Showing 90 results

Archival description
53 results with digital objects Show results with digital objects
Annie Johnston
CA BI MG 6.46 · Fonds

Fonds consists of "An Clachan a b'Aithne Dhomh" : description of life on the Isle of Barra in the 1800s.

Johnston, Annie
Scottish Gaelic Singer
CA BI T-601 · Item · 1972
Part of Sound and Moving Image Collection

Item is an audio recording of singer or singers recorded singing Gaelic songs and puirt-a-beul in Scotland.

A ceilidh in Scotland
Iain a luaidh nach pos thu
O Eilean Leodhais
An teid thu leam a'ribhinn mhaiseach
Ochoin a ribhinn o ro
Deannain sugradh leis a nigh'n dubh
Nighean donn mo ribhinn og
Puirt-a-Beul
An tir a dh'fhag mi...
Duthaich MhicLeoid
Puirt-a-Beul
Clachan mo ghaoil
Eilean taobh a'fhraoich
Eilean a'Fhraoich
Eilean mo ghaoil
A hu hi o hu thogadh
Bagpipe selections
Puirt-a-Beul
N'uair a' dh'fhag mi... Duthaich mo chridh
Leis a Lurgainn o hi

MacMillan, Allan J.
CA BI T-648 · Item
Part of Sound and Moving Image Collection

Item is an audio recording created in Scotland of Gaelic songs and stories and an account of a Scots trip to Cape Breton.

MacPhee, Dr. Hugh - Cathedral of Memories - an account of his trip to Cape Breton
Harp selection - Crodh Chailinn

Grant, Archie - Song - MacDonald's First Visit to Glasgow

Grant, Archie - Song - The Wooers Tangle

Grant, Archie - Song - A' Chuthag

MacLeod, Bobby - Song - Accordion Selections

MacPhee, Dr. Hugh
Gaelic Songs from Scotland
CA BI T-649 · Item · 1973
Part of Sound and Moving Image Collection

MacLean, Allan - Gaelic story - My Hen's Bad Habits

Pipers from Scotland - Bagpipe selection

Calum Ruaraidh, the Crofter - Song - The Lament for Arnheim

Shaw, Christine - Gaelic song

MacDonald, Allan - Song - Oran an t-Saighdear

Johnston, Annie & Mary; MacLeod, Rachel - Ceilidh in Barra - songs, music

Gillies, Alasdair - Story - Alasdair Wooing the Widow

Gillies, Alasdair - Song - Kirsteen

Gillies, Alasdair - Song - An t-Alltan Dubh

Macdonald, Angus
CA BI T-1119 · Item · 1975
Part of Sound and Moving Image Collection

MacTavish, Morag (Scotland) "Aite mo ghaoil, tha mise dol ann..."

Na H-Oganaich (Scotland) "Tha m'eudail 's m'aighear mo ghraidh"

Na H-Oganaich (Scotland) "Morag na bilean gheala..."

MacTavish, Morag (Scotland) "Soraidh leis a bhreacan ur..."

Na H-Oganaich (Scotland) "Fal o ro bho'n dh'fhag sinn..."

MacTavish, Morag (Scotland) "...mar theid mi leam fhin..."

Scottish Dance Band (Scotland) Scottish dance music

Scottish Dance Band (Scotland) Scottish dance music

Scottish Dance Band (Scotland) Scottish dance music

Scottish Dance Band (Scotland) Scottish dance music

Scottish Dance Band (Scotland) Scottish dance music

Scottish Dance Band (Scotland) Scottish dance music

Sandemann, Mary (Scotland) Gaelic song

School of Scottish Studies
Ceilidh in Oban, Scotland
CA BI T-1138 · Item · September 1975
Part of Sound and Moving Image Collection

