Showing 34 results

Archival description
MacDonald, Kay
Advanced search options
Print preview View:

Sgeulachdan with Joe Neil MacNeil

Item is an audio recording of Joe Neil MacNeil and Dan MacNeil telling Gaelic stories and sgeulachdan.

MacNeil, Joe Neil - "Am prionns' a bha anns a chaisteal aig taobh an ear na greine 's taobh an iar na gealaich..."

MacNeil, Joe Neil - "An t-saighdear a dhiultadh deoch an uisge..."

MacNeil, Dan - "'S ann air an fhairge..."

MacNeil, Joe Neil - "Johnny Mor agus an cu..."

MacNeil, Joe Neil - "A' bruich trosg..."

MacNeil, Dan - "Caimbeulach agus Griogalaich..."

MacNeil, Joe Neil - "An duine beartach agus leine duine gun churam..."

MacDonald, Kay

Joe Neil MacNeil, Joe Allan MacLean, Dan MacNeil Gaelic Stories and Songs

Item is an audio recording of Joe Neil MacNeil, Joe Allan Maclean and Dan MacNeil telling Gaelic stories and performing songs. Joe Neil discusses the death of Sister Margaret Beaton.

MacNeil, Joe Neil - Words on the Death of Sister Margaret Beaton

MacNeil, Joe Neil - "Duine a' spealad"

MacNeil, Joe Neil - "Bean an tuathanaich agus an nighean a' sniomh"

MacNeil, Joe Neil - "An te a ghoid an t-aodach"

MacLean, Joe Allan (Christmas Island, N.S) - "Mac IlleBhrath a' bhrocain..."

MacNeil, Dan - "A shealltainn a gruagaich..."

MacLean, Joe Allen - "Bas a' chogaidh..."

MacLean, Joe Allen - "Donnachadh Ban an tuathanach..."

MacNeil, Dan - "Nighean donn an t-sugraidh"

MacLean, Joe Allan - "Duan na ceardaich..." & history of the song

MacDonald, Kay

Puirt-a-Beul with Joe Neil MacNeil

Item is an audio recording of sgeulachdan and puirt-a-beul recited by Joe Neil MacNeil with one story from Dan MacNeil

MacNeil, Joe Neil - "Gille mor an tuathanaich" (sgeulachdan)

MacNeil, Dan - "Naigheachdan mu dheidhinn Alasdair MacCoinnich..."

MacNeil, Joe Neil - (Puirt a Beul) :

"Gur e teaghlach an fhidhleir"
"Ho ro far am biodh am 'ball'"
"Mairearaid mhor is lurach orra..."
"Feileag Bheag" (The Kilt is my Delight"
"Am ball a bh'anns an Oban" (The Ball that was in Oban)
"Bodachan a' Mhirean" (High Road to Linton"
"Ruidhle mo nighean donn..."
"Bideag air MacThomais" (Thompson's Son Wears a Dirk)
"Cuir 's a chiste mhor mi..."
"'Nuair dh 'eugas Mac 'Ic Iain..."
"Sud ort fhein, a'Mhic Iain Mhor, Sud an gaol a bh'agam ort..."
Mo ghille dubh..." (A man's a man for a' that)
"Brochan lom"
"Sioram sios, sioram suas..."
"Sud a rud a rinn thu, Seo a rud a rinn thu, Seo a rud a rinn thu..."
"Calum fidhlear 's Calum Tailleir.."
"Mac Iain Ghasda..." (Highland Laddie)
"Bheir deoch bhainne dh'an fhidhleir Thaillear"
"Mar a' fighe s'fhearr leam..."
"Ho ro cha teid mi tuille ann..." (In Back of the Change House)
"Domhnall a' tighinn 'gam thilleadh..." (Jackie Laddin)
"Domhnall gobhar 's boinnead air..." (Don Side)
"'S E Morag 's Domgnall..."
"Gillean an Drobhair: A h-uile dad ni mi 's fheudair dhomh innsidh..." (Drover Lads)
"Seumas MacSuain 's a leannan 's an ti..."
"Cha tig a latha theid mi dhachaidh gus faigh mi na caoraich..." (Jenny Dang the Weaver)
"Bhean a' chota bhain, bhean a chota bhuidhe..."
"Cota mor Ealasaid..."
"C'aite bheil thu...caora chrom.." (Ewe with the Crooked Horn)
"Tha laogh anns a..."
"Tha thu maol a ghaol a bhodaich..."
"Mhorag bheag nigh'n Mhurchaidh an T-Saor..."
"An oidhche bha na gobhar againn.." (The night we had the Goats)
"Banais Riobhach Mairi an Dotair..." (John Robertson's Rant)
"Slainnte an Taillear Bharraidh..."
"Baille Iain Raoghnuill.."
"Crodh laoigh nam bodach Gun feur gun fodar..."
"A mhairisteach an ogha..."
"O's aighearach a nochd a laidh leat..."
"Muileann dubh..."
"Ruidhle na coileach dubha's dannsa na tunnagan"

MacDonald, Kay

1975 Festival of Fiddlers

Item is a sound recording of the Festival of Fiddlers concert in Glendale, recorded by Kay MacDonald on July 18, 1975.

