Showing 1 results

Archival description
CA BI T-354 · Item · 1972
Part of Sound and Moving Image Collection

MacKinnon, J.J - Air fal a la lo
Mo nighean donn an t-sugraidh
Bheir mi o air robha ho
Fuadach nan Gaidheal
S toigh leam cruinneag donn nam bo
Posadh piuthair Iain Bhain
Mo shuil 'ad dheigh
Air faill oro faill o
Mo ribhinn coibhneil
A' chuthag
Eilean mo chridhe
My bonnie wee bride
Cailinn mo ruin-sa

Michael D. MacNeil :

Moch Di-luain gabh i 'n cuan
A Mhairi bhoidheach
Ille dhuinn o hug thu
Ho ro mo nighean donn bhoidheach
Ho ro 's toigh leam fhein thu

J.J. MacKinnon - Gur Trom, Trom a Tha Mi

MacDonald, Joseph Lawrence