Gillis, Miss Oban Ceilidh in Oban, Scotland, hosted by members of Oban Comunn Gaidhealach for C.B. Gaelic Society members, 1975: Grabh geal mo chridh'..."
Gillis, Miss Oban Puirt-a-Beul
MacDougall, Mike Ingonish Violin selections
MacIntyre, Hugh Oban "...Bi mo ghraidhe far an suidh' thu"
MacIntyre, Hugh Oban "A Mairi dhonn, 's toigh leam thu..."
Gillis, Mary North Sydney (N.S.) Piano selections
MacDougall, Mike Ingonish Violin selections
Beaton, Deanie (Munro) Antigonish (N.S.) Bagpipe selections
Oban Gaelic Choir members - (names of soloists not available) Oban "An t-eilean dh'an tug mi baigh..."
Oban Gaelic Choir members - (names of soloists not available) Oban "Teann a nall 's thoir dhomh do lamh"
Oban Gaelic Choir members - (names of soloists not available) Oban "Gleannan mo ghaol taobh Loch Liobhann..."
Oban Gaelic Choir members - (names of soloists not available) Oban "Haste away, haste away to Argyll and the heather..."
Oban Gaelic Choir members - (names of soloists not available) Oban "Ho bhan ho, hi ho ro..."
Oban Gaelic Choir members - (names of soloists not available) Oban "Sealladh mise null gu duthaich caomh mo run..."
Oban Gaelic Choir members - (names of soloists not available) Oban "Eilean mo leanabais is m'oige..."
Oban Gaelic Choir members - (names of soloists not available) Oban "Theid mi null gu tir mo run..."
Rankin, Rev. John Angus Glendale (N.S.) "Brief speech"
MacIntyre, Hugh Oban "Cha till iad gu siorruidh"
MacPherson, Most Rev. Colin Oban Brief speech

MacDonald, Mary Catherine "Kay"
CA BI T-1139 · Item · 1975
Part of Sound and Moving Image Collection

MacDougall, James Glasgow Ceilidh at the Home of James MacDougall, Glasgow, for member of C.B. Society, Sept. 1975: Story about a doctor's prescription...
Sinclair, Hugh Glasgow "Tha naigheachdan 's na paipearan"
Sinclair, Hugh Glasgow "Chi mi, chi mi bhuam e..."
MacDougall, James Glasgow "Morag a' Dunbheagan"
? Glasgow "A' fhleasgaich og 's ceanalta..."
Glasgow "Tha mi nam aonair an lag nan eoinean..."
MacDougall, James Glasgow Story of a man from Eriskay who went to heaven...
MacDougall, James Glasgow "John MacDonald's Trip to Glasgow"
MacDougall, James Glasgow "Morar by the sea"
MacDougall, James Glasgow "Ho ro tha mi smaointeach..."
Campbell, Flora Glasgow "Hug oran o ro 's toigh leam fhin thu..."
Campbell, Flora Glasgow "Thig ho ra bha ho..."
MacDougall, James Glasgow "An tuathanaich 's an t-each..."
MacDonald, Kay Glasgow "Nighean donn a' chul reidh..."
MacDonald, Kay Glasgow "Ho ro 's toigh leam fhin thu..."
MacDougall, James Glasgow Story of a cup of tea...
Campbell, Flora Glasgow "Ho ro nighean, he ro nighean..."
MacDonald, Mrs. Kay Glasgow "Mo chruinneag Ileach"
MacDonald, Mrs. Kay Glasgow "Chi mi bhuma, fada bhuam..."

MacDonald, Mary Catherine "Kay"
CA BI T-1141 · Item · 1975
Part of Sound and Moving Image Collection

Douglas, Nan Scotland Ceol na Gaidhlig, Gaelic music and poetry: Recitation, "Am faigh a' Ghaidhlig bas?"
Thomson, Derick Scotland A short history of Gaelic in Scotland
Grant, Angus Scotland Violin selections
Thomson, Derick Scotland Recitation
Galbraith, Carol Scotland Gaelic lament
Douglas, Nan Scotland Anonymous 17th or 18th Century song
MacNeil, Flora Scotland Anonymous 17th or 18th Century song
Thomson, Derick Scotland Extracts from "Birlinn" (The Galley of Clanranald)
MacNeil, Flora Scotland "Fliuch an oidhche..."
Galbraith, Carol Scotland "Iain Ghlinn Cuach"
Douglas, Nan and Thomson, Derick Scotland Recitation
MacLeod, Pipe-major Donald Scotland Bagpipe selections
MacLeod, Pipe-major Donald Scotland Bagpipe selections
Caimbeul, Sumas Scotland Puirt-a-Beul (mouth music)
Grant, Angus Scotland Violin selections
Douglas, Nan Scotland Recitation
Thomson, Derick Scotland Recitation
Galbraith, Carol Scotland "Nuair a bha mi og..."
Douglas, Nan Scotland "Bana-Ghaidheal"
Douglas, Nan Scotland "Ar Blar Catha"
Thomson, Derick Scotland "Clann-nighean an Sgadain"
Douglas, Nan Scotland "Do Shean-Bhoireannach"
Thomson, Derick Scotland "Latha Feille"

