Showing 15365 results

Archival description
Print preview View:

8079 results with digital objects Show results with digital objects

Gaelic Songs with Margaret MacLean of Boisdale

Item is an audio recording of Margaret MacLean performing a number of Gaelic songs. Includes:

"Hu O Ro Hu O"
"Dh' Fhalbh Mo Rùn, 's Dh' Fhàg e'n Cala"
"Òran a Leòdhasaich" (Composed by MacLean for Scottish visitor, Angus Smith)
"Òran an Teine" (Composed by Lachlan Currie)
"Turus an Ànraidh" (Composed by Lachlan Currie)
"Gaol a Thug Mi Og". Sailing song, not the popular love song. See Associated Materials for link to an online transcription.
"Mo Mhàli Bheag Og". Differs greatly from published versions.
"Deoch-Slàinte Ghàidheil Ghasda". War song

Stolarsky, Mildred

Gaelic Songs with Norman Kennedy and Rosemary Hutchinson

Item is an audio recording of Norman Kennedy and Rosemary Huthinson performing Gaelic songs and puirt-a-beul. It was recorded at the home of Tic and Emily Butler, Mira (N.S)

Mo nighean donn na meall-shuilean
Mo chridhe trom 's duilich leam...
O theid mi, gun teid...gu innis nam bo
S o la la o a la al di um
Cairistiona Chaimbeul
Muilean Dubh
Thoir a nall leannan ugam
Domhall beag
A' Pheigi a' ghraidh 's thu dh'fhag fo leon 's an t-am
Nuair a'chaidh sinn sios air bhord
Ho ro hu a hu ill o
Latha dhomh 's mi ... Eigheach o
Bha mi'n oidhche air an airigh
S muladach mi, o hi a bho
S muladach mi o hi a bho
Yesterday evening, feasgar an raoir...

Kennedy, Norman

Gaelic Songs with Rev Allan MacMillan

Item is an audio recording of Rev. Allan J Macmilling singing Gaelic songs.

O Canada
Cumha na Tulaich
Cumha Cheap Breatunn
O choin a righ
S toigh leam ho ro hu
Sine Chaluim Bhain
Tha mi sgith bho'n tim so'n de
Tha mi sgith bho'n tim so'n de
Cailinn mo ruin-sa
Foghannan na h'Alba
Am falbh thu leam a ribhinn og
An t-alltan dubh
Duanag a' chiobair
Horionn o 's na hu ri
Coille Gruamach
O mo dhuthaich 's tu th'air m'aire
Morag a' Dunbheagan
Taobh Loch Liobhan
Chuir iad an caisteal an...mi...
S fheudair dhomh bhi togail orm

MacMillan, Allan J.

Gaelic Songs with Ross MacDonald

Item is a sound recording of Gaelic Songs with Ross MacDonald.

Cassette notes it as tape #116.

Track List:
Side A
Track A1 - TBD (Ross MacDonald) 03:31
Track A2 - TBD (Ross MacDonald) 05:00
Track A3 - Nighean dubh, tha boidheach dubh (Ross MacDonald) 04:50
Track A4 - TBD (Ross MacDonald) 02:02
Track A5 - TBD (Ross MacDonald) 02:45
Track A6 - TBD (Ross MacDonald) 02:53
Track A7 - TBD (Ross MacDonald) 02:16
Track A8 - TBD (Ross MacDonald) 02:17
Track A9 - TBD (Ross MacDonald) 02:05
Track A10 - TBD (Ross MacDonald) 01:56
Track A11 - TBD (Ross MacDonald) 01:01

Side B
Track B1 - TBD (Ross MacDonald) 03:11
Track B2 - TBD (Ross MacDonald) 03:03
Track B3 - TBD (Ross MacDonald) 03:44
Track B4 - TBD (Ross MacDonald) 04:56
Track B5 - TBD (Ross MacDonald) 03:47
Track B6 - TBD (Ross MacDonald) 04:55

Gaelic Songs with W. Matheson, N. MacCuish and H. MacCormack

Item is a sound recording of Gaelic songs.

Cassette notes it as tape #150.

