" by Alasdair the Ridge
"Oran do Cheap Breatunn" by Dan Alex MacDonald
"Oran do Cheap Breatunn" by James R. Feuguson, Boston. Submitted by Angus R. MacDonald, New Waterford.
"Oran le Domhnull Domhnullach" by Angus R. MacDonald, New Waterford
“An Te a Chaill a Ghaidhlig" le James R. Ferguson, Boston
"Teine Eaglais Bhaoghasdail" by Angus O'Handley
"Dan do Sheann Ford" by William MacVicar, Catalone.
"Dan Spioradail" by Malcolm MacIntyre, Catalone
"Deoch Slainte a'Ghaidheal Ghasda" by Michael Lachlann MacNeil, Red Islands
“Posadh Eoghann ri Iseabal” by Cabar Feidh
“An Gaol a Thug Mi Og”
“Fear a Bhata”
“Fhleasgaich Uir, Leanainn Thu”
“Oran a’Bhachelor”, by William MacVicar, Catalone.
“Mo Nighean Dubh”
“Deoch Slainte a Ghaidheil” for Allan Cameron
“Nionaig a’Chuil Duinn
“Mo Nighean Donn a’Chuil Reidh” by Malcolm H. Gillis
“Mo Chailin Dileas Donn”
“Maili Bheag Og”
“A Bhanarach Dhonn”
“Eilean Leodhais Tir nan Gaisgeach”
“Albannach Chanada”
“Comhairle do na Gillean Oga”
“Dan Cumha”, also known as “Cumha Aonghuis”
“Last Farewell to the Mountains”, translation of “Cead Deireannach nam Beann”
“Eilean Mo Ghaol”
“Mairi Lurach”
“Oran le Donnachadh Domhnullach” concerning the bard’s childhood on the French Road. Submitted by Angus R. MacDonald, New Waterford.
“Faill Ill O Agus Horo Eile”
“Oran Seachran Seilig” by Duncan Ban MacIntyre
“Orain Luaidh”
“Cumha do Mhac a Chaidh a Mharbhadh sa Chogadh” by Calum MacKinnon of Barra.
“Cruinneag na Buaile”
“An Teid Thu Leam a Mhairi”
“Leannan nan Gruagach”. Submitted by Neil MacKinnon.
“Allt an t-Siucair” by Alasdair MacMhaighstir Alasdair
“Cead Deireannach nam Beann” by Duncan Ban MacIntyre
“Ille Dhuinn, Chaidh Thu’m Dhith”
“Mo Chruinneag Illeach
“Mairi Bhoidheach”
“Mairi Dhonn Thorr-a-Chasteal”
“Di-Mholadh an Uisge Beatha” by Dr. John MacLachlan
“Oran Molaidh do’n Ghaidhlig” by Hugh Chisholm, Bute, Ontario
“Oran Mulaid”number 100 in The Celtic Garland
“Thug Mi Gaol do’n Fhear Bhan”
“Tha Gainneamh Tim Ri Sioladh” translated by James Murray

Gaelic Song Clippings

Songs include:

“Fionn ri Fearghus” part of a Fenian ballad
“Oran an t-Saighdeir” also known as “Oran an t-Seathaich”. Submitted to the Sydney Post Record by someone from Grand Mira, believing it not to have been previously published.
Dated July 16, 1921.
“Oran an Ionndrainn” by Mac-Pheitris about the community of Stirling, near Framboise, where he had served as minister. From the Sydney Post record dated Nov. 27, 1920.
“Guma Slan do’n Oigfhear” by Neil MacLeod
“Miann a’Bhaird Aosda” an Ossianic poem published in the Sydney Post Record. Dated July 17, 1922.
“Rannan air Bas Mic”by John Campbell of Ledaig in Scotland.
“Glaodh na Cloinne” by Kenneth Angus Ferguson, L’Ardoise Highlands.
“Comhradh Tre’n Phosta”
“A Mhairi Dhubh”
“Taigh Beag Mo Mhathair”
“Moladh na h-Oighe Gaidhealaich”by William Ross
“Dochas” by Neil MacLeod
“An Geamhradh” by Dougald Buchanan
“Laoidh Oisein do’n Ghrein”
“Oran Mu Am a’Chogadh” dated April 30, 1921.
“Tir na Samhachair” dated April 30, 1921.
“Gleann-a-Mailidh” by Patrick Campbell of Fort William, Scotland.
“Failte na Saighdearan”
“Na Mathraichean Gaidhealach” by Kenneth Angus Ferguson, L’Ardoise Highlands, 1920.
“Braigh Abhainn Bharnaidh” by Rev. Duncan Black Blair
“Oran Molaidh do’n Ghaidhlig” by Hugh Chisholm of Bute, Ontario
“Nighean Donn Na Buaile” by Rev. Duncan Macfarlane, Scotland
“Air a’Ghille tha Mo Run”
“Chuir mi Cul ri Iollaraidh”by Donald MacDonald of Catalone for a man who visited Cape Breton from MacDonald’s native North Uist.
“An Dolar Gorm” and “Tha Soillseadh air na Beanntan” translated by Kenneth Angus Ferguson of L’Ardoise Highlands.
“Iorram nam Fogarach”
“Oran do Dh'Fhidhill a Chaidh a Bhristeadh aig Bal” by Michael MacNeil, Grass Cove. Submitted by Hugh F. MacKenzie.
“Cruinneag na Buaile”
“Loch Laomainn”
“Dean Cadalan Samhach” by John MacRae of Kintail, Scotland and North Carolina.
“Turas gu Mexico” by John V. MacNeil, Benacadie Glen.
“Duanag do Chait na Sgireachd” by Kenneth Angus Ferguson, L’Ardoise Highlands.
“Breacan Mairi Uisdein” Submitted by Rodercick C. MacDonald, Upper Washabuck.
“Cumha do Dhomhnull MacFhionnghain” handwritten copy.
“Hu O Ho Hu ‘s Mi Fo Mhighean” with notes on the text by Joseph MacKinnon. This is prefaced by a cover letter from “J.H.” addressed to Mrs. Hector MacLean, Archibald Avenue, North Sydney.
“Cumh’ an t-Saighdeir Oig” by Professor Joseph MacKinnon, Beaver cove and Boisdale
“Rannan Breige” Submitted by Angus R. MacDonald (Boston and New Waterford)
“Mo Thinneas” by Murdoch MacDonald, Cape North and North Sydney.
“Oran a’Chnatan” by John MacDonald, Mabou
“Mo Ribhinn Choimhneil” by Duncan MacQueen, Scotland
Cailinn Bhoidheach Ceann na Leigeadh” by Cabar-Feidh
“Oran” By Calum Mac Iain ‘ic Phadruig of Berneray Harris
“Chi Mi Muile nam Beann Fuar” 2 copies
“Mo Dhurachd do’n Sgioba” Submitted by Johnny MacDonald of North Sydney
“Oran do’n Bhata Adhar” Typed by Joseph J. MacInnis.
“Oran Cumha” also known as “Air Fail Irinn Iu”

MacInnis, Joseph J.

