Showing 21 results

Archival description
Shaw, John
Advanced search options
Print preview View:

Gaelic songs and violin selections by Malcolm Angus MacLeod

Item is an audio recording of Gaelic songs and stories with Malcolm Angus MacLeod, recorded by John Shaw in July 1964.

Recording summary:

"Fail diog a duaram..." - Humorous

"Bheir mi ora..." - Milling song

"Mo nighean donn a's boidhche..." - Love song

Fragment of a song

"Malcolm A.'s wedding day..." - Anecdote

"O gur toigh leam a'Ghàidhlig" - Song in praise of Gaelic (Composed by Malcolm MacNeil)

"U bhi a bhi..."

Violin selections - Piano accomp. By Fr. John Angus Rankin

Shaw, John

Gaelic songs - Various Informants

Item is an audio recording of Gaelic songs and stories from various informants includings John and Neil Williams, Mrs. Frank MacRae, Dan J. Morrison, Malcolm Angus MacLeod, Kenny Carmichael, and Dan MacLeod.

Williams, John & Neil Melford, Inverness County (N.S.) "Cruinneag na Buaile"

Williams, John & Neil Melford, Inverness County (N.S.) "Hi ho ro's na ho ro eile..."

Williams, John & Neil Melford, Inverness County (N.S.) "Thug mi gaol do'n té bhán..."

Williams, John & Neil Melford, Inverness County (N.S.) "E ho ro mo bhàta..."

Williams, John & Neil Melford, Inverness County (N.S.) "'S i mo leannan an té úr..."

Williams, John & Neil Melford, Inverness County (N.S.) "O ho ro ille dhuinn..."

Williams, John & Neil Melford, Inverness County (N.S.) "Mo nighean dubh"

MacRae, Mrs. Frank Middle River "Illiu, illiu..."

MacRae, Mrs. Frank Middle River "Ho ri o ro iille dhuinn..."

MacRae, Mrs. Frank Middle River "He mo leannan, ho mo leannan..."

Williams, John Melford, Inverness County (N.S.) "Ho ro tha mo luaidh ort..."

Williams, John Melford, Inverness County (N.S.) "Chunna mise mo leannan..."

Morrison, Dan J. Breton Cove, Victoria County "Faill il o ..."

Morrison, Dan J. Breton Cove, Victoria County "Dhomhnaill leantainn..." (?)

Morrison, Dan J. Breton Cove, Victoria County "O ra hu a ..."

Morrison, Dan J. Breton Cove, Victoria County "O ra hu a ..." (cont.)

MacLeod, Malcolm Angus Breton Cove, Victoria County "Mo chuachag a ri ill u..."

MacLeod, Malcolm Angus Breton Cove, Victoria County "Cha threiginn fhin mo chruinneag donn"

Morrison, Dan J. Breton Cove, Victoria County "Dheanainn sùgradh..."

Morrison, Dan J. Breton Cove, Victoria County "O ra hu a nighean dubh, nighean donn"

Morrison, Dan J. Breton Cove, Victoria County "Ma bhuannaich thu bnighean ghrinn..."

MacLeod, Malcolm A. Breton Cove, Victoria County "Chunna mi làir dhonn aig Seumas"

MacLeod, Malcolm A. Breton Cove, Victoria County "Thogainn fonn gun bhith trom..."

MacLeod, Malcolm A. Breton Cove, Victoria County "Tha mo bhreacan dubh fo'n dìle..."

Morrison, Dan J. Breton Cove, Victoria County "Mo roghainn 's mo rùn..."

MacLeod, Dan North River Bridge, Victoria County " 'S truagh nach robh mi fhìn ann..."

Carmichael, Kenny Boston "Mo shoraidh do na caileagan..."

MacLeod, Malcolm A. Breton Cove, Victoria County "An gille dubh..."

MacLeod, Malcolm A. Breton Cove, Victoria County "Faill dig a duaram..."

MacLeod, Malcolm A. Breton Cove, Victoria County "Ho ro fear mo rùin thu..."

Shaw, John

Gillis Brothers, Skye Glen and Lauchie MacLellan, Dunvegan

Item is an audio recording of Gaelic singing by the Gillis Brothers of Skye Glen, N.S., and John Lauchi Maclellan of Dunvegan, N.S.

Gillis Brothers:

"Bu déonach leam tilleadh..."
""S e mo dhuhaich a dh' fhàg mi..."
"Luinneag Iain Bhàin"
Song
"Am Bràighe"

John Lauchie MacLellan:

"Ho ro mo luaidh thu..."
"Chi mi thall iad..."