Track List:
Side A

Track A1 - Iain Ghlinn Cuaich (W. Matheson, N. MacCuish, Hector MacCormick) 04:27

Track A2 - Hug oireann òro gur toigh leam fhìn thu (Willie Matheson) 02:47

Track A3 - Piping recorded from the Radio (Pipe-Major Angus MacDonald of the Scots Guards) 01:53

Track A4 - Piping recorded from the Radio (Pipe-Major Angus MacDonald of the Scots Guards) 02:48

Track A5 - Piping recorded from the Radio (Pipe-Major Angus MacDonald of the Scots Guards) 01:56

Track A6 - Biodh an deoch seo 'n làimh mo rùin (Willie Matheson) 02:48

Track A7 - Mhic Iain 'ic Sheumais (Willie Matheson) 02:34

Track A8 - Iain Ghlinn Cuaich (Willie Matheson) 00:29

Track A9 - Màiri Dhonn Bhòidheach Dhonn (Willie Matheson) 04:29

Track A10 - Màiri Dhonn Bhòidheach Dhonn (W. Matheson, N. MacCuish, Hector MacCormick) 03:30

Track A11 - Nuair bha mi òg (W. Matheson, N. MacCuish, Hector MacCormick) 03:27

Track A12 - Dh' olainn deoch a laimh mo run (W. Matheson, N. MacCuish, Hector MacCormick) 00:17

Side B

Track B1 - Two Psalms 1- Psalm 137 to the tune of Kilmarnock "Air sruthaibh coimheach Bhàbileoin" 2- Unknown Psalm Number "Do thròcair tha 's na nèamhan shuas" (W. Matheson, N. MacCuish, Hector MacCormick) 06:39

Track B2 - Psalm 103 "O m'anam beannaich thusa nis" (W. Matheson, N. MacCuish, Hector MacCormick) 03:21

Track B3 - Hymn: Buanaichean Bhòais (W. Matheson, N. MacCuish, Hector MacCormick) 04:14

Track B4 - 2 Unidentified Hymns (W. Matheson, N. MacCuish, Hector MacCormick) 03:16

Track B5 - Unidentified Hymn (W. Matheson, N. MacCuish, Hector MacCormick) 00:51

Track B6 - 13 seconds of a Gàidhlig prayer (W. Matheson, N. MacCuish, Hector MacCormick) 00:13

Track B7 - 3 short songs: - Chan iongnadh na gillean (a North Uist song published in the Stewart Collection 1804)

Track B8 - Fraoch a Ròniadh (another Uist song) (W. Matheson, N. MacCuish, Hector MacCormick) 01:05

Track B9 - Cailleach mhòr Staghlaidh (North Uist) (W. Matheson, N. MacCuish, Hector MacCormick) 00:51

MacDermaid, Donald John

Gaelic Songs, Annie MacLean, Peter MacLean and Joseph MacKenzie

Item is an audio recording of Annie, Mrs. Jack MacLean, her son Peter MacLean, and Joseph MacKenzie - both of Boston (Mass.) but formerly of Christmas Island, performing Gaelic songs.

Recording Summary:

 • "Mi Seo 'nam Shìneadh air an t-Sliabh" composed by Dr. MacLachlan of Rahoy.
 • "Horo Is Toigh Leam Fhìn Thu" (Annie, Mrs. J. MacLean, Peter MacLean, Joseph MacKenzie)
 • "Tha Mi Seo 'gad Chuimhneachadh" composed by Donald Alec MacDonald of Kensaleyre, Skye. (Joseph MacKenzie)
 • "An Gàidheal a'Tilleadh Dhachaidh o'n Chogadh" Part IV of Donald MacKechnie's song "An Cogadh ann an Africa-mu-Dheas" concerning the Boer War. Printed in MacTalla Vol. X No. 1. (Annie, Mrs. J. MacLean)
 • "A Chruinneag Ìleach" (Annie, Mrs. J. MacLean)
 • "Fuadach nan Gàidheal" (Peter MacLean and Joseph MacKenzie)
 • "Gleann na Maiseadh" composed by John V. MacNeil (Annie, Mrs. J. MacLean)
 • "Gaidheal air Aineoil" composed by John V. MacNeil (Annie,Mrs. J. MacLean)
 • "A' Bhanais Chridheil" composed by Malcolm H. Gillis (Annie, Mrs. J. MacLean)
 • "Tha Mo Bhreacan Dubh fo'n Dìle" (Annie, Mrs. J. MacLean. In Cape Breton Highlander, reprinted from Dec. 15, 1894 issue of Mac-Talla, courtesy of Neil Morrison, Sydney Forks)
 • "Aideachadh an Fhleasgaich Ghlic" Composed by Archie J. MacKenzie (Annie, Mrs. J. MacLean)
 • "An Tulach Bhòideach" Archie J. MacKenzie (Annie, Mrs. J. MacLean)

Gaelic Songs, Boisdale & Mabou

Item is an audio recording of various singers performing Gaelic songs.