A-1 MacLellan, Theresa; Joey Beaton, accompanist (Queensville)- Violin selections
A-2 Dewars, Malcolm (Ottawa) - Violin selections: Slow airs, reels; Dale Urquhart, guitar accompanist
A-3 Beaton, Kinnon; Beaton, Donald Angus (Mabou) - Violin selections: March, reels; Mrs. Donald A. Beaton, piano accompanist
A-4 MacDonald, Dan R. (Mabou) - Violin selections: Strathspey, reels; Joey Beaton, piano accompanist
A-5 MacLellan, Jimmy (St. Rose, Sudbury, Ont.) - Violin selections: Strathspey, reels; Joey Beaton, piano accompanist
A-6 Graham, Danny (Judique) - "Hear the nightingales sing...": English March, strathspey, reels; Joey Beaton, piano accompanist
A-7 MacDonald, Donnie (Queensville) - Violin selections: Ballad; Betty Lou MacNeil, accompanist
B-1 MacDonald, Donnie (Queensville) - Violin selections: Marches, strathspey, reels; Betty Lou MacNeil, accompanist
B-2 Stone, James (Spryfield) - Violin selections: Waltzes; John Morris Rankin, piano accomp.
B-3 Good, Jamie (U.S.A.) - Clarinet selections: Marches; Maybelle Doyle, piano accomp.
B-4 MacInnis, Dan Joe (Sydney) - Violin selections: Slow air, march, strathspey, reels; Maybelle Doyle, piano accomp.
B-5 LeBlanc, Didace (Saint-Joseph-du-Moine) - Violin selections: March, reels; Joey Beaton, piano accompanist
B-6 Chapman, Stan (New Glasgow) - Violin selections: slow air, march, strathspey, reels; Gordon MacLean, piano accomp.
B-7 MacDougall, Hector (Cape North, Boston) - Violin selections: Slow air, march, reel; Maybelle Doyle, piano accomp.
B-8 MacNeil, Joe (Barra Head) - Violin selections; Maybelle Doyle, piano accomp.

Recording is available for research and study purposes only:
T-1123 Side 1: http://beaton.cbu.ca/atom/audio/T-1123-1.mp3
T-1123 Side 2: http://beaton.cbu.ca/atom/audio/T-1123-2.mp3

MacDonald, Kay

Ceilidh in Oban, Scotland

Gillis, Miss Oban Ceilidh in Oban, Scotland, hosted by members of Oban Comunn Gaidhealach for C.B. Gaelic Society members, 1975: Grabh geal mo chridh'..."
Gillis, Miss Oban Puirt-a-Beul
MacDougall, Mike Ingonish Violin selections
MacIntyre, Hugh Oban "...Bi mo ghraidhe far an suidh' thu"
MacIntyre, Hugh Oban "A Mairi dhonn, 's toigh leam thu..."
Gillis, Mary North Sydney (N.S.) Piano selections
MacDougall, Mike Ingonish Violin selections
Beaton, Deanie (Munro) Antigonish (N.S.) Bagpipe selections
Oban Gaelic Choir members - (names of soloists not available) Oban "An t-eilean dh'an tug mi baigh..."
Oban Gaelic Choir members - (names of soloists not available) Oban "Teann a nall 's thoir dhomh do lamh"
Oban Gaelic Choir members - (names of soloists not available) Oban "Gleannan mo ghaol taobh Loch Liobhann..."
Oban Gaelic Choir members - (names of soloists not available) Oban "Haste away, haste away to Argyll and the heather..."
Oban Gaelic Choir members - (names of soloists not available) Oban "Ho bhan ho, hi ho ro..."
Oban Gaelic Choir members - (names of soloists not available) Oban "Sealladh mise null gu duthaich caomh mo run..."
Oban Gaelic Choir members - (names of soloists not available) Oban "Eilean mo leanabais is m'oige..."
Oban Gaelic Choir members - (names of soloists not available) Oban "Theid mi null gu tir mo run..."
Rankin, Rev. John Angus Glendale (N.S.) "Brief speech"
MacIntyre, Hugh Oban "Cha till iad gu siorruidh"
MacPherson, Most Rev. Colin Oban Brief speech

MacDonald, Kay

Ceilidh at the home of John MacDougall, Glasgow

MacDougall, James Glasgow Ceilidh at the Home of James MacDougall, Glasgow, for member of C.B. Society, Sept. 1975: Story about a doctor's prescription...
Sinclair, Hugh Glasgow "Tha naigheachdan 's na paipearan"
Sinclair, Hugh Glasgow "Chi mi, chi mi bhuam e..."
MacDougall, James Glasgow "Morag a' Dunbheagan"
? Glasgow "A' fhleasgaich og 's ceanalta..."
Glasgow "Tha mi nam aonair an lag nan eoinean..."
MacDougall, James Glasgow Story of a man from Eriskay who went to heaven...
MacDougall, James Glasgow "John MacDonald's Trip to Glasgow"
MacDougall, James Glasgow "Morar by the sea"
MacDougall, James Glasgow "Ho ro tha mi smaointeach..."
Campbell, Flora Glasgow "Hug oran o ro 's toigh leam fhin thu..."
Campbell, Flora Glasgow "Thig ho ra bha ho..."
MacDougall, James Glasgow "An tuathanaich 's an t-each..."
MacDonald, Kay Glasgow "Nighean donn a' chul reidh..."
MacDonald, Kay Glasgow "Ho ro 's toigh leam fhin thu..."
MacDougall, James Glasgow Story of a cup of tea...
Campbell, Flora Glasgow "Ho ro nighean, he ro nighean..."
MacDonald, Mrs. Kay Glasgow "Mo chruinneag Ileach"
MacDonald, Mrs. Kay Glasgow "Chi mi bhuma, fada bhuam..."

MacDonald, Kay

Ceilidh in Glasgow, Scotland

MacDonald, Sandy Glasgow Ceilidh in Glasgow, Scotland, hosted by the Highlander Institute for members of C.B. Gaelic Society, 1975: Bagpipe selections
MacNeil, Flora Glasgow "Eriskay Love Lilt"
MacNeil, Flora Glasgow "Ho ri iu ag ho hug o..."
MacDonald, Isabel Glasgow Gaelic song
MacDonald, Isabel Glasgow Gaelic song
MacNeil, Teresa "Nighean donn a' chul reidh..."
MacNeil, Teresa Glasgow "'S e air m' aire a dhol an null..."
Mull Clan MacLean song
Mull "Mhali mhin mheall-shuileach..."
MacDougall, Mike Ingonish Violin selections
Mull Love song
Mull "An teid thu leam a' Mhairi..."
Mull Love song
MacDonald, Sandy Glasgow Bagpipe selections
Puirt-a-Beul
MacDonald, Isabel Glasgow "Hi ho ro 's na horo eile..."
MacDonald, Isabel Glasgow "Gleannan mo ghaol taobh Loch Liobhann"