Shaw, John

Sgeulachdan and Gaelic Songs

Campbell, Hector Hillsdale, Inverness County (N.S.) "Nighean Righ Eireann"

Morrison, Dan J. Breton Cove, Victoria County "Gaol an t-Seòladair"

MacDonnell, Hughie Dan Broad Cove, Inverness County (N.S.) Port-a-beul

Morrison, Sandy Wreck Cove. Victoria County "Gur e mo rùn an Domhnallach..."

MacLeod, Malcolm Agnus Sgir Dubh, Victoria County "Annt a rill u o..."

Morrison, Sandy Wreck Cove. Victoria County "Airfaill irinn o..."

Morrison, Sandy Wreck Cove. Victoria County "Airfaill irinn o..." (cont.)

Morrison, Sandy Wreck Cove. Victoria County

Campbell, Hector Hillsdale, Inverness County (N.S.) "Ceadach MacRigh nan Collach"

Shaw, John

Angus MacLellan, Grand Mira, N.S.

MacNeil, Stephen R. Iona "Reisemaid Ghàidhealeach Eilean C.B." (185th Battalion)

Morrison, Dan Neil Loch Lomond "Chi mi na mòrbheanna..."

MacLellan, Angus Grand Mira (N.S.) "Cumha MhicChriomain"

MacLellan, Angus Grand Mira (N.S.) "Creach na Samhna"

MacLellan, Angus Grand Mira (N.S.) "Óran a 'Mhathain"

MacLellan, Angus Grand Mira (N.S.) "Postman's Song"

MacLellan, Angus Grand Mira (N.S.) "Óran na Bainnse" (Cape Mabou Wedding)

MacLellan, Angus Grand Mira (N.S.) "Poite-dhubh MhicRaing

Campbell, Hector Hillsdale, Inverness County (N.S.) "A ' bhrádha"

Shaw, John

Neil MacKinnon, Lake Ainslie, N.S.

MacKinnon, Neil Lake Ainslie (N.S.) Skye Waulking song

MacKinnon, Neil Lake Ainslie (N.S.) "C'aite an diugh a bheil..."

MacKinnon, Neil Lake Ainslie (N.S.) "Transvaal..."

MacKinnon, Neil Lake Ainslie (N.S.) "O gur misde..."

Neil MacKinnon's son and daughter Lake Ainslie (N.S.) "Órain mhulaid..."

Rankin, Mrs. Dan Glendale (N.S.) "'S e cùram mor na boireannach"

Shaw, John

Gaelic Songs from the North Shore

Item is an audio recording of a selection of Gaelic songs performed by singers on Cape Breton's North Shore. Recording includes a Sgeulachd recited by Hughie Dan MacDonnell of Inverness, N.S.

MacLeod, Malcolm Angus Breton Cove, Victoria County "Ho ro fear mo rùin thu..."

MacLeod, Dan North River Bridge, Victoria County "Faill ill il eileadh o ro..."

Shaw, John Wreck Cove. Victoria County "Mo chridhe trom 's duilich leam..."

MacLeod, Malcolm Angus Breton Cove, Victoria County "An té a chaill a' Ghàidhlig"

MacDonnell, Hughie Dan Inverness (N.S.) "Raonall Mac Ailein Óig"

Shaw, John

Gaelic Songs from the North Shore

Item is an audio recording of Gaelic song selections as performed by various informants on Cape Breton's North Shore. Recording opens with fiddle selections by Donald Angus Beaton, Mabou, N.S. Side 2 opens with fiddle tunes by Donald Angus Beaton of Mabou.

Side 1:

MacLeod, Dan (North River Bridge) : Song " Hi Horo 's na bheil air m' Aire"

MacLeod, Malcolm Angus (Skir Dhu): Song "O Gur Trom Trom Mo Cheum"

MacLeod, Dan: Song "Illean Aigh"

Carmichael, Kenny (Boston): Song "Hi Ri Iu Le Ho Horo Mo Chuachag"

Shaw, John (Wreck Cove): Song "Gu Dé Nì Mi Mur Faigh Mi Thu"

MacLeod, Malcolm Angus: Song "Cha Threiginn Fhìn Mo Chruinneag Dhonn"

Carmichael, Kenny and Malcom Angus MacLeod: Song "Thuirt an Gille 's Tu Mo Laochan"

MacLeod, Dan: Song "Theirinn Horo Hug is Hoireann"

MacLeod, Malcolm A. Sgir Dubh, Victoria County "An Gille Dubh a Raill o..."