MacDonald, J. Lawrence Gaels came to Cape Breton (1800-1835)

MacDonald, J. Lawrence Fhleasgaich ur, leannain thu

MacDonald, J. Lawrence Ho ro i horo nan

MacDonald, J. Lawrence Faill ill oro faill o

MacDonald, J. Lawrence Ill il u ill robha o

MacDonald, J. Lawrence S toigh leam cruinneag donn nam bo

MacDonald, J. Lawrence Hug orann o robha ho

Campbell, Michael J. Cantaireachd

Campbell, Michael J. Gur mi tha gu bronach

Nicholson, R. Loch mor

Nicholson, R. Native song

Campbell, Mrs. An t-each odhar

Campbell, Mrs. Suileach monadh

Campbell, Dan Mhali bheag og

Beaton, Joe Fa mo mhulaid

Patterson, D Ged a'sheoil mi air m'aineol

Patterson, D I oho tha mi fo leon dubh

MacDonald, Joseph Lawrence

Gaelic Songs, Folklore and History

Item is an audio recording of interviews with Lauchie Currie, Christina Currie, Lauchi Gillis and Angus MacLellan. Contents :

Currie, Lauchie - Na cnuic 's na glinn

Currie, Lauchie - Cruinneag nam buaile

Currie, Christina - Tragedies of the Mira River

Currie, Christina - Forerunners - second sight

Currie, Christina - Sketch about Mira River

Gillis, Lauchie - Working conditions, depression

Gillis, Lauchie - General stores at Victoria Bridge

MacLellan, Angus - Stories of pioneer days

MacLellan, Angus - Growth of Mira community

MacLellan, Angus - Church history of Mira

MacLellan, Angus - Soap making, milling frolics

MacLellan, Angus - Mo ribhinn og

Gillis, Lauchie

Gaelic Songs, Stories and Mass

Item is an audio recording of Gaelic songs and stories collected in the Boisdale area. Recording includes a Gaelic mass and Gaelic hymns.

Steele, John - Biographical sketch

Steele, John - Story of a man buying a horse (Local)

Steel, John - Story about Loch Mhor (Loon Lake)

Steele, John - Song: Eilean a' Fhraoich

Steele, John - Stories

Steele, John - A fishing story

MacIntyre, Joseph - Biographical sketch

MacIntyre, Joseph - A story about the supernatural

MacIntyre, Joseph - Tha m'inntinn trom

MacIntyre, Joseph - Tha mo breacainn-sa fo'n dile

MacIntyre, Joseph - Song

MacIntyre, Joseph - Ho ro 's toigh leam fein thu

MacIntyre, Joseph - Deoch laidir

MacIntyre, Joseph - O mo Mhairi lurach, 's tu mo Mhairi ghrinne

MacDonald, Mrs. Marie - Biographical sketch

MacDonald, Mrs. Marie - Two funny stories

MacNeil, John Hector - Biographical sketch

MacNeil, John Hector - Recitation of Lord's Prayer in Gaelic

MacDonnell, Rev. Malcolm - Gaelic Mass televised - 1964

Mt. St. Bernard Choir - Gaelic hymns

MacLellan, Theresa - Violin selections

MacDonald, Joseph Lawrence

Gaelic Songs, by singers from Richmond County

Item is an audio recording of Gaelic singers:

Alex MacLeod (Brookline)

Dan Willie Strachan (Boston)

Donald John MacDearmid (Farmington)

Angus MacDonald (Melford)

Alex MacAskill

Kenny Angus Morrison

Neil Morrison

Dan N. Morrison (Loch Lomond)

Songs:

"A' Mhairi Dhubh" (Love song)

"Aill ill o agus horo eile..." (Lament)

"Am Falbh thu leam a rubhinn mahiaeach" (Love song)

"Mo chaileag mhin meall-schileach" (Love song)

"Thug mi gaol do'n fhear bhan..." by Alex MacLeod (Love song)

"O Iain, teann leam fhein..." by Alex MacLeod (Humorous)

"Canada, thir nan aigh..." by Alex MacLeod (Patriotic)

"Ged a tha mi'n diugh 's a' bhaile" by Dan W. Strachan

"Cnuic 's glinn a' bhraighe" by Dan W. Strachan (Patriotic)

"Mo shuil 'nad sheigh" by Dan W. Strachan (Lament)

"O hi ri ill aill o..." by Dan W. Strachan (Milling song)

"Teannaibh dluth is togaibh fonn..." by Dan W. Strachan (Lamnent)

"Thug mi'n oidhche arior 's mi'n an airigh" by Dan W. Strachan (Love song)

"Mo luadih a; chunna' mi'n diugh..." by Dan W. Strachan (Love song)

"Illean ill o, illean i..." (Milling song)

"The party telephone" by Donald J. MacDermid (Humorous)

The next 15 songs are by Dan W. Strachan

"Gaol nan Cruinneag" by Dan W. Strachan (Love song)

"Eilean mo Chridh" by Dan W. Strachan (Patriotic)

"Ho ro mo chuidchuideachd thu..." by Dan W. Strachan (Milling song)

"Mairi dhonn, bhoidheach dhonn..." by Dan W. Strachan (Milling song)

"'S i mo ghaol a' mhaighdinn lurach" by Dan W. Strachan (Love song)