MacDonald, Kay

Ceol Na Gaidhlig, Gaelic Music and Poetry

Douglas, Nan Scotland Ceol na Gaidhlig, Gaelic music and poetry: Recitation, "Am faigh a' Ghaidhlig bas?"
Thomson, Derick Scotland A short history of Gaelic in Scotland
Grant, Angus Scotland Violin selections
Thomson, Derick Scotland Recitation
Galbraith, Carol Scotland Gaelic lament
Douglas, Nan Scotland Anonymous 17th or 18th Century song
MacNeil, Flora Scotland Anonymous 17th or 18th Century song
Thomson, Derick Scotland Extracts from "Birlinn" (The Galley of Clanranald)
MacNeil, Flora Scotland "Fliuch an oidhche..."
Galbraith, Carol Scotland "Iain Ghlinn Cuach"
Douglas, Nan and Thomson, Derick Scotland Recitation
MacLeod, Pipe-major Donald Scotland Bagpipe selections
MacLeod, Pipe-major Donald Scotland Bagpipe selections
Caimbeul, Sumas Scotland Puirt-a-Beul (mouth music)
Grant, Angus Scotland Violin selections
Douglas, Nan Scotland Recitation
Thomson, Derick Scotland Recitation
Galbraith, Carol Scotland "Nuair a bha mi og..."
Douglas, Nan Scotland "Bana-Ghaidheal"
Douglas, Nan Scotland "Ar Blar Catha"
Thomson, Derick Scotland "Clann-nighean an Sgadain"
Douglas, Nan Scotland "Do Shean-Bhoireannach"
Thomson, Derick Scotland "Latha Feille"

MacDonald, Kay

Ceol na Gaidhlig Gaelic Music and Poetry

Item is a recording of recitations of a selections of Gaelic songs and poems.

Douglas, Nan - Ceol na Gaidhlig, Gaelic music and poetry: Recitation, "Am faigh a' Ghaidhlig bas?"

Thomson, Derick - A short history of Gaelic in Scotland

Grant, Angus - Violin selections

Thomson, Derick - Recitation

Galbraith, Carol - Gaelic lament

Douglas, Nan - Anonymous 17th or 18th Century song

MacNeil, Flora - Anonymous 17th or 18th Century song

Thomson, Derick - Extracts from "Birlinn" (The Galley of Clanranald)

MacNeil, Flora - "Fliuch an oidhche..."

Galbraith, Carol - "Iain Ghlinn Cuach"

Douglas, Nan and Thomson, Derick - Recitation

MacLeod, Pipe-major Donald - Bagpipe selections

MacLeod, Pipe-major Donald - Bagpipe selections

Caimbeul, Seumas - Puirt-a-Beul (mouth music)

Grant, Angus - Violin selections

Douglas, Nan - Recitation Poem "Fios thun a Bhaird"

Thomson, Derick - Recitation Poem "Spiorad a' Charthannais"

Galbraith, Carol - "Nuair a bha mi og..."

Douglas, Nan - "Bana-Ghaidheal"

Douglas, Nan - "Ar Blar Catha"

Thomson, Derick - "Clann-nighean an Sgadain"

Douglas, Nan - "Do Shean-Bhoireannach"

Thomson, Derick - "Latha Feille"

MacDonald, Kay

Oidche Leis Nam Bard, April 24, 1976

Big Pond Children's Chorus Big Pond (N.S.) Commun Gaidhlig Cheap Breatunn annual Scottish concert "Oidhche Leis na Baird", April 24, 1976: "O Canada"
Campbell, Jamie Port Morien Bagpipe selections
MacPherson, John Alex Sydney (N.S.) Welcome all to concert
Big Pond Children's Chorus Big Pond (N.S.) "Eilean mo ghaol..."
MacDougall, Mike Ingonish Violin selections
College of Cape Breton Children's Gaelic chorus Sydney (N.S.) "Air fal a la lo..."
College of Cape Breton Children's Gaelic chorus Sydney (N.S.) "Gille crubach..."
Campbell, John Willie Sydney (N.S.) Violin selections
Gillis, Lauchie, Alvin, Coline Sydney (N.S.) "O Miorbhuil Gras"
MacKenzie, Carl Sydney (N.S.) Violin selections
MacKenzie, Carl Sydney (N.S.) Violin selections
MacNeil, Flora Glasgow "Eriskay Love Lilt"
MacNeil, Flora Glasgow Milling song
MacNeil, Flora Glasgow "Gur h-e mo ghille dubh dhonn..."
Beaton, Mr. And Mrs. Donald Angus Mabou (N.S.) Violin selections
Beaton, Mr. And Mrs. Donald Angus Mabou (N.S.) Playing for eight-hand reel

MacDonald, Kay

Archie Alex MacKenzie

Item is an audio recording of Archie Alex Mackenzie singing Gaelic songs.

Song composed for the Gaelic Society of Cape Breton
"Ho ho ro 's horo gheallaidh..." (Composed for a ceilidh in Barra)
"Oran Calum Gobha" (Composed for a ceilidh in Glasgow)

MacDonald, Kay

CBI Radio, Kay Macdonald

Item is an audio recording of Kay Macdonald singing a selection of Gaelic songs, accompanied on piano by Doug Macphee.

"Chi mi na mor-bheanna..."
"An Innis Aigh"
"A' Chuairt Shamhraidh"
"Nigh'n Donn A' Chul Reidh"
Chi mi bhuam..."
"Hi ho ro 's no horo eile"
"Mo Mhairi Og"
"Mo Mhathair"

MacDonald, Kay

Puirt-a-Beul with Joe Neil MacNeil

Puirt a beul project done by Kay MacDonald for Museum of Man, Ottawa (Ont.) with piano music by Doug MacPhee, Gaelic words

Ruidhleadh cailleach Eachainn Mhoir...

Sud ort fhein a' Mhorag...

An gabh thu bhean, a "Dhomhunuill Bhig?"

O gu dearbh bu nhath leam e...

Mo ghille mor foghainteach...

