Showing 2 results

Archival description
MacDonald, Kay Beaton, John Angus
Advanced search options
Print preview View:

Ceilidh at the home of Mr. And Mrs. Michael MacDonald

Item is an audio recording of a ceilidh at the home of Mr. and Mrs. Michael MacDonald, New Waterford N.S. Recording includes a selection of Gaelic songs, and piano tunes.

MacPhee, Doug (New Waterford) - Piano selection

MacPhee, Doug (New Waterford) - Piano selection

MacLean, Peter (Boston) - Bheir mi o air morag ho...

MacLean, Mrs. Annie (Christmas Island) - Bha mi raoir gu sunndach, sunndach

Beaton, John Angus (Boston) - Illean ill o, illean i...

MacDonald, Mrs. Kay (New Waterford) - Mo run geal dileas

MacLean, Mrs. Annie (Christmas Island) - Och mar tha mi...

MacDonald, Mrs. Kay (New Waterford) - Mo Mhathair

Beaton, John Angus (Boston) - Hiu a ho 's na hiu ro eile

MacDonald, Mrs. Kay (New Waterford) - O hi ri ill obha ho...

Beaton, John Angus (Boston) - Piano duet

MacPhee, Doug and Mrs. Margaret (New Waterford) - Piano duet

Beaton, John Angus (Boston) - O chion a righ gur e mi tha muladach...

MacDonald, Mrs. Kay (New Waterford) - Mairi Og

Beaton, John Angus (Boston) - A' Mhairi Dhubh...

MacDonald, Kay

John Angus Beaton Gaelic Songs

Ites is an audio recording of a selection of Gaelic songs performed by John Angus Beaton (Boston, Mass.) Kay Macdonald accompanies the singer on the choruses.

Songs:

Sud an taobh a gabhainn
Ma bhuannaich thu nighean ghrinn...
Illean ill o, illean i...
Duthaich MhicLeoid
Mo shoraidh leis na caileagan...
Faill oro, faill o...
O iri ill o robha...

MacDonald, Kay