"Ged a' sheoil miair m'aineoil" by Dan W. Strachan (Milling song)

"Tha mo choin air an fhiurain..." by Dan W. Strachan (Love song)

"an teid thu leam a' Mhairi..." by Dan W. Strachan (Sung to the melody of "Ho ro mo nigh'n donn bhoidheach") Love song

"Ged a tha mi'n diugh 's a'bhaile..." by Dan W. Strachan (Lament)
"Eilean a' fhraoich" by Dan W. Strachan (Patriotic)

"Mo nighean donn an t-sugraidh" by Dan W. Strachan (Love song)

"Teannaibh dhuth is togaibh fonn" by Dan W. Strachan (Lament)

"He mo leannan,ho mo leannan..." by Dan W. Strachan (Milling song)

Gaelic Hymn by Dan W. Strachan

"Ilean ill o, illean i..." by Dan W. Strachan (Milling song)

"Thug mi gail do'n fhear bhan..." (Love song)
"Maireag Bhan"

"Dheanainn sugradh ris an nighn dubh..." (Milling song)

Gaelic Hymn by Dan Neil Morrison

Gaelic Songs, by singers from Richmond County

Item is an audio recording of Gaelic singers:

Alex MacLeod (Brookline)

Dan Willie Strachan (Boston)

Donald John MacDearmid (Farmington)

Angus MacDonald (Melford)

Alex MacAskill

Kenny Angus Morrison

Neil Morrison

Dan N. Morrison (Loch Lomond)

Songs:

"A' Mhairi Dhubh" (Love song)

"Aill ill o agus horo eile..." (Lament)

"Am Falbh thu leam a rubhinn mahiaeach" (Love song)

"Mo chaileag mhin meall-schileach" (Love song)

"Thug mi gaol do'n fhear bhan..." by Alex MacLeod (Love song)

"O Iain, teann leam fhein..." by Alex MacLeod (Humorous)

"Canada, thir nan aigh..." by Alex MacLeod (Patriotic)

"Ged a tha mi'n diugh 's a' bhaile" by Dan W. Strachan

"Cnuic 's glinn a' bhraighe" by Dan W. Strachan (Patriotic)

"Mo shuil 'nad sheigh" by Dan W. Strachan (Lament)

"O hi ri ill aill o..." by Dan W. Strachan (Milling song)

"Teannaibh dluth is togaibh fonn..." by Dan W. Strachan (Lamnent)

"Thug mi'n oidhche arior 's mi'n an airigh" by Dan W. Strachan (Love song)

"Mo luadih a; chunna' mi'n diugh..." by Dan W. Strachan (Love song)

"Illean ill o, illean i..." (Milling song)

"The party telephone" by Donald J. MacDermid (Humorous)

The next 15 songs are by Dan W. Strachan

"Gaol nan Cruinneag" by Dan W. Strachan (Love song)

"Eilean mo Chridh" by Dan W. Strachan (Patriotic)

"Ho ro mo chuidchuideachd thu..." by Dan W. Strachan (Milling song)

"Mairi dhonn, bhoidheach dhonn..." by Dan W. Strachan (Milling song)

"'S i mo ghaol a' mhaighdinn lurach" by Dan W. Strachan (Love song)

"Ged a' sheoil miair m'aineoil" by Dan W. Strachan (Milling song)

"Tha mo choin air an fhiurain..." by Dan W. Strachan (Love song)

"an teid thu leam a' Mhairi..." by Dan W. Strachan (Sung to the melody of "Ho ro mo nigh'n donn bhoidheach") Love song

"Ged a tha mi'n diugh 's a'bhaile..." by Dan W. Strachan (Lament)
"Eilean a' fhraoich" by Dan W. Strachan (Patriotic)

"Mo nighean donn an t-sugraidh" by Dan W. Strachan (Love song)

"Teannaibh dhuth is togaibh fonn" by Dan W. Strachan (Lament)

"He mo leannan,ho mo leannan..." by Dan W. Strachan (Milling song)

Gaelic Hymn by Dan W. Strachan

"Ilean ill o, illean i..." by Dan W. Strachan (Milling song)

"Thug mi gail do'n fhear bhan..." (Love song)
"Maireag Bhan"

"Dheanainn sugradh ris an nighn dubh..." (Milling song)

Gaelic Hymn by Dan Neil Morrison

Gaelic Songs: Various Informants, Creignish, N.S.

Item is an audio recording of Gaelic singing with Alexander Beaton, Angus D. Rankin, Elizabeth MacEachern, Maggie Gillis (née MacDougall), Duncan Gillis of Hawthorne and Margaret S. (Duncan Peter) Campbell. Mr. Rankin is accompanied in singing of chorus by Angus (Sandy) Rankin and Alexander Beaton in all his songs. Charles "Miller MacDonald of Glencoe Mills speaks about mills and Hughena Campbell talks about cheesemaking.