Cuir 's a chiste mhor mi...

Soraidh leat a' chiallin...

S e feileadh, 's e feileadh...

Seo mar dhannsadh, Uisdean Friseal...

Theid mi null aur tulach gorm...

Coma leam Buntata carach

Bidh Fionnaladh ag innearach...

Calum Crubach anns a' ghleann...

Tha nead na cirche-fraoich...

Gun leag Ian Ruarachan... Strath. - "Ca' the Stirks frae out the corn"

Cailleach liath Rathasaidh...

A h-uile dad ni mi, 's fheudair dhomh innseadh...

A' bhoineid th' aig Uilleam an drasd...

Tha mi sgith 's mi leam fhin...

Cuir dhachaidh e, cuir dhachaidh e...

Tha Domhnall Gobha 's boneid air...

Cnamh do chire, chire, chaora ruadh...

Maighdeanan a' choire dhuibh...

Sud an gaol a bh'agam ort...

Ho ro 's an sille fada...

A' bhean , a bheil an cadal ort...

Piano music

Sud a rud a' thogas fonn...

O fhir nan casan caola...

Nam biodh tri sgillin agam...

A' bhean a bh'aig an taillear chaol...

Am ball a bha 's an Oban...

Am amadan, am amadan a bha mi riamh...

Ho ro cha teid mi tuilleadh ann...

Agus o gille nan car...

Gille Calum da pheighinn...

Agus o gille nan car...

Gille Calum da pheighinn...

Caristiona Chaimbeul...

S mise gheobh na brogan...

Gun dh'ith na coin na maragan...

S coma leis na h-ineagan ciobairean toabh Loch Obha...

Reel - The Smith of Killiecrankie

Sud a rud a' thogas fonn...

Fire, faire, an d'fhuair subh iasg...

An gille dubh, gur fad'a muigh...

Gu eileanan, gu eileanan, dh'Amaireaga gun teid sinn...

Maili chruinn donn...

De chuireadh mulad ort oidche do bhainnse...

Bithidh mi falbh...fad as

A' Dhomhnuill, a' Dhomhnuill...

A oidhche bha na gobhair againn...

A' nionag a' chota bhuidhe...

Briogais dhubh nan dusas toll...

Nighean donn na h-airidh...

Sud mar chaidh an cal a' dholaidh...

Piobaireachd Dhomhnuill Dhuibh...

Fear a Phige

Gun chaill iad na h-inean a sgriobadh ri cuallach Eion...

Shingealaich, ... Dhachaidh gu do dhinnearach...

De chuireadh mulad ort oidhche do bhainnse...

Taillear Bharraidh..

Ho ro, gun ceanniachean cota 's gun

Tha biodag air MacThomais...

Ruidhle no nighean donn...

Tha thid' agam fhin...dhachaidh direach...

Theid mi mull air a' bheinn...

Toll air a' bhata mhor...

Grodh laoigh nam bodach...

Sud ort fhein a' Mhorag...

O ho ro 's aighear thu...

O ro na ribeanan...

S e morag is Domhnall...

A' Domhnall Bhain, an ith thu rud...

Boineid Uilleam,

Oran na Poite Duibhe

Tha mairi nigh'n mhor is luireach oirre...

Bheirinn mo chu dhut...

Oran na Muice

The last 4 songs above are by Lauchlan Dan MacLellan

MacDonald, Kay

Gaelic Songs - Kay MacDonald

Item is an audio recording of Kay Macdonald singing a selection of Gaelic songs. Including:

Cailinn mo ruin-sa
A'chruinneag Ileach
Mo run geal dileas
Nigh'n donn a'chuil reidh
Fuadach nan Gaidheal
Eilean mo chridhe
Margairi
Horo 's toigh leam fein thu
Tennaibh dluth 's togaibh fonn
Mo dhachaidh
Mo chailin dileas donn
Horo iu 's na hiu ro eile

MacDonald, Kay

Conversation with Irene Timmons

Item is an audio recording of Irene Timmons discussing the history of New Waterford.

Timmons is a teacher, still teaches in New Waterford
Attended school in Port Morien first, family moved to New Waterford in 1912
School heated by stoves, nuns lived in a company house, convent not built yet. Mother St. Osmond C.N.D. Was the Principal of Mt. Carmel School then
Started to teach at the age of 16, had Grade 11. Salary $32 per month plus $60 prov. Grant. In 1949, "B" license, upgraded license at Xavier.
Finds children not too different today, they do need to be taught respect.
Describes their periodic visits to her classes also public examination
No lights or water in home, tape placed on streets, water had to be carried

MacDonald, Kay

Rev. J.B.N MacDonald: Gaelic Service and Precenting

Item is an audio recording of a gaelic church service in Loch Lomond, Cape Breton (N.S).

MacDonald, Rev. J.B.N. - Opening prayers

Loch Lomond Gaelic Singers - Hymn

MacDonald, Rev. J.B.N. - Prayer

Loch Lomond Gaelic Singers - Precenting

MacDonald, Rev. J.B.N. - Scripture reading - 23rd Psalm

Loch Lomond Gaelic Singers - Hymn

MacDonald, Ross; Morrison, Kenneth - Hymn - "In the Garden"

Loch Lomond Gaelic Singers - Precenting

MacDonald, Rev. J.B.N. - Sermon

MacDonald, Rev. J.B.N. - Sermon

Loch Lomond Gaelic Singers - Precenting

MacDonald, Kay

Mrs. Annie MacInnis Gaelic Songs and Traditions

Item is an audio recording of Mrs. Annie MacInnis (Sydney, N.S.) Mrs. MacInnis performs Gaelic stories and songs, and speaks on Gaelic calendar traditions.

0:12 Story about a voice coming from the Mira River. A stranger visiting the area went to see the origin of the voice and drowned.
2:00 Custom of travelling to neighbours houses in Grand Mira and offering them food as charity.
3:23 Oats, potato seed and salt blessed by priest on Beltane, May 1st.
Song about a fiddler
An Gaol a thug mi Og
A funny story about the old ladies and the wine

MacDonald, Kay

1973 Festival of Cape Breton Fiddling Part 1

Item is a live sound recording of the first Festival of Cape Breton Fiddling, held in Glendale in July 1973. This recording was taken by Kay MacDonald on Friday night, July 6, 1973.

