Showing 4 results

Archival description
CA BI T-721 · Item · May 27, 1973
Part of Sound and Moving Image Collection

MacNeil, John, Chief of Gaelic Society - Testimonial dinner given by the Sydney (N.S.) Chapter of Commun Gaidhlig Cheap Breatuinn in honor of Sister Margaret Beaton, May 27, 1973: Address

MacEachern, Donald, First Chieftan, Gaelic Society -Introduces Jim Charlie MacNeil

MacNeil, Jim Charlie - Address

Xavier College Children's Chorus - Posadh piuthair Iain Bhain

Xavier College Children's Chorus - Brochan Lom

Xavier College Children's Chorus - O nach till thu ruinn a ris...

MacEachern, Donald - Reading of congratulatory messages and telegrams

MacEachern, Donald - Introduces John Alex MacPherson, main speaker at the dinner

MacPherson, John Alex - Address

Beaton, Sister Margaret - Address

Beaton, Sister Margaret - Address

MacNeil, John Dan - Presentation of gift to Sister Beaton

Tubrett, Mayor Earle - Brief remarks

MacDonald, Mrs. Kay - A' Mhairi Dhubh

MacDonald, Mrs. Kay - Faill ill o agus ho ro eile...

MacDonald, Mrs. Kay - Ho ro 's toigh leam fhein thu...

Campbell, John
CA BI T-1768 · Item · 1985
Part of Sound and Moving Image Collection

Stephen MacNeil - Oran Dutchadh

Mickey MacNeil - Ship Alexander

John Dan MacNeil - A nighean A'Chutan Duib

'S Mor an cochladh

Roddy MacInnis - Tha mo run air a' ghille

Milling & Halloween Customs

Pady MacInnis - Oran an Election

Oran an t-Seolgair,
a' Fhleasgaich Dhuinn

ach ann duinn a dh' eirich

Tha mi an duigh gu tinn

Se 'm oro bha a phiemic

Highland Village Association