Side 1:

Beaton, Alexander - "Òran do Ghille a Chaidh a Bhàthadh"

Rankin, Angus D. - Song "Nach Muladach, Muladach Duine Leis Fhéin" (Local version)

Rankin, Angus D. - Song "Seinn h-Iuraibh Bhinn O" (Seann Òran Seilige)

Beaton, Alexander. - Song "O Siud an Taobh a Ghabhainn" by Anna Gillis

Rankin, Angus D. - Song "Bitibh Aotrom 's Togaibh Fonn" By John "The Bard" MacLean

Rankin, Angus D. - Song "Càite bheil I ann am Muile?"

MacEachern, Elizabeth - Song "O Teannaibh Dlùth is Togaibh Fonn"

MacEachern, Elizabeth - Song "A Fhleasgaich Uasail"

MacEachern, Elizabeth - Song "a'Chruinneag Ìleach"

MacEachern, Elizabeth - Song "An t-Alltan Dubh"

MacEachern, Elizabeth - Song "Mo Nighean Donn Bhòidheach"

MacEachern, Elizabeth - Song "Gaol nan Cruinneag"

MacEachern, Elizabeth - Song "Éirich is Cur Umad 's Tiugainn Leam"

MacEachern, Elizabeth - Song "Màiri Bhàn"

Beaton, Murdoch - Duan for a réiteach.

Beaton, Murdoch - Naidheachd: "Dòmhnall Cruaidh agus an Ceàrd"

Beaton, Murdoch - Song " Cumha Bàs Fir agus a h-Ìghne" composed by Sìleas na Ceapaich.

Beaton, Murdoch - Naidheachd air Mgr Ailean MacIlleathain

Beaton, Murdoch - Naidheachd air Ailean a Rids, an t-Each aige 's Mgr Ailean

Beaton, Murdoch - Naidheachd air Aonghas Cìobair ann a Seatago

Beaton, Murdoch - Naidheachd: Coilleach an Àite Clog

Beaton, Murdoch - Naidheachd: An Cù Leisg

Beaton, Murdoch - Naidheachd: Fear a Fhuair Muc an Asgaidh

Beaton, Murdoch - Naidheachd: Léine Ùr airson Piognaig

Beaton, Murdoch - Song "Òran na Seana Mhaighdinn"

Beaton, Murdoch - Song "A 'Dhòmhnuill Bhig a hu a ho"

Side 2:

Campbell, Margaret S. (Mrs Duncan Peter) of Glencoe Mills - Song "Deoch-Slàinte Luchd nam Brachannan"

MacDonald, Hugh Donald of Glencoe Mills - Song "Eilean Sgitheanach nam Buadh"

MacDonald, Charles "Miller" - Operating grist, carding and saw mills

Campbell, Hughena - Making cheese

MacEachern, Elizabeth - song "Clachan Ghlinndaruadhail"

Gillis, Maggie (née MacDougall) - Song "Annie Laurie" in Gaelic

Gillis, Maggie (née MacDougall) - Hymn "Pulling Hard Against the Stream"

Gillis, Duncan - song "Chì Mi Bhuam"

Unknown - song "Duanag an t-Seòladair"

MacEachern, Elizabeth

Gaelic Stories and Song: Joe Neil, Jim Charlie and Dan MacNeil

Item is an audio recording of Joe Neil MacNeil, Jim Charlie Macneil, and Dan MacNeil exchanging Gaelic songs, stories and anecdotes.

MacNeil, Joe Neil - Where do you see the West?

MacNeil, Joe Neil - What was that story about a wise horse?

MacNeil, J.C. - Tell us a story about "A Mhein Ur"

MacNeil, J.C. - Peter lost his hook

MacNeil, Dan - Father appears to his son

MacNeil, Dan - Song: "Nionag a chul dhuinn, nach fhan thu"

MacNeil, Joe Neil - Priests's need of money

MacNeil, J.C. - It was the priest himself

MacNeil, Dan - You have a small barn

MacNeil, Joe Neil - What did you say about the mower's heavy breathing?

MacNeil, J.C. - What was the story about the potato bugs?

MacNeil, Joe Neil - Recitation of song about potato bugs

MacNeil, Joe Neil - Don't drown the baby for you may yet marry her

MacNeil, Dan - The ring story

MacNeil, Dan - When silver turns into gold

MacNeil, Joe Neil - $18.00 for a fleece

MacNeil, Dan - What about the holes made by a drinking man with his feet while keeping time to singing?

MacNeil, J.C. - Made fires in the school for a year for $3.00

MacNeil, Joe Neil - How did the young boy learn the alphabet

MacNeil, Joe Neil - Another funny story

MacNeil, Joe Neil - More funny stories about his lack of English when started school.