Listening notes:
Festival of Fiddlers, Glendale, Inverness County, July 6,7,8, 1973: Mini finale at Festival of Fiddlers, Friday night, July 6, 1973 - 25 fiddlers, Doyle, Maybelle Chisholm - Violin music and piano accompaniment - 25 fiddlers playing together, with piano accompaniment by Maybelle Chisholm Doyle
Violin selections - Morris, Rev. Angus; Beaton, Joey - Scottish tunes
Piano accompaniment by Joey Beaton
Opening remarks on Saturday afternoon, July 7, 1973 - Chisholm, Rod, M.C. - Address - Piano accompaniment by Joey Beaton
Violin selections - MacKinnon, Allie - March, strathspeys, reels - Piano accompaniment by Joey Beaton
Violin selections - MacDonald, Duncan - Strathspeys and reels
Violin selections - Sampson, Dominic - Jigs and reels - Piano accompaniment by Gordon MacLean
A' Chruinneag Ileach - MacDonald, Mrs. Kay - Jigs and reels - Piano accompaniment by Joey Beaton
Violin selections - MacPhee, Billy - Love song - Piano accompaniment by Joey Beaton
Violin selections - Hall, John; Gillis, Donnie - Slow air, reels - Piano accompaniment by Joey Beaton

Festival of Fiddlers, Glendale, Inverness County, July 7, 1973: Violin selections - Jobes, Hugh A.
Violin selections - MacKenzie, Hector - Slow air, strathspeys and reels - Piano accompaniment by Gordon MacLean
Stepdancing - MacMaster, Mrs. Minnie - Stepdancing - Music by John Campbell (violin) and Maybelle Chisholm Doyle (piano)
Sealladh mise null gu duthaich mo run... - MacMillan, Rev. Allan
Violin selections - Campbell, John - Slow airs, strathspeys and reels - Piano accompaniment by Maybelle Doyle
Violin selections - Wright, Fred - Slow airs, strathspeys and reels - Piano accompaniment by John Morris Rankin
Violin selections - MacLeod, John - March, strathspey, reels - Piano accompaniment by Maybelle Doyle

MacDonald, Kay

Festival of Fiddlers Glendale 1973

Item is an audio recording of various fiddle and Gaelic song selections from the 1973 Glendale festival of fiddlers.

25 fiddlers, Doyle, Maybelle Chisholm, Margaree Forks (N.S.) - Festival of Fiddlers, Glendale (N.S.), Inverness County (N.S.), July 6,7,8, 1973: Mini finale at Festival of Fiddlers, Friday night, July 6, 1973

Morris, Rev. Angus Beaton, Joey, Colindale, Mabou - Violin selections

Chisholm, Rod, M.C., Port Hawkesbury - Opening remarks on Saturday afternoon, July 7, 1973

MacKinnon, Allie, Sydney (N.S.) - Violin selections

MacDonald, Duncan, Hillsboro - Violin selections

Sampson, Dominic, L'Ardoise - Violin selections

MacDonald, Mrs. Kay, New Waterford - A' Chruinneag Ileach

MacPhee, Billy, Sydney (N.S.) - Violin selections

Hall, John; Gillis, Donnie, Sydney (N.S.) - Violin selections

Jobes, Hugh A.,Boulardie - Festival of Fiddlers, Glendale (N.S.), Inverness County (N.S.), July 7, 1973: Violin selections

MacKenzie, Hector, Washabuct - Violin selections

MacMaster, Mrs. Minnie, Troy - Stepdancing

MacMillan, Rev. Allan, Lakevale - Sealladh mise null gu duthaich mo run...

Campbell, John, Mabou (N.S.) and Boston - Violin selections

Wright, Fred, Mull River - Violin selections

MacLeod, John, Mull River and Sudbury - Violin selections

MacDonald, Kay

1973 Festival of Cape Breton Fiddling Part 2

Item is an audio recording of the first Festival of Cape Breton Fiddling Scottish concert held in Glendale 6-8 July 1973.

Violin selection - MacLeod, John - Reels - Piano accompaniment by Maybelle Doyle
Suas Leis a Gaidhlig - Rankin Family - Patriotic song
Puirt-a-Beul - Rankin Family - Puirt-a-beul
Violin selections - Rankin, John Morris - Slow air, march, strathspeys and reels - Piano accompaniment by Geraldine Rankin
Violin selections - Cameron, John Donald - Slow air, hornpipe, reels - Piano accompaniment by Maybelle Doyle
Violin selections - MacDougall, Mike - Marches and reels - Piano accompaniment by Joey Beaton
Violin selections - MacDonald, Dan R. - Slow air, strathspeys and reels - Piano accompaniment by Joey Beaton
Stepdancing - MacDonald, Mary - Stepdancing - Music by Mike MacDougall (violin), Connie MacKillop (piano)
Mandolin selections - LeBlanc, Bernie - Jigs and reels - Piano accompaniment by Maybelle Doyle
Piano duet - Beaton, Joey; Doyle, Maybelle - Scottish tunes
Violin selections - Beaton, Kinnon; Boyd, Larry - Marches - Piano accompaniment by Joey Beaton. Larry Boyd is a nephew of Rev. Malcolm MacDonnell, St. F.X., Antigonish
Violin selections - MacDonald, John Archy - - Piano accompaniment by Maybelle Doyle
Violin selections - MacMaster, Buddy - Slow air, strathspeys and reels - Piano accompaniment by Maybelle Doyle

MacDonald, Kay

1973 Festival of Cape Breton Fiddling Part 3

Item is an audio recording of the first Festival of Cape Breton Fiddling Scottish concert held in Glendale 6-8 July 1973.