MacDonald, Mary Catherine "Kay"
CA BI T-1161 · Item · 1978
Part of Sound and Moving Image Collection

Crawford, Iain - Gaelic songs from Uist, Scotland: Gaelic song
"Fal o ro bho'n dh'fhag sinn..."
"Am bruadar a' chunnaic mi..."
"Comhairle nan Eilean"
"Chi mi'n tir 's an robh mi nam bhalach"
"Seinneadh mi dan do eilean mo ghraidh..."
"O ho ro, na chuala sibh..."
Gaelic translation of English song "Blackboard of My Heart"
"He am bo, hog i o, tha mise 'nam eiginn..."
"O Luiadh"
Song about Color Television
"Oran na Marag"

Currie, Keats
CA BI T-1248 · Item · 1976
Part of Sound and Moving Image Collection

Item is an audio recording of Gaelic songs, fiddle and bagpipe selections.

Association Pipers - Bagpipe selections

MacLennan, Finlay - Presidential welcome

Morrison, Murdo, D.S.M. - Chairman's remarks

MacLeod, Margaret - "Tha m'eudail 's m'aighearr mo ghraidh"

MacAuley, Willie John - "Chi mi'n tir 's an robh mi nam bhalach"

Campbell, Janet - "O 's ann tha mo ghaol-sa thall"

Morrison, Murdo - Presentation of Church Chomunn Leodhas agus na Hearadh

Caledonian Reel and Strathspey Society - Violin selections

Ross, Calum - "Gun till mi m'as maireann mi..."

MacNeill, Finaly - "A' nionaig a' ghraidh..."

Association Pipers - Bagpipe selections

Campbell, Janet - "Nan tigeadh thu idir..."

Campbell, Janet - "A' fhleasgaich an fhuilt chraobhaich chais..."

Campbell, Janet - "A' fhleasgaich an fhuilt chraobhaich chais..."

MacAuley, Willie John - "Tiugainn a' leannan o duthaich nan Galla..."

Caledonian Strathspey and Reel Society - Violin selections

Ross, Calum - "A' Chalum bhig, a' Chalum bhig"

MacNeill, Finlay - "Eilean beag donn a' chuain"

MacLeod, Margaret - "He mo leannan, ho mo leannan..."

CA BI T-1141 · Item · 1975
Part of Sound and Moving Image Collection

Item is a recording of recitations of a selections of Gaelic songs and poems.

Douglas, Nan - Ceol na Gaidhlig, Gaelic music and poetry: Recitation, "Am faigh a' Ghaidhlig bas?"

Thomson, Derick - A short history of Gaelic in Scotland

Grant, Angus - Violin selections

Thomson, Derick - Recitation

Galbraith, Carol - Gaelic lament

Douglas, Nan - Anonymous 17th or 18th Century song

MacNeil, Flora - Anonymous 17th or 18th Century song

Thomson, Derick - Extracts from "Birlinn" (The Galley of Clanranald)

MacNeil, Flora - "Fliuch an oidhche..."

Galbraith, Carol - "Iain Ghlinn Cuach"

Douglas, Nan and Thomson, Derick - Recitation

MacLeod, Pipe-major Donald - Bagpipe selections

MacLeod, Pipe-major Donald - Bagpipe selections

Caimbeul, Seumas - Puirt-a-Beul (mouth music)

Grant, Angus - Violin selections

Douglas, Nan - Recitation Poem "Fios thun a Bhaird"

Thomson, Derick - Recitation Poem "Spiorad a' Charthannais"

Galbraith, Carol - "Nuair a bha mi og..."