MacNeil, Joe Neil - Story of the lasts

MacNeil, Dan - Tell us a Bocan story

MacNeil, J.C.; Joe Neil, Dan - Old stories told by the three of them and old customs discussed

MacNeil, Dan - Song: Air Faill irinn iu

MacNeil, Joe Neil - Reciting "Cailinn Donn"

MacNeil, James Charles

Gaelic Stories with Joe Neil MacNeil, Dan Macneil

Item is an audio recording of Gaelic songs and stories performed by Joe Neil MacNeil and Dan Macneil.

MacNeil, Dan - Mairi Dhubh

MacNeil, Joe Neil - Tall stories

MacNeil, Dan - Mo ghoal air a'chommanta

MacNeil, Joe Neil - Story of a wake "Teasruig sinn a Thighearna

MacNeil, Dan - Gillean mo luaidh

MacNeil, Dan - Gillean mo luaidh

MacNeil, Dan - A story of Fr. Angus Cameron

MacNeil, Dan - A story of John MacLean

MacNeil, Joe Neil - A story of Fr. Neil MacLeod

MacNeil, Joe Neil - Fagail Diuraidh

MacNeil, Joe Neil - Story about Big Pond

Beaton, Margaret, Sr.

Gaelic Words from Cape Breton County

Item consists of an audio recording of Hugh F. Mackenzie discussing Gaelic words that are not known in Scotland, or are known with a different meaning. Words old, and perhaps not so old, used in Cape Breton County.
This tape was sent to Dr. Kenneth MacDonald, Glasgow, December 8, 1969

Beaton, Margaret, Sr.

Gaelic and English Folk Songs and Stories, Meat Cove, N.S

Simon George Mac Lellan, Mizzy Mac Lellan, Joy and Thelma Mac Lellan sing a selection of Gaelic and English songs.

Side A: Simon George Mac Lellan sings a Gaelic song about deer hunting (untitled) that originated in Scotland.

Mr. Mac Lellan continues with another song in both English and Gaelic, unaccompanied by musical instruments.

His next song is performed in Gaelic, which he explains in English at its conclusion.

Simon George next sings "The Glouchester Fishing Boat" [Note: Tape speed chane to 3 3/4]

Mr. Mac Lellan tells a story about a sea captain who dies in jail in England. [Tape reverts to 7 1/2 speed].

Simon George sings "State of Arkansas", "Donald O' Connor", a tune in Gaelic, and is joined by his wife. [Tape speed changes to 3 3/4]

Simon George recounts a story about moonshine and moves on to a recitation.

Side B: Simon George Mac Lellan sings one of his own songs in English, "Someday".

Joy and Thelma Mac Lellan sing "Gandy's Motel". [Speed changes to 7 1/1].

Mizzy Mac Lellan sings "The Hills and Glens" and a Gaelic song.

Simon George sings "Tuppermory" and recites "The Cremation of Sam McGee", and moves into a medley including "Banks of Newfoundland", "Sweet Sue", and Mizzy sings "The Iron Door".

Simon George sings "The Green Mossy Banks of Dundee", "The Girl I Left Behind". [Overlapping of channels on this last part of the tape].

Gaelic and English Songs, Rev. Stanley MacDonald

Item is an audio recording of Father Stanley MacDonald singing Gaelic and English songs. This recording was created MacGillivray Guest Home, and Father MacDonald was age 87 at the time (Christmas of 1969).

Recording Summary:

 • "Far an robh mi 'n raoir" (Song--Love)
 • "Fuadach nan Gaidheal" (Song--Lament)
 • "Wearing of the Green" (Song--Lament)
 • "Ho ro mo highean donn bhoidheach" (Song--Love);
  Sister St. Veronica (Sister Mairi MacDonald) sang
  this song with Father Stanley.
 • "Jock o' Hazeldean" (Song--Love)

Gaelic in the Codroy Valley, Newfoundland

Item is an audio recording of Frank Macarthur discussing Gaelic language in the Codroy Valley, Newfoundland. Includes Gaelic songs and sgeulachdan.

Gaelic was his first language - did not speak English until he went to school
There were once many Gaelic speakers in the Codroy valley
Discusses Gaelic work songs, spinning songs his grandmother used to sing
Fragment of Gaelic song: "Illean bithibh sunndach..."
"Oran na Mocaisean"
"Chailean dhuinn a dh'fhag thu mi..."
Fragments of two sgeulachdan
His grandfather came from Scotland...
His grandmother talked about the heather in Scotland...
"Will you marry me my damsel..."

Macdonald, Norman

Gaelic singing at the home of Frank MacNeil

Item is a recording at the home of Mr. and Mrs. Frank MacNeil in Big Pond during a visit by Annie Johnston, a Barra tradition bearer. Tape includes Rev. Stanley MacDonald, Joe MacNeil, Frank MacNeil. Mrs. Frank MacNeil (needs naming), Mrs. Bernie Gillis (needs naming), and Peter S. MacNeil.