Violin selections - MacMaster, Buddy - Reels - Piano accompaniment by Maybelle Doyle
Stepdancing - MacKinnon, Harvey - Music by Buddy MacMaster (violin) and Maybelle Doyle
Tapdancing - MacWottie, Susan; Gowan, Debbie - Tap dancing to strathspey and reel - Music by Mike MacDougall
Violin selections - Prosper, Wilfred - Slow air, strathspeys and reels - Piano accompaniment by Maybelle Doyle
Violin selections - MacKay, Alex F. - Slow air, strathspeys and reels - Piano accompaniment by Maybelle Doyle
Violin selections - Mini-finale for Saturday, July 7, 1973 - 23 fiddlers - Jigs, marches, strathspeys and reels - Piano accompaniment by Maybelle Doyle

MacDonald, Kay

1973 Glendale Festival of Cape Breton Fiddling

Bagpipe selections - MacInnis, Sheldon - Amazing grace
Bagpipe selections - MacInnis, Sheldon - March - Piano accompaniment by Joey Beaton
Violin selections - LeBlanc, Paddy - Marches, strathspeys and reels - Piano accompaniment by Margaret MacPhee
Violin selections - Kennedy, Willie - Piano accompaniment by John Morris Rankin
Violin selections - MacInnis, John Joe - Jigs, strathspeys, reels - Piano accompaniment by Marie MacLellan
Violin selections - MacLellan, Teresa - Slow air and marches, jigs - Piano accompaniment by Marie MacLellan
Violin selections - Steele, John - Waltz
Piano accompaniment by Marie MacLellan
Violin selections - Cameron, Rev. Francis - Slow air, march, reels - Piano accompaniment by Janet Cameron
Piano solo - Beaton, Joey - March
Violin selections - Beaton, Mrs. Archie - Strathspey and reel - Piano accompaniment by Joey Beaton
Violin selections - MacEachern, Dan Hughie - Slow airs - Piano accompaniment by Betty Lou MacNeil
Violin selections - Campbell, Gregory - Strathspey and reel - Piano accompaniment by John Morris Rankin
Violin selections - MacMaster, Vincent - March, strathspey and reels - Piano accompaniment by Marie MacLellan
Welcomes all to the Festival - official opening of Sunday's program - Rankin, Rev. John Angus - Address
Gives summary of Festival, introduces Hon. Allan J. MacEachern - MacPherson, Judge Hugh Festival Chairman - Address
Speaks on the Festival and Scottish culture - MacEachern, Hon. Allan J., Pres. Of Privy Council - Address
Violin selections - Chisholm, Archie Neil - Strathspeys and reels - Piano accompaniment by Maybelle Doyle
Stepdancing - MacPherson, Ellen and Garry - Stepdancing - Music by Buddy MacMaster and Mary Lou MacNeil
Violin selections - MacEachern, James - Piano accompaniment by Joey Beaton
Violin selections - MacDougall, Hector - Strathspeys and reels - Piano accompaniment by Maybelle Doyle
Violin selections - MacInnis, Sandy - Piano accompaniment by Marie MacLellan
Bagpipe selections - Beaton, Mrs. Deanie Munro - Marches
Bagpipe selections - Bearon, Mrs. Deanie Munro - Jigs - Piano accompaniment by Joey Beaton
Morag a'Dunbheagan - MacPherson, James - Love song - Accompaniment by Ellen MacPherson
The Northern Lights of Old Aberdeen - MacPherson, James - Patriotic song
Violin selections - MacMaster, Buddy - Slow air, marches, reels - Accompaniment by Betty Lou MacNeil
Violin selections - LeBlanc, Donnie - Strathspeys and reels - Piano accompaniment by Joey Beaton
An cluinn thu mi mo nighean donn... - MacMillan, Rev. Allan - Love song - Piano accompaniment by Janet Cameron
Violin selections - MacLean, Joe P. - March, strathspeys, reels - Marie MacLellan, piano accompaniment
Violin selections - Gillis, Michael - Marie MacLellan, piano accompaniment
Violin selections - Morris, Rev. Angus Beaton, Joey - Strathspeys and reels - Piano accompaniment by Joey Beaton
Violin selections - MacIntyre, John - Piano accompaniment by Joey Beaton
Violin selections - Mini-grand finale, 35 fiddlers - Jigs, marches, strathspeys, and reels

Recording is available for research and study purposes only:
Tape Side 1: http://beaton.cbu.ca/atom/audio/T-698-1.mp3
Tape Side 1: http://beaton.cbu.ca/atom/audio/T-698-2.mp3

MacDonald, Kay

1973 Festival of Cape Breton Fiddling Part 5

Violin selections - Lamey, Bill - Slow air, strathspeys and reels - Piano accompaniment by Maybelle Doyle
Violin selections - Campbell, John Willie - Marches, strathspeys, reels - Piano accompaniment by Maybelle Doyle
Violin selections - Lamey, Ronnie - Gaelic air, strathspeys and reels - Piano accompaniment by Maybelle Doyle
A ribhinn a bheil cuimhne agad... - MacEachern, Mrs. Bessie - Love song - Piano accompaniment by Marie MacLellan
An t-Alltan Dubh - MacEachern, Mrs. Bessie - Hunting song - Chorus sung by Father J.A. Rankin and Father Allan MacMillan
Violin selections - MacLean, John - Strathspeys, reels, marches - Piano accompaniment by Maybelle Doyle
Violin selections - MacDougall, John and 22 students (children) - Slow air - The students are from Deepdale (N.S.), Inverness (N.S.) and Mabou
Violin selections - MacDougall, John and 22 students (children) - Dark Island
Violin selections - MacDonald, Margaret Chisholm - March, Strathspeys, reels - Mrs. MacDonald is accompanied by Maybelle Chisholm Doyle (her sister) on piano, and her husband, Peter MacDonald - (mandolin)
Violin selections - MacDougall, Mike - Marches, strathspeys, reels - Piano accompaniment by Maybelle Doyle
Stepdancing - MacDonnell, Angus A. - Stepdancing - Music by Mike MacDougall
Tapdancing - Gowan, Brenda; MacWottie, Susan - Tapdancing - clog and reel - Music by Mike MacDougall
Violin selections - Campbell, John - Strathspeys and reels - Piano accompaniment by his sister, Mrs. Kay White
Violin duet - MacLellan, John A.F.; MacDougall, John - March, strathspeys, reels - Piano accompaniment by Penny Kennedy
The Northern Lights of Old Aberdeen - MacDonald, Errol - Scottish ballad - Piano accompaniment by Marie MacLellan
Make your way to Stornoway... - MacDonald, Errol - Scottish ballad - Piano accompaniment by Marie MacLellan
These are my Mountains - MacDonald, Errol - Patriotic song - Piano accompaniment by Marie MacLellan
Old Maid in the Garret - MacDonald, Errol - Irish song - Piano accompaniment by Marie MacLellan
Stepdancing - Dunn, Mrs. Margaret - Strathspeys and reels - Music and Buddy MacMaster (violin) and Betty Lou MacNeil (piano)
Dancing of eight-hand reel - Mabou Dancers - Reels - Music and Buddy MacMaster (violin) and Betty Lou MacNeil (piano)
Morag a Dunbheagan - MacDonnell, Angus A. - Love song
Violin selections - Grand Finale of 102 fiddlers - Jigs - Piano accompaniment by Marie MacLellan
Violin selections - Grand Finale of 102 fiddlers - Marches - Piano accompaniment by Marie MacLellan
Violin selections - Grand Finale of 102 fiddlers - Jigs - Piano accompaniment by Marie MacLellan
Violin selections - Grand Finale of 102 fiddlers - Strathspeys and reels - Piano accompaniment by Marie MacLellan

