Print preview Close

Showing 1 results

Archival description
Shaw, John North River (N.S)
Advanced search options
Print preview View:

Gaelic Songs - Tommy (Peggy) Macdonald and John Shaw (Seogan)

Item is an audio recording of a selection of Gaelic songs from the North River Area.

MacDonald, Tommy - "O hi hugi o..."

MacDonald, John Dan - "He mo leannan, ho mo leannan..."

Shaw, John - "Hug us aran..."

MacRae, Frank - "Mairi dhonn, bhoidheach dhonn..."

Shaw, John - "O horo 's gum bheil tu air m'aire"

MacRae, Mrs. Frank - "O horo ille dhuinn..."

MacDonald, Tommy - "Ho ri horo nan, ho ro chall eile"

MacDonald, John Dan - "Mo run 's mo nighean donn bhoidheach"

Shaw, John - "Dh'olainn deoch air laimh mo ruin"

Shaw, John - "Faill il o ro eileadh"

Shaw, John - "Faill il o ro eileadh"

MacDonald, Tommy - "O hi ri leibh a ho..."

MacLeod, Dan A. - Twenty-third Psalm

MacRae, Frank and MacDonald, Tommy - "Mo ruin 's mo nighean donn bhoidheach"

Shaw, John - "Cha threiginn fhin mo chruinneag dhonn"

Shaw, John - "Cha bhi mi buan 't bhi bhuam..."

Shaw, John

Shaw, John - "Mo Mhairi lurach..."

Shaw, John - Song by An Gille Glas

Shaw, John - "Cha'n olair leam dram le sunnd..." (Oran eile air an aobhar cheudna)

Shaw, John