Songs listed:
"Lassie O'Mine - Love Song
"Ni mi innse le firinn..."
"O , 's e mo run am maraiche" - Milling Song
"Cumha do Mgr. Niall MacLeoid, sagart parraiste, Cinn a' Bhaigh, C.B." - Lament for Father Neil MacLeod.
"Gun do choisich mi 'n oidhche" - Lament
"Chi mi bhuam, fada bhuam" - Lament
"Bha mi 'n traigh, 's cha d' rinn mi maorach" - Milling Song

Johnston, Annie

Gaelic songs

 • MG 6.22
 • Collection
 • 1893 - c1950

Collection consists of Gaelic songs and music, clippings and a scrapbook. Each file collection is prefaced by an index of the songs.

Gaelic songs - Various Informants

Item is an audio recording of Gaelic songs and stories from various informants includings John and Neil Williams, Mrs. Frank MacRae, Dan J. Morrison, Malcolm Angus MacLeod, Kenny Carmichael, and Dan MacLeod.

Williams, John & Neil Melford, Inverness County (N.S.) "Cruinneag na Buaile"

Williams, John & Neil Melford, Inverness County (N.S.) "Hi ho ro's na ho ro eile..."

Williams, John & Neil Melford, Inverness County (N.S.) "Thug mi gaol do'n té bhán..."

Williams, John & Neil Melford, Inverness County (N.S.) "E ho ro mo bhàta..."

Williams, John & Neil Melford, Inverness County (N.S.) "'S i mo leannan an té úr..."

Williams, John & Neil Melford, Inverness County (N.S.) "O ho ro ille dhuinn..."

Williams, John & Neil Melford, Inverness County (N.S.) "Mo nighean dubh"

MacRae, Mrs. Frank Middle River "Illiu, illiu..."

MacRae, Mrs. Frank Middle River "Ho ri o ro iille dhuinn..."

MacRae, Mrs. Frank Middle River "He mo leannan, ho mo leannan..."

Williams, John Melford, Inverness County (N.S.) "Ho ro tha mo luaidh ort..."

Williams, John Melford, Inverness County (N.S.) "Chunna mise mo leannan..."

Morrison, Dan J. Breton Cove, Victoria County "Faill il o ..."

Morrison, Dan J. Breton Cove, Victoria County "Dhomhnaill leantainn..." (?)

Morrison, Dan J. Breton Cove, Victoria County "O ra hu a ..."

Morrison, Dan J. Breton Cove, Victoria County "O ra hu a ..." (cont.)

MacLeod, Malcolm Angus Breton Cove, Victoria County "Mo chuachag a ri ill u..."

MacLeod, Malcolm Angus Breton Cove, Victoria County "Cha threiginn fhin mo chruinneag donn"

Morrison, Dan J. Breton Cove, Victoria County "Dheanainn sùgradh..."

Morrison, Dan J. Breton Cove, Victoria County "O ra hu a nighean dubh, nighean donn"

Morrison, Dan J. Breton Cove, Victoria County "Ma bhuannaich thu bnighean ghrinn..."

MacLeod, Malcolm A. Breton Cove, Victoria County "Chunna mi làir dhonn aig Seumas"

MacLeod, Malcolm A. Breton Cove, Victoria County "Thogainn fonn gun bhith trom..."

MacLeod, Malcolm A. Breton Cove, Victoria County "Tha mo bhreacan dubh fo'n dìle..."

Morrison, Dan J. Breton Cove, Victoria County "Mo roghainn 's mo rùn..."

MacLeod, Dan North River Bridge, Victoria County " 'S truagh nach robh mi fhìn ann..."

Carmichael, Kenny Boston "Mo shoraidh do na caileagan..."

MacLeod, Malcolm A. Breton Cove, Victoria County "An gille dubh..."

MacLeod, Malcolm A. Breton Cove, Victoria County "Faill dig a duaram..."

MacLeod, Malcolm A. Breton Cove, Victoria County "Ho ro fear mo rùin thu..."

Shaw, John

Gaelic songs and stories

 • T-403
 • Item
 • 1972

File consists of an audio recording. Joseph L. MacDonald, Boisdale tells a story of an encounter between Cameron and a Mi'kmaw.

Gaelic songs and stories with Jim Charles MacNeil

"Brief talk of Father Michael Gillis
Singing; this Cumhna was written by John MacKinnon, Big Pond.
True, funny stories
MacPherson story...
Father MacAdam's death...
Address to Scottish Catholic Society; first Convention - short time after Father D.M. MacAdam's death.
Song part of Cumhna composed by Vincent MacLllan; Cumhna in honor of Father D.M. MacAdam.
Duain - Halloween customs in Cape Breton
Funny stories - One about the carpenter...
Song composed for that carpenter by Mr. MacInnis; supposedly spoken by the man who hired the carpenter.
""Tell us something about Bishop Grant of Scotland and Canon MacInnis""
Reads the address given to Bishop Grant and Canon MacInnis by Father Stanley MacDonald; composed by Father S. MacDonald

Beaton, Margaret, Sr.