MacLeod, Malcom Angus: Song "Air Faill Ill Eileadh O Hug O". Some verses in Brìgh an Òrain p. 293. Final verses local.

MacLeod, Malcolm Angus: Song "Chunna mi 'n Làir Dhonn Aig Seumas"

MacLeod, Malcolm Angus: Song "Mo Nigheann Donn Ghuanach". Slow

Side 2:

Beaton, Donald Angus: Fiddle tunes

MacNeil, Stephen R. Iona, Victoria County "Moch an Diugh a Rinn Mi Gluasad"

Shaw, John Wreck Cove. Victoria County "Faill Ill Oro Faill Ill Oro" . To the tune of "Gur Mise tha Trom Airtneulach" but different lyrics.

MacLeod, Dan North River Bridge, Victoria County "Dh' Òlainn Deoch air Làimh mo Rùin"

MacLeod, Malcolm A.; Carmichael, Kenny Sgir Dubh, Victoria County, Boston, Mass. "Mhòrag 's na Horo Gheallaidh"

MacLeod, Malcolm A.; Carmichael, Kenny Sgir Dubh, Victoria County, Boston, Mass. "An Seann Tigh Sgoil" .

MacLeod, Malcolm A. Song "Dheanainnn Sùgradh ris an Nighean Duibh"

Shaw, John Song "O Horo 's na Bheil air m'Àire" Continued on Side 1.

Shaw, John

Songs of Malcolm Angus Macleod

Item is an audio recording of Malcolm Angus Macleod, Skir Dhu N.S, singing a selection of Gaelic Songs.

"Tuireadh na Hiortach"
"Cha bhi mi buan..."
"Air faill irin iu..."
"Cuir dhiot an cadal..."
"Leis a' Mhaighdean"
"Bodach beag an lòinean"
"O ho ro 'ille dhuinn..."
"Am muileann dubh..."
"Dùthaich MhicLeòid"
"Mo rún, mo nighean donn bhoidheach"
"O hi ri leibh a ho..."
Twenty-third Psalm

Shaw, John

John and Neil Williams, Mrs. Hugh Gillis, Mrs. O'Brien

Item is an audio recording of Gaelic song selections as performed by various informants.

O'Brien, Mrs. Port Hawkesbury "Ho ro mo bheauty..." (Local composition)

O'Brien, Mrs. Port Hawkesbury "Óran sgriob..."

Williams, John and Neil Melford, Inverness County (N.S.) "Óran a 'Bhàta"

Williams, John and Neil Melford, Inverness County (N.S.) "Hiu oro 's na hiu o, gur tu mo nighean donn bhoidheach"

Gillis, Mrs. Hugh Iona, Victoria County "Ho ro mo leannan, mo shuil 'ad dhéidh"

Gillis, Mrs. Hugh Iona, Victoria County "Song for soldiers sent to Transvaal"

Gillis, Mrs. Hugh Iona, Victoria County Song composed by the singer

Shaw, John

Archie Dan MacLellan and Lauchie MacLellan: Gaelic Songs

MacLellan, Archie Dan

Stories about Raonall Mor Mac Ailean Oig
Story about "Sithichean" (fairies) in Isle of Cann, Inner Hebrides
The French boat in P.E.I.
Oran an T-Seathaich
Puirt-a-beul - words to Miss MacLeod's Reel
"Gillean nan Drobhair"
Traditions concerning Miss MacLeod's Reel "Ceann Locha Morair"
First Pioneers' voyage from Scotland
"Murderer on ship tested with coin"
"No successful wedding without a fight..."
Forerunners
"Bocain" and connected beliefs...
"Spiorad an Drobhair"
Transportation by will...
"'Tha diofar math eadar na mic..."
"Priest and minister in River Denys..."
"Song about the burning of the jail at Inverness (N.S.)"

MacLellan, Lauchie (Dunvegan)

"Bheir mi o ro hoireann o"
"Sealladh nam mor-bheannan"
"An Gille Glas"
"Oran an T-Seathaich"
Saying from Gaelic Calendar
"'S e mo run an t-oigear og..."
"Illean bithibh sunndach..."