MacDonald, Kay

Fiddle Selections and Gaelic Song

Fitzgerald, Winston - Violin selections

Gillis, Wilfred - Violin selections

Ross, Calum - Failte do'n Eilean Sgitheanach

Rehearsal of Fiddlers for Glendale Festival - Violin selections

Morris, Rev. Eugene - Fr. Morris is interviewed by John Campbell re Festival of Fiddlers

MacInnis, John - Talk on Gaelic dialects

MacDonald, Kay

Boisdale Gaelic Concert

Iona Pipe Band, Iona - Bagpipe selections

MacDougall, Mike, Ingonish - Violin selections

MacDonald, Mrs. Kay, New Waterford - Chi mi bhuam, fada bhuam...

MacDonald, Mrs. Kay, New Waterford - Horo iu agus ho ro eile...

Boisdale Dancers, Boisdale (N.S.) - Stepdancing

Boisdale Junior Gaelic Singers, Boisdale (N.S.) - Am falbh thu leam a' ribhinn og...

MacMillan, Rev. Allan, Lakevale - An cluinn thu mi , mo nighean donn

MacMillan, Rev. Allan, Lakevale - Far an robh mi'n raoir...

Prosper, Wilfred, Eskasoni - Violin selections

MacDonald, Rev. Bernie, MacIntyre, Mr. Sydney (N.S.) - Lizzie Lindsay

MacDonald, Rev. Bernie, MacIntyre, Mr. - Will ye go, laddie go...

Lamey, Ronnie, North Sydney (N.S.) - Violin selections

MacKay, Alex F. Queensville - Violin selections

MacQueen, Marjorie - Dark Island

MacDonald, Joseph L. Boisdale (N.S.) - O mo ruin-sa, 's thu air m'aire...

Dougall, Mike Ingonish - Violin selections

MacDonald, Kay

Boisdale Scottish Concert

Item is an audio recording of an outdoor Scottish concert recorded live in Boisdale by Kay MacDonald

Bagpipe selections - Iona Pipe Band - Marches
Violin selections - MacDougall, Mike - March, strathspeys, reels - Piano accompaniment by Janet Cameron
Chi mi bhuam, fada bhuam... - MacDonald, Mrs. Kay - Lament - Piano accompaniment by Janet Cameron
Horo iu agus ho ro eile... - MacDonald, Mrs. Kay - Love song
Stepdancing - Boisdale Dancers - Strathspey and reel - Music by Mike MacDougall and Janet Cameron
Am falbh thu leam a' ribhinn og... - Boisdale Junior Gaelic Singers - Love song - Piano accompaniment by Janet Cameron
An cluinn thu mi , mo nighean donn - MacMillan, Rev. Allan - Love song - Piano accompaniment by Janet Cameron
Far an robh mi'n raoir... - MacMillan, Rev. Allan - Love song - Piano accompaniment by Janet Cameron
Violin selections - Prosper, Wilfred - Slow air, strathspeys and reels - Piano accompaniment by Janet Cameron
Lizzie Lindsay - MacDonald, Rev. Bernie, MacIntyre, Mr. - Ballad - Guitar accompaniment by Mrs. Mary Gillis
Will ye go, laddie go... - MacDonald, Rev. Bernie, MacIntyre, Mr. - Love song - Piano accompaniment by Mrs. Mary Gillis
Violin selections - Lamey, Ronnie - Slow air, march, reels
Violin selections - MacKay, Alex F. - March, strathspeys, reels
Dark Island - MacQueen, Marjorie - Lament
O mo ruin-sa, 's thu air m'aire... - MacDonald, Joseph L. - Love song
Violin selections - Dougall, Mike - Strathspeys and reels - Piano accompaniment by Janet Cameron

MacDonald, Kay

Annual Scottish Concert of Southwest Margaree

Item is an audio recording of the 1973 Southwest Margaree concert. Recording includes:

Southwest Margaree Gaelic Chorus , Southwest Margaree (N.S.) - O Canada

MacDonnell, George , Inverside - Bagpipe selections

Chisholm, Archie Neil , Margaree Forks (N.S.) - Words of welcome

MacDonald, Mr. And Mrs. Francis , Southwest Margaree (N.S.) - Violin and piano selections

Gillis, Angus R. And chorus , Southwest Margaree (N.S.) - Tha mo run air a' ghille...