Douglas, Nan - "Bana-Ghaidheal"

Douglas, Nan - "Ar Blar Catha"

Thomson, Derick - "Clann-nighean an Sgadain"

Douglas, Nan - "Do Shean-Bhoireannach"

Thomson, Derick - "Latha Feille"

MacDonald, Mary Catherine "Kay"
Ceilidh in Barra
CA BI T-989 · Item · 1974
Part of Sound and Moving Image Collection

Item is an audio recording taped in Scotland, October, 1973 at a Ceilidh in Barra - names of performers not available

Recording summary:

                   Violin selections - Marches, strathspeys, reels

Bagpipe selections

"Teannaibh dluth 's togaibh fonn" - Lament

"Muilean nam Mor-Bheann"

"Caidil cha dean mi..." - Love song

Bagpipe selections

Violin selections - LeBlanc, Paddy & MacInnis, Dan Joe - Strathspeys and reels

"Eilean uaine a' cheo..." - Patriotic song

Puirt-a-beul - Puirt-a-beul

Macfarlane, J. Malcolm
Calum Johnston: Gaelic Songs
CA BI T-137 · Item · 1969
Part of Sound and Moving Image Collection

Item consists of an audio recording of Calum Johnston singing a selection of Gaelic songs. Calum Johnston, brother of folklore and song collector Annie Johnston, is a renowned Gaelic tradition bearer, bagpiper and singer from Castle Bay on the Isle of Barra, Scotland.

"O gur mise th'airno chradh"

"O'n dh' fhag thu mi..."

"Smuatintinn truagh a th'air mi aigne"

"O Gain Ghlinn Cuaich"

"Dh 'eirich mi 's cha robh mi sunnd..."

"Ged is grianach a' latha"

"Blar na h' Eaglaise..."

"Faigh a nuas dhuinn am botul"

"Chuir 'as Caisteal a'ghlinn mi"

"Horo Bhodachain"

"Bheir miho hu bha ho"

"Cantaireachd"

"Si Morag a rinn a' bhanais"

"N robh thu 's a bheinn?"

"Fhir a' chinn duibh"

"Eo ho Raghnaill ad thall"
Chanter

"Na faighinn gille t'a cheannach"

"Chaidh maille air mo leiasinn"

University of Edinburgh School of Scottish Studies
Map 205
CA BI Map 205 · Item · 8-Aug-1918

Item is a World War 1 map of France, featuring several handmade corrections.

France
CA BI MAP 204 · Item · 1917

Item consists of a map of France, created by an ordnance survey.

Valenciennes
CA BI MAP 202 · Item · 1916

Item is a map of Valciennes, Belgium, that was created by the War Office.

France, Lens
CA BI MAP 206 · Item · 27 October, 1916

Item is a map of France, created through an ordnance survey.

France
CA BI MAP 207 · Item

Item is a map of France, created through an ordnance survey.

Dieppe Raid
CA BI 79-1074-4054 · Item · 19-Aug-1942

Item is a photograph of a view of the Dieppe Raid.

Dieppe Raid
CA BI 79-1064-4044 · Item · 1942

Item is a photograph of a view of the Dieppe Raid with a caption in German.

Dieppe Raid
CA BI 79-1078-4058 · Item · 1942

Item is a photograph of a view of the Dieppe Raid with a caption in German.

Dieppe Raid
CA BI 79-1076-4056 · Item · 19-Aug-1942

Item is a photograph of a view of the Dieppe Raid with a caption in German.

Dieppe Raid
CA BI 79-1065-4045 · Item · 19-Aug-1942

Item is a photograph of a view of the Dieppe Raid with a caption in German.

Dieppe Raid
CA BI 79-1066-4046 · Item · 19-Aug-1942

Item is a photograph of a view of the Dieppe Raid with a caption in German.

Dieppe Raid
CA BI 79-1069-4049 · Item · 1942

Item is a photograph of a view of the Dieppe Raid with a caption in German.

Dieppe Raid
CA BI 79-1067-4047 · Item · 1942

Item is a photograph of a view of the Dieppe Raid with a caption in German.

Dieppe Raid
CA BI 79-1080-4060 · Item · 19-Aug-1942

Item is a photograph of a view of the Dieppe Raid.

Dieppe Raid
CA BI 79-1081-4061 · Item · 1942

Item is a photograph of a view of the Dieppe Raid with a caption in German.

Dieppe Raid
CA BI 79-1077-4057 · Item · 19-Aug-1942

Item is a photograph of a view of the Dieppe Raid.

