Showing 2 results

Archival description
MacDonald, Mary Catherine "Kay" Rankin, Fr. John Angus
Advanced search options
Print preview View:

Ceilidh in Glasgow, Scotland

MacDonald, Sandy Glasgow Ceilidh in Glasgow, Scotland, hosted by the Highlander Institute for members of C.B. Gaelic Society, 1975: Bagpipe selections
MacNeil, Flora Glasgow "Eriskay Love Lilt"
MacNeil, Flora Glasgow "Ho ri iu ag ho hug o..."
MacDonald, Isabel Glasgow Gaelic song
MacDonald, Isabel Glasgow Gaelic song
MacNeil, Teresa "Nighean donn a' chul reidh..."
MacNeil, Teresa Glasgow "'S e air m' aire a dhol an null..."
Mull Clan MacLean song
Mull "Mhali mhin mheall-shuileach..."
MacDougall, Mike Ingonish Violin selections
Mull Love song
Mull "An teid thu leam a' Mhairi..."
Mull Love song
MacDonald, Sandy Glasgow Bagpipe selections
Puirt-a-Beul
MacDonald, Isabel Glasgow "Hi ho ro 's na horo eile..."
MacDonald, Isabel Glasgow "Gleannan mo ghaol taobh Loch Liobhann"

MacDonald, Mary Catherine "Kay"

Ceilidh in Oban, Scotland

Gillis, Miss Oban Ceilidh in Oban, Scotland, hosted by members of Oban Comunn Gaidhealach for C.B. Gaelic Society members, 1975: Grabh geal mo chridh'..."
Gillis, Miss Oban Puirt-a-Beul
MacDougall, Mike Ingonish Violin selections
MacIntyre, Hugh Oban "...Bi mo ghraidhe far an suidh' thu"
MacIntyre, Hugh Oban "A Mairi dhonn, 's toigh leam thu..."
Gillis, Mary North Sydney (N.S.) Piano selections
MacDougall, Mike Ingonish Violin selections
Beaton, Deanie (Munro) Antigonish (N.S.) Bagpipe selections
Oban Gaelic Choir members - (names of soloists not available) Oban "An t-eilean dh'an tug mi baigh..."
Oban Gaelic Choir members - (names of soloists not available) Oban "Teann a nall 's thoir dhomh do lamh"
Oban Gaelic Choir members - (names of soloists not available) Oban "Gleannan mo ghaol taobh Loch Liobhann..."
Oban Gaelic Choir members - (names of soloists not available) Oban "Haste away, haste away to Argyll and the heather..."
Oban Gaelic Choir members - (names of soloists not available) Oban "Ho bhan ho, hi ho ro..."
Oban Gaelic Choir members - (names of soloists not available) Oban "Sealladh mise null gu duthaich caomh mo run..."
Oban Gaelic Choir members - (names of soloists not available) Oban "Eilean mo leanabais is m'oige..."
Oban Gaelic Choir members - (names of soloists not available) Oban "Theid mi null gu tir mo run..."
Rankin, Rev. John Angus Glendale (N.S.) "Brief speech"
MacIntyre, Hugh Oban "Cha till iad gu siorruidh"
MacPherson, Most Rev. Colin Oban Brief speech

MacDonald, Mary Catherine "Kay"