Tompkins, Donna , Margaree Forks (N.S.) - Mary Hamilton

MacNeil, Marion and Rosemary , Barra Glen - Bagpipe and drum selections

MacDonald, Mrs. Kay , New Waterford - Mairi Og

MacDonald, Mrs. Kay , New Waterford - Am falbh thu leam a ribhinn og

Kennedy, Donna , Deepdale (N.S.) - Stepdancing

MacGillivray, Mrs. Mae; MacDonald, Francis , Southwest Margaree (N.S.) - Eilean mo Chridhe

Murphy sisters , St. Rose - Bagpipe selections

Doug MacPhee; Doyle, Maybelle Chisholm , New Waterford and Margaree Forks (N.S.) - Piano duet

Currie sisters , Sydney (N.S.) - Highland Fling

MacDougall, John , Kenloch - Violin selections

East Lake Ainslie Gaelic Chorus , Lake Ainslie (N.S.) - An t-eilean dh'an thug mi luaidh...

East Lake Ainslie Gaelic Chorus , Lake Ainslie (N.S.) - S truagh nach d'rugadh dall mi...

Gillis, Wallace , Scotsville - Violin selections

Murphy sisters , St. Rose - Bagpipe selections

Gillis, Miss , Scotsville - Piano selections

Gillis, Angus R. , Southwest Margaree (N.S.) - Och mar tha mi 's mi nam onar...

Southwest Margaree Gaelic Chorus , Southwest Margaree (N.S.) - Morag a Dunbheagan

MacDonald, Kay

John Angus Beaton Gaelic Songs

Ites is an audio recording of a selection of Gaelic songs performed by John Angus Beaton (Boston, Mass.) Kay Macdonald accompanies the singer on the choruses.

Songs:

Sud an taobh a gabhainn
Ma bhuannaich thu nighean ghrinn...
Illean ill o, illean i...
Duthaich MhicLeoid
Mo shoraidh leis na caileagan...
Faill oro, faill o...
O iri ill o robha...

MacDonald, Kay

John R. Beaton and Sandy Campbell

Item is an audio recording containing a selection of Gaelic songs performed by Sandy Campbell and John R. Beaton of West Mabou (N.S)

Tha mo run air a'ghille...
S toich leam na Gaidhealtachd...
Thug mi run 's chuir mi uidh...
A' fhleasgaich uasal...
Teannaibh dluth 's togaibh fonn...
Horan o hog i o...
S e fad mo mhulad...
Tha mi'n diugh gu tinn..

MacDonald, Kay

Ceilidh at the home of Mr. And Mrs. Michael MacDonald

Item is an audio recording of a ceilidh at the home of Mr. and Mrs. Michael MacDonald, New Waterford N.S. Recording includes a selection of Gaelic songs, and piano tunes.

MacPhee, Doug (New Waterford) - Piano selection

MacPhee, Doug (New Waterford) - Piano selection

MacLean, Peter (Boston) - Bheir mi o air morag ho...

MacLean, Mrs. Annie (Christmas Island) - Bha mi raoir gu sunndach, sunndach

Beaton, John Angus (Boston) - Illean ill o, illean i...

MacDonald, Mrs. Kay (New Waterford) - Mo run geal dileas

MacLean, Mrs. Annie (Christmas Island) - Och mar tha mi...

MacDonald, Mrs. Kay (New Waterford) - Mo Mhathair

Beaton, John Angus (Boston) - Hiu a ho 's na hiu ro eile

MacDonald, Mrs. Kay (New Waterford) - O hi ri ill obha ho...

Beaton, John Angus (Boston) - Piano duet

MacPhee, Doug and Mrs. Margaret (New Waterford) - Piano duet

Beaton, John Angus (Boston) - O chion a righ gur e mi tha muladach...

MacDonald, Mrs. Kay (New Waterford) - Mairi Og

Beaton, John Angus (Boston) - A' Mhairi Dhubh...

MacDonald, Kay

Big Pond Scottish Concert

MacEachern, Allan J., Pres. Of Privy Council - Ho ro 's toigh leam fhein thu...

MacInnis, Donald, M.P. -Violin selections

MacKenzie, John Archy, M.L.A. - Stepdancing

Munro, Deanie - Lizzie Lindsay

Gillis, Lauchie - Violin selections

Gillis, Lauchie - My Cape Breton Home

MacDougall, Mike - Accordian Selections

Morris, Father Eugene - The Three Marys

Snow, Ted - Violin selections

MacLellan, Teresa - Stepdancing

Hibbs, Harry - Stepdancing

Hibbs, Harry - Illean beag horan o ro...

Hibbs, Harry - s e mo run an t-saighdear og...

MacInnis, Dan Joe - Puirt-a-Beul

LeBlanc, Kathy - Puirt-a-Beul

Knight, Margaret Bennett - Violin selections

Knight, Margaret Bennett - Violin selections

Knight, Margaret Bennett - Violin selections

Chafe, Winnie - Violin selections

Chafe, Winnie - Violin selections

MacDougall, Mike - Violin selections

MacDonald, Kay

Music by John Allan Cameron

Item is an audio recording of music performed by John Allan Cameron.

"Failte, bheil a bhi..."
"Irish Coal Miner" - Ballad
"Lizzy Lindsay" - Ballad
"Will ye go, lassie, go" - Love Song
"Ann" - Love Song
Guitar Selections - March, strathspey, reels
"Fare thee well, sweet Donegal" - Lament
"I am a Rover" - Drinking song
"Peggy Gordon" - Love Song
"Dirty Old Town" - Contemporary song
"Banks of Sicily" - War song
"Too late for the learning..." - Love song
Violin Selections - Strathspey & reels
"Streets of London" - Ballad
"I can't tell you..." - Love song
"Birds of Joy"
"Four Green Fields" - Irish rebel song
"Follow the River Man" - Ballad
"By the Cross St. Andrew Bore" - Patriotic Song
"The Patriot Game" - Irish rebel song
Instrumental music - guitars

MacDonald, Kay

Violin music

Item is an audio recording of "Memories of Father Charlie" - played by Cameron Chisholm. Tune composed by Cameron Chisholm in memory of the late Father C.W. MacDonald.

MacDonald, Kay