Showing 3 results

Archival description
Shaw, John Hillsdale (N.S)
Advanced search options
Print preview View:

Angus MacLellan, Grand Mira, N.S.

MacNeil, Stephen R. Iona "Reisemaid Ghàidhealeach Eilean C.B." (185th Battalion)

Morrison, Dan Neil Loch Lomond "Chi mi na mòrbheanna..."

MacLellan, Angus Grand Mira (N.S.) "Cumha MhicChriomain"

MacLellan, Angus Grand Mira (N.S.) "Creach na Samhna"

MacLellan, Angus Grand Mira (N.S.) "Óran a 'Mhathain"

MacLellan, Angus Grand Mira (N.S.) "Postman's Song"

MacLellan, Angus Grand Mira (N.S.) "Óran na Bainnse" (Cape Mabou Wedding)

MacLellan, Angus Grand Mira (N.S.) "Poite-dhubh MhicRaing

Campbell, Hector Hillsdale, Inverness County (N.S.) "A ' bhrádha"

Shaw, John

Sgeulachdan and Gaelic Songs

Campbell, Hector Hillsdale, Inverness County (N.S.) "Nighean Righ Eireann"

Morrison, Dan J. Breton Cove, Victoria County "Gaol an t-Seòladair"

MacDonnell, Hughie Dan Broad Cove, Inverness County (N.S.) Port-a-beul

Morrison, Sandy Wreck Cove. Victoria County "Gur e mo rùn an Domhnallach..."

MacLeod, Malcolm Agnus Sgir Dubh, Victoria County "Annt a rill u o..."

Morrison, Sandy Wreck Cove. Victoria County "Airfaill irinn o..."

Morrison, Sandy Wreck Cove. Victoria County "Airfaill irinn o..." (cont.)

Morrison, Sandy Wreck Cove. Victoria County

Campbell, Hector Hillsdale, Inverness County (N.S.) "Ceadach MacRigh nan Collach"

Shaw, John