Dieppe Raid
CA BI 79-1072-4052 · Item · 19-Aug-1942

Item is a photograph of a view of the Dieppe Raid with a caption in German.

Dieppe Raid
CA BI 79-1079-4059 · Item · 19-Aug-1942

Item is a photograph of a view of the Dieppe Raid with a caption in German.

Dieppe Raid
CA BI 79-1073-4053 · Item · 1942

Item is a photograph of a view of the Dieppe Raid with a caption in German.

Dieppe Raid
CA BI 79-1070-4050 · Item · 19-Aug-1942

Item is a photograph of a view of the Dieppe Raid.

Braune Messe, Quedlinburg
CA BI Photograph Collection #19 · Collection · 1933-09-30 - 1933-10-03

Album consists of a series of photographs taken at a the Braune Messe (Jewish Goods / Merchant Boycott Fair) intended to encourage boycott of Jewish made goods and Jewish merchants. The event took place in Quedlinburg, Germany between September 30 - October 3, 1933. The images feature members of the National Socialist German Workers' Party (Nazi Party) the year the party came into power. Also included in the album are a series of newspaper clippings and unidentified family photographs.

Log Raft
CA BI 77-374-508 · Item · 1918

Item is a photograph of a log raft that was once stored in North Sydney Harbour. Built in Newfoundland during World War I by Ivan Arkley Bailey from North Sydney and others, it was created in order to ship lumber to England.

Left to right: Mrs. Bailey, Mr. Ivan Arkley Bailey and Mrs. Bailey's sister.

CA BI 77-736-870 · Item · Jul-1918

Item is a photograph of the 85th Battalion (Nova Scotia Highlanders) taken on the steps of a chateau in Lozinghem, France.

The Canadians in France
CA BI MAP 185 · Item · 1918

Item is a map published during World War 1 by the Montreal Star Publishing Company Ltd, titled "The Canadians in France." The map indicates locations where Canadian troops distinguished themselves.

Campbell, Donald
CA BI MG 6.59 · Fonds · 1981

This fonds consists of a letter written by Mr. Campbell to his brother-in-law on the Isle of Lewis, relating his experiences in settling on his land in New Harris. The letter was reportedly never mailed.

"Guth Barrach"
CA BI MG 6.47 · Fonds · n.d.

Fonds consists of an address to the Gaels in Canada by the author Donald Sinclair of Barra and later Glasgow. He names is signed using his patronymic "Dòmhnull Dhòmhnuill Dhunnchaidh Chìobair" and initials from the Gaelic for Sinclair "D.M.N.C.". His signature also states that his is from Barra.

Soldier in World War 1
CA BI 93-03-23977 · Item · ca. 1917

Item is a postcard of a soldier in uniform during World War 1. The photo was taken in London, England.

Burns MacDonald
CA BI 93-41-24015 · Item · 1917

Item is a photograph of Burns MacDonald in full uniform in Qurchel, France during World War 1.

Pilots
CA BI 84-110-14210 · Item · 1918

Item is a photograph of five pilots and one soldier taken during World War 1. A handwritten note on the item indicates the photo was taken in 1918 in "Hunts" or Huntingdonshire, England.

CA BI 84-114-14214 · Item · 12 June, 1918

Item is a photograph of Percy Willmot with his mother and sister in Stratford-upon-Avon, England. A note on the reverse of the item bears the caption "Style on the Stile" and specifies the photo was taken "on the packway between Shottery - Anne Hathaways [sic] Cottage and Stratford. P.".

Isle of Lismore
PAM 4139 · Item · 1977

Item is a history of the Isle of Lismore in Scotland. A small map card is tucked against the first page.

Highland Clearances Trail
PAM 4138 · Item · June 1983

Item has short entries on Scottish towns along the Highland Clearances Trail, which include geographic and historic descriptions of each place.

MG 21.37-A-2-3 · Item · [19-]
Part of Dr. C. Lamont MacMillan Fonds

Item consists of a speech given by Dr. MacMillan welcoming a man from Scotland to Cape Breton. He has come to Cape Breton for the annual Gaelic Mod Festival in Baddeck. Dr. MacMillan talks about the similarities between Scotland and Cape Breton as well as the predominant highland and Gaelic culture in parts of Cape Breton.