Beaton, David

Killer whales at Broad Cove

Shaw, John

Hector MacMillan and Joe Neil MacNeil

Item is an audio recording of Hector MacMillan (Big Pond, N.S) and Joe Neil MacNeil (Middle Cape, N.S) performing Gaelic songs and stories.

MacNeil, Joe Neil - "Fear a 'chota liath-ghlais"

MacNeil, Joe Neil - Possible Gaelic words to "Annie is my Darling"

MacMillan, Hector - "Cuir 'sa chiste mhoir mi"

MacNeil, Joe Neil - "Mo Dhomhnall mor foghainteach..."

MacNeil, Joe Neil - Story concerning local songs and words of songs

MacMillan, Hector - "Ho ro 's toigh leam fhin thu..."

MacMillan, Hector - Puirt-a-beul

MacMillan, Hector - Come Frenchman, sit into your hunger"

MacMillan, Hector - Song for Robert Borden...

MacMillan, Hector - "Fionnlagh Fireannach"

MacNeil, Joe Neil -"Francis Cam Whycocomagh"

MacMillan, Hector - Gaelic rhyme - "A' Cholainn seo..."

MacNeil, Joe Neil - "Am Bard MacIlleathain agus Dughall BhreacTirisdeach..."

MacMillan, Hector - "Latha na Breitheanas..."

MacNeil, Joe Neil - "An leth-ghlic..."

MacMillan, Hector - "A 'chruinneag a' chruidh"

Shaw, John

Gaelic Songs and Stories Skir Dhu

Item is an audio recording of Alex Maclean (Big Baddeck), Hector Carmichael (Englishtown), Malcolm Angus Macleod (Skir Dhu), and Dan A. Macleod (North River Bridge.)

MacLean, Alex; MacLeod, M.A. - "Gur e mo run an Domhnallach..."

Carmichael, Hector & MacLeod, Malcolm A. - "Chaidh mi a mach"

Carmichael, Hector & MacLeod, Malcolm A. - Local milling song about fishing

Carmichael, Hector & MacLeod, Malcolm A. - "Tha buaidh air an uisge-beatha"

MacLeod, Malcolm A. - "'S math a dhannsadh Uisdean Friseal"

MacLeod, Malcolm A. - "Morag Bheag"

MacLeod, Malcolm A. - "Chairistiona Caimbeul..."

MacLeod, Malcolm A. - "Cuir do lamh 'staigh fon aodach"

MacLeod, Malcolm A. - "Ged nacheil mi math air bardachd"

MacLeod, Malcolm A. - "A ' Mhorag, nigh'n Dhomhnaill Duinn"

MacLeod, Malcolm A. - "Mo luaidh thu a chunna mi 'n diugh"

MacLeod, Malcolm A. - "Hiu a ho tha mi fo lionn dubh"

MacLeod, Dan A. - Customs surrounding "Calluinn"

Shaw, John

Gaelic Songs - Tommy (Peggy) Macdonald and John Shaw (Seogan)

Item is an audio recording of a selection of Gaelic songs from the North River Area.

MacDonald, Tommy - "O hi hugi o..."

MacDonald, John Dan - "He mo leannan, ho mo leannan..."

Shaw, John - "Hug us aran..."

MacRae, Frank - "Mairi dhonn, bhoidheach dhonn..."

Shaw, John - "O horo 's gum bheil tu air m'aire"

MacRae, Mrs. Frank - "O horo ille dhuinn..."

MacDonald, Tommy - "Ho ri horo nan, ho ro chall eile"

MacDonald, John Dan - "Mo run 's mo nighean donn bhoidheach"

Shaw, John - "Dh'olainn deoch air laimh mo ruin"

Shaw, John - "Faill il o ro eileadh"

Shaw, John - "Faill il o ro eileadh"

MacDonald, Tommy - "O hi ri leibh a ho..."

MacLeod, Dan A. - Twenty-third Psalm

MacRae, Frank and MacDonald, Tommy - "Mo ruin 's mo nighean donn bhoidheach"

Shaw, John - "Cha threiginn fhin mo chruinneag dhonn"

Shaw, John - "Cha bhi mi buan 't bhi bhuam..."

Shaw, John

Shaw, John - "Mo Mhairi lurach..."