Gaelic songs and violin selections by Malcolm Angus MacLeod

Item is an audio recording of Gaelic songs and stories with Malcolm Angus MacLeod, recorded by John Shaw in July 1964.

Recording summary:

"Fail diog a duaram..." - Humorous

"Bheir mi ora..." - Milling song

"Mo nighean donn a's boidhche..." - Love song

Fragment of a song

"Malcolm A.'s wedding day..." - Anecdote

"O gur toigh leam a'Ghàidhlig" - Song in praise of Gaelic (Composed by Malcolm MacNeil)

"U bhi a bhi..."

Violin selections - Piano accomp. By Fr. John Angus Rankin

Shaw, John

Gaelic songs by Lauchie Gillis and the North Shore Gaelic Singers

Lauchie Gillis Grand Mira (N.S.) Gaelic songs Gaelic "'S e gille dubh..."

M.R. MacLeod Breachan Mairi Uisdean

North Shore Gaelic Singers S e mo leannan, O mo leannan

Lauchie Gillis A Mhin mheall - shuileach

M.R. MacLeod Teanaibh dhluth 's togaibh fonn

North Shore Gaelic Singers Ged sheoil mi air m'aineoil

Lauchie Gillis Failte ort fein a chuthag ghorm

M.R. MacLeod Eilean Gorm nan Beanntan ard

North Shore Gaelic Singers E hui oro hu o 's tumo nighean donn bhoidheach

M.R. MacLeod S traugh nach robh mise an Eilean mo chridhe

North Shore Gaelic Singers Chuna mi...

Gaelic songs; Joe L. MacDonald, Finlay Cameron, Alex & Hugh MacKenzie

Finlay Cameron Boisdale (N.S.), Christmas Island (N.S.), Halifax (N.S.) S toigh leam ho ro hu bhith'sa chul a fuireach...

Finlay Cameron Story - If she only had horns and a tail...

Finlay Cameron Tha mi'n diugh gu tinn...

Joseph L. MacDonald Hinn hainn hogadan...

Joseph L. MacDonald Ho hi ri ill rathill o...

Finlay Cameron Fleasgaich ur, leannain thu...

Finlay Cameron Tha mi sgith o'n timseo 'n de...

Joe Lawrence MacDonald Eilean mo Chridhe

Joe Lawrence MacDonald O hi ri ill o robha...

Hugh MacKenzie O Mhairead mhin mholach...

Hugh MacKenzie Oran na Mohawks

Hugh MacKenzie Graf Zeppelin song

Archie MacKenzie An tulach boidheach

Archie MacKenzie An samhradh air tighinn a's ur oirnn

Hugh MacKenzie Orana' mhathain

Archie MacKenzie Nighean an Taillear

Hugh MacKenzie S toigh leam cruinneag dhonn nam bo...

Hugh MacKenzie Faill irinn illrinn uill irinn o

Gaelic to Go : Gaelic Phrases for Learners

 • G184
 • Item
 • 1993

Item is a cassette tape recording of Rosemary McCormack reading basic Gaelic phrases in order for learners to get a better grasp of pronunciation.

Gaol air a Dhearbhadh

 • GPLAY20
 • Item
 • 19-

Item is a play set in the Highlands of Scotland that concerns a young man trying to secure himself land so that he may marry and start a family.

Gaol nan Cruinneag

 • GSM24
 • Item
 • c1942

Item is a popular song composed early in the 1900s.

Gardiner Retreat House

 • 79-1007-3987
 • Item
 • 1962

Item is a photograph of women from St. Joseph's Parish, Sydney, Louisbourg, and Main a Dieu.

Gaspe Fishing Schooner

 • 79-239-3219
 • Item
 • 1955

Item is a penline sketch done of G.M.D. Tod of a Gaspe fishing schooner.

Gaspereau Valley

 • 77-1278-1412
 • Item
 • 20th century

Item is a photograph of Gaspereau Valley from the souvenir album "Nova Scotia." The photograph's caption states it is "a picture of pastoral simplicity".

Gathering Seaweed, Cow Bay, Nova Scotia

 • 77-687-821
 • Item
 • 1879

Item is a photograph of an oil painting by Henry Sandham, Canadian R.C.A., of people gathering seaweed in Cow Bay, Nova Scotia.

Geadiola

 • 78-959-2809
 • Item
 • 1943

Item is a photograph of the ship Geadiola.

Results 5611 to 5661 of 15365