Gaelic Song Clippings

"Oran an Tairbh" by Donald "Mór" MacDonald of Mull River
"Clann na Gaeli 'n Cogagdh 's 'n Sith" (3 copies), 1918.
"Cumha do Chaluim MacGillios" by James Ross Ferguson
"Cumha Do'n Ard Urr. Domh'll MacEadhmuinn"Lament for the death of Fr. Donald MacAdam by Vincent A. MacLellan.
"Duanag do Mhabu" by Alasdair "The Ridge" MacDonald - submitted with notes by Alex D. MacLean, Iona.
"Ged a Sheol Mi air M'Aineol" along with a letter to the editor about attitudes towards Gaelic among youth. Submission by Roderick C. MacDonald, Upper Washabuck.
"Oran do Cheap Breatuinn" by John "Og" Walker, composed while convalescing with rheumatism in a hospital in Boston.
"Luineag" by M.A. MacKinnon, Kirkwood, East Lake Ainslie.
"Soraidh Leis a'Mhaighdean a Tha Gun Ghruaim"Submitted by Roderick C. MacDonald, Upper Washabuck.
"Oran na Caillich" by Archie Sheumais MacKenzie.
"Duanag do Dharna Cogadh Mor an t-Saoghail" by Mairi Dhomhnuill Fraser, Broad Cove.
"Oran na Bochdainn" (Song of the Depression) by J.H. Jamieson.
"A'Mhuc Mhor Bhreac" Recorded from Stephen MacNeil by Norman Brown.
"Moladh Alba Nuadh" by Allan "The Ridge" MacDonald. Also included is further information about John "The Hunter" MacDonald for whom the song was composed.
"Duanag do Dh'Arasaig" by "Murchadh Aonghuis Dhuibh" (Murdock Black Angus). Submitted by "Iain Bettidh".
"Suiridhe Raoghail Mhaoil" by James Ross Ferguson, Boston. Based on play that he recently saw performed.
"An Loch Mor" by Angus Gillis
"Each Ban Dhomhnuill Ic Raonuill" by Angus Campbell, Grand Mira. The song concerns an incident in during the Fenian Raids in which people accidentally killed their draught horse. Submitted by James Campbell of Glace Bay, Angus Campbell's son.
"Oran Do'n Mhac-Talla" by Archie "Mac an Tailor" MacLellan, Rear Dunvegan (c1805-1900).
"Am Fleasgach Dualach" by M. A. MacKinnon, Kirkwood.
"An Till Thu, Leannain?" by Eoghan MacFhionghuin/Ewen MacKinnon ("Bodach a'Bhidse"), Iona. From The Casket, 1933.
Two handwritten verses of Donald "Gobha" MacLellan's "Loch Mhira".
"Caoidh" by Donald MacKinnon, of Port Hood, proceeded by an obituary.
"Clachag Bheag Na Carn". Lament for the death of Anna, wife of Neil Gillis of Broad Cove.
"Oran do America" by John "The Hunter" MacDonald.
"Oran dha Cheile"and "Taladh ar Slanuighir" by Duncan MacDonald, Sydney (2 copies)
"Cumha do Mhgr. Iain Friseal" by R. MacKenzie of Boularderie.
"Moladh Loch Ainslie" by John Walker
"Sud Mar Chaidh 'n Ceol a Dholaidh" about some hilarious antics that went on at a Mod in Cape Breton. Based on a puirt-a-beul
and the strathspey "The Haughs of Cromdale".
Anonymous song in praise of the radio show "Ceilidh Cheap Breatuinn".
"Oran a'Mhathain" concerning an encounter with a bear in McArras Brook, Antigonish County.
"Oran na h-Aoise" by Archie Sheumais MacKenzie, Rear Christmas Island.
"O Mo Chaoladh Mor a Thainig"
"Oran Aonghuis Iain" by Margaret MacLean, Boisdale.
"Tomas Seanntair" A translation of the poem "Tom O Shanter" by Robert Burns.
"Cumha Cheap Breatunn" by Alasdair "The Ridge" MacDonald.
"Aideachadh an Fhleasgaich Ghlic" by Archie Sheumas MacKenzie of Rear Christmas Island. Translation included.
"Oran na Gaidhlig" by Calum MacNeil "Calum Iain a'Mhuilleir" or Ironville.
"Buth Dhomhnuill 'ic Leoid"
"Cumha Eilean a'Cheo"
"An Ataireachd Ard", dated 1943
"Anna Lauri" translated by the late Michael MacDonald
"Mo Nighean Donn a Cornaig"
"Ola an Truisg", dated 1942
Quote from a poem by Malcolm MacAskill of Harris, in praise of Rev. Roderick MacLeod in Ontario. Roderick was the song of John Morrison, "Gobha na h-Earradh. The poem was copied from MacTalla. Dated 1942

Gaelic Song Clippings

Songs include:

"Oran an Dannsa" by Angus R. MacDonald, New Waterford.
"Seacadh an Duthcha" by Hugh Francis MacKenzie.
"Cumha". Lament for Donald MacKinnon of MacKinnon's Harbour who was killed in WW2. Composed by Neil "Mór" MacNeil of Rear Iona.
"Air Lorg an Eilean" by Rev. Dr. Kenneth MacLeod
Song in praise of Big Pond. Author unknown.
"Taobh Abhainn Aora" signed by J.J. MacInnis and dated 1943.
"Carn air a'Mhonadh" by Duncan Johnston. 2 copies.
"The Great Physician"
"There is a Fountain"
"The Sweet by-and-By"
"Rinn M'Eudail Mo Mhealladh"
'Thig a Samhradh le Ruthadh"
"Gur Moch Rinn mi Dusgadh"
"Air Failirin Illirin Uillirin O", with verses in English.
'I Hiuraibh O Chan Eil Mi Slan"
Lament for the loss of the Ship of "Mary Uisdean". The ship was owned by then director of the Gaelic College A.W.R. MacKenzie.
"'S e'n Gille Dubh as Aile"
"Oganaich an Or-Fhuilt Bhuidhe"
"Duanag a'Chiobeir"
"Gleann-Gollaidh"

Gaelic Song Papers and Clippings

Songs include:

“Fath mo Mhulaid I Bhith Thall”
“Linn an Aigh” by John MacQuarrie
“Thug Mi Gaol Do’n Fhear Bhan”
“A’Chruinneag Ileach” Submitted by M.A. NicFhionghain, Kirkwood, East Lake Ainslie.
“A Bhannarach Dhonn”
“Oran an t-Saighdear”
“Cha Tig Mor” Submitted by a woman from Mabou.
“Oran Dealachaidh”
‘Cead Deareannach nam Beann” by Duncan Ban MacIntyre. Also included is translation by R. MacGregor Fraser of Acadia University.
“Am Post” by John Campbell
“Oran a’Chogadh” by Calum MacKinnon, Barra. Submitted by Neil Sinclair to a friend in Nova Scotia.
“Oran Leannanachd” Contributed by Neil Morrison, Sydney Forks.
“Eiliean Leodhais Tir nan Gaisgeach” By Alexander Nicholson, Lewis, Scotland.
“Thoir Mo Shoraidh Dhan Taobh Tuath”
“Nighean Donn Mo Ribhinn Og”
“Eilean Mo Chridh’”
“Cumha Barraich, 1923”
“Te a Leadain Dualaich” by Murdoch Morrison, Niagra Falls, New York.
“Siol nam Fear Fearail” by Kenneth Angus Morrison, L’Ardoise Highlands.
“Air Lorg nan Eilean” Translation of “The Road the the Isles”.”Oran do Theampull na Naoimh Truinnein” by Alexander MacDonald the “Keppoch Bard”. Composed in 1871 upon the construction of St. Ninian’s Cathedral.

Gaelic Songs and Folklore

Materials include:
Duan na Callaig (a New Year's Rhyme recited to gain admittance to a house)

Another New Year's Rhyme, "Dh'Fhalbh Iain Mór Spàgach"

A speech in Gaelic to be delivered upon the 100th birthday of Catherine MacLean (née Gillis) a native of Boularderie, at the time living in Boisdale.

A speech for the Nova Scotia and Canadian Board of Social Services honoring Sr. Jane MacKenzie of Christmas Island (Hugh Francis' aunt) and the Sisters of St. Martha, Antigonish.

Hugh Francis' original compositions:
“Gearrain a’Mhairt” (The Cow’s Complaint)
“Oran a’Bhata” (Cane Song).
“An Té a Chaill a Ghàidhlig” (The Woman Who Lost Her Gaelic) by The Bard MacDermaid.
“Oran Pheadair Chaimbeul” (Peter Campbell’s Son)
“Uan Beag Màiri” (Mary’s Little Lamb). Multiple copies.
“Eilean mo Ghaol” (Island of my Love).
“Oran a’Chùil” (Song of the Rear). Also known as “Bu Deònach Leam Tilleadh”.
“Oran Togail a’Bhuntata” (Song of the Potato Picking).
“Màiri Lurach” (Lovely Mary).
“Oran an Graf Zepplin” with photocopy.
“Oran na Mohawks”. Attributed to John “Iagain Iain Òig”. Typed by Joseph J. MacInnis from a version that appeared in the “Steel-Worker”.
“Oran Bal Chatriona” by Archie Sheumais MacKenzie. About a hay cutting frolic held at the author’s brother Hector’s farm.
“Oran Teagasg nan Sgoil” by Archie Sheumais MacKenzie. About teaching school on Eskasoni mountain.

Copies of other Gaelic Songs:
“Sine Chaluim Bhain”
“Caidil gu Lo”
“Annie Laurie” translated into Gaelic.
“Eilean Fraoich”
“Crooning Melody” also known as “Dean Cadalan Samhach” by John MacRae, an immigrant to North Carolina. Musical notation is included.

MacKenzie, Hugh Francis

Miscellaneous Material (Gaelic Songs)

File consists of:

-Lament for Ronald MacLellan, the blacksmith of Southwest Margaree. In English.
-A Biography of Angus Y MacLellan.
-Clach an Carn an Domhnallaich. Handwritten MSS.
-8 songs by MacLellan and others from Smeorach nan Cnoc 's Nan Gleann and Gaelic Songs in Nova Scotia. Photocopies.
-A story by Angus Y. MacLellan, "Raonull Ban Mac Eoghain Oig".
-Information about a paper written about MacLellan by his great granddaughter, Lisa Long. Handwritten and signed Margaret MacLellan Long, 1983. Also included is a photo of Lisa Long.
-Obituary of James J. MacLellan, the bard's son.