Showing 3 results

Archival description
1 results with digital objects Show results with digital objects
John C. (Johnny) Miles
CA BI 80-213-4393 · Item · 22-Apr-1926

Item is a photograph of a complimentary dinner held at the Hotel Lenox in Boston by the Cape Breton Club of Boston in honour of John (Johnny) C. Miles, Boston Marathon Runner.

Glines Photography
"Star Spangled Banner"
CA BI MG 6.44 · Fonds

Fonds consists of the Gaelic version of the American national anthem.

CA BI T-462 · Item · 1976
Part of Sound and Moving Image Collection

Item is an audio recording of singers from Boston, Judique, Christmas Island and Southwest Margaree singing a selection of Gaelic songs.

John A. Beaton :

Nighean Dubh Nighean Donn
"Faill i O Ro Faill I O
Oran Seòlaidh
O Sud an Taobh a Ghabhainn
Òran Seòlaidh
Mo Chrìdhe Trom 's Cha Neònach
Ochoinn a Rìgh Nach Mi Tha Muladach
"Ochoin a righ, gur h-e mi tha muladach..."
"Ochion fada bhuam thu..."
"Ho ro thill e ill o ro..."
"Ho gur mise, he gur mise..."

Joe MacKenzie (Christmas Island N.S) and Kay Macdonald ( Southwest Margaree N.W) :

"A mhairi dhubh, a hu a ho..."

John A. Beaton : "Gaol an t-Seoladair"

MacLellan, Malcolm : Deoch slainte luchd nam brachannan

John A. Beaton :

Buain nan dearcan
Hu a ho , 's mi fo m'inntinn
Horionn o 's mi fo m'inntinn
Horionn o 's na ho ri

MacLellan, Malcolm : Ho ro iu 's na hiurabh eile

John A. Beaton :

Mi nighean dubh
Airigh baile cno

Alex Macleod (Boston) : Air fail irinn, ail irinn

Carmichael, Kenny - Mo Mhali mhin meall-shuileach...

Beaton, John A. - Teannabh dluth is togaibh fonn

MacKenzie, Joe and MacDonald, Kay - Morag 's na horo gheallaidh

MacLean, Peter - Illean ill o, illean i...

MacLean, Peter - Mairi Nigh'n Dhomhnuill

MacLean, Peter