Showing 1155 results

Archival description
6 results with digital objects Show results with digital objects
CHER Radio Failte 's Furan
CA BI T-678 · Item · T-678
Part of Sound and Moving Image Collection

Fitzgerald, Winston, Sydney, N.S - Violin selections

Black Watch Pipes and Drums, Scotland - Bagpipe selections

Muise, Arthur, Cheticamp, N.S - Violin selections

Ross, Calum, Scotland - Far am bi mi fhein...

MacInnis, Dan Joe, Sydney, N.S - Violin selections

Muise, Arthur, Cheticamp, N.S - Violin selections

MacNeil, Jim Charlie, Sydney, N.S - Gaelic song

LeBlanc, Paddy, Sydney, N.S - Violin selections

MacLean, Alexander, Iona, N.S - Piano selections

MacPherson, John Alex, Sydney, N.S - Reading of Gaelic talks by John MacInnis, Scotland

MacLeod, Malcolm R., Sydney, N.S - Teannaibh dluth is togaibh fonn...

Cremo, Lee - Sydney, N.S - Guitar selections

MacNeil, Jim Charlie, Sydney, N.S - Gaelic song

MacTaggart, Archie, Scotland - Thistle of Scotland

Cremo, Lee, Sydney, N.S - Violin selections

CHER Radio
CA BI T-2019 · Item · 1950
Part of Sound and Moving Image Collection

Mrs. Margaret Gillis Gillisdale
" 'S ann Di-Luain gabhainn cuan..."
"Illean bithibh sunndach a null air a voyage..."
"O ho ro ille dhuinn..."
"Horan o, ho ro bhi iu o..."

Malcolm MacLellan Piper's Glen
"Bithibh aotrom 's togaibh fonn..."
"Bi 'gan cuimheachadh 's gan ionndrainn..."

Lauchie MacLellan Dunvegan
"Hugabh a bhi hu ga rireabh..."
" 'Nam biodh uine nam choir..."

Mrs. McCoridh Sgeulachd: Domhnall Cliobaisteach & Bonach Mills

Leach, MacEdward
CA BI T-2017 · Item · 1929 - 1951
Part of Sound and Moving Image Collection

Sgeulachd (conclusion of A-7, T-2016)
"Mo nighean donn's lughach thu..."
"Ho ro hi ri ithill obha ho..." (Accompanying note : 'Different words'.)
" 'S i mo leannan s'an te ur..."
"Ho hi ri ill obha ho..."
"Cnuic 's glinn a, bhraighe..."
"C'ait an diugh a bheil ma innse..."
"O hi ri a rathaill o..."

Leach, MacEdward