Shaw, John - Song by An Gille Glas

Shaw, John - "Cha'n olair leam dram le sunnd..." (Oran eile air an aobhar cheudna)

Shaw, John

Dunvegan and Big Pond Gaelic Songs

MacIssac, Alex John (Dunvegan, N.S) - Song about the arrival of a boat from P.E.I. And explanation of song

MacIssac, Alex John - "Sine Chaluim Bhain"

MacIssac, Alex John - "An Domhnallach Urramach"

MacLellan, Archie Dan (Dunvegan, N.S) - "Oran na Muice" & explanation of song

MacLellan, Archie Dan - "Dh'fhalbh na gillean grinn le damh"

MacLellan, Archie Dan - "Oran do'n uisge-beatha"
Song about burning of the jail in Inverness, N.S
Oran na Bainnse"

MacNeil, John K. (Big Pond, N.S) - "An Duine anns a Sgoth agus an Currac"

MacNeil, John K. - "Oran an Eich"

MacNeil, Mrs. Josie (Big Pond, N.S) - "A null am monadh..."

MacNeil, Mrs. Josie - "Coma leam buntata charach..."

MacNeil, Mrs. Josie - "Bha mi air banais..."

MacNeil, Mrs. Josie - "Peigi Raonaill 'ic Thearlaich..."

MacNeil, Mrs. Josie - "Cairistiona Chaimbeul..."

MacNeil, Mrs. Josie - "Johnny Cope..."

MacNeil, Mrs. Josie - "Tha teine anns a'bhaille an diugh..."

MacNeil, Mrs. Josie - "A Mhoraig am bheil thu ann..."

MacNeil, Mrs. Josie - "Cha sheas poca falamh..."

Shaw, John

Dunvegan Milling Frolic & Donald John MacMillan

Item is an audio recording of a milling frolic in Dunvegan, N.S. Recording includes singers form the Dunvegan area as well as Donald John MacMullin of the Meadows Rd.

MacLellan, Lauchie - Moch 's a mhadainn 's mi 'g eirigh

MacLellan, Lauchie - "Ho ro 'ille dhuinne..."

MacIssac, Alex John - "Hug a ro bhi, hug a rireadh..."

MacIssac, Ronald - "Leis a' Mhaighdean..."

MacLellan, Lauchie - "Nighean donn a' bhreacan uaine..."

MacLellan, Lauchie - "Chi mi thall iad..."

MacLellan, Lauchie - Spinning song

MacIssac, Alex John - "Faill il o 's na ho iu a..."

MacIssac, Ronald - "O a hu, a nighean dubh, nighean dubh"

MacLellan, Lauchie - "Mo run an t-uasal..."

MacIssac, Alex John - "Cruinneag na buaile..."

MacLellan, Lauchie - "Olainn deoch air laimh mo ruin..."

MacIssac, Alex John - "Togainn fonn air lorg an fheidh..."

MacLellan, Lauchie & MacIssac, Ronald - "Teann, teann, teann a' bhodaich.."

MacMullin, Donald John - "C'aite an caidil an nineag..."

MacMullin, Donald John - Song

MacMullin, Donald John - "Ho ro 'ille dhuinn..."

MacMullin, Donald John - "An nighean dubh, tha boidheach dubh..."

MacIssac, Alex John - "Oran cluinn Grannta"

MacIssac, Alex John - "Sugradh seach bliadhna" & accompanying explanation

MacIssac, Alex John - "Oran le ministear dh'a mhathair"

Shaw, John

North Shore Gaelic Songs

Item is an audio recording of Gaelic singers from the Dunvegan and North Shore areas.

Beaton, David (Broadcove, N.S) - Unsuccessful moonshine... (Story)

Beaton, David - First electric shock treatment of rheumatism in Broadcove

MacLellan, Lauchie - "Moch 'sa mhadainn rinn mi gluasad..."

MacLellan, Lauchie (Dunvegan) - "Nighean donn a'bhreacain uaine..."

Shaw, John; MacLeod, Malcolm A. - "'S e mo cheist..."

Shaw, John; MacLeod, Malcolm A.

MacLeod, Malcolm A. - "Ho ro fear mo ruin thu..."

Shaw, John - "An teid thu leam a ribhinn og..."

Shaw, John - "Fidhler an ceann an drochaid..."

MacLeod, Malcolm A. - (Skir Dhu, N.S) Port a beul

MacLeod, Malcolm A. - Port a beul

MacLeod, Malcolm A. - Miss MacLeod's Reel

MacLeod, Malcolm A. - "Mo luaidh a' chruinneag"

MacLeod, Malcolm A. - "Thuirt an gille 's tu mo laochan..."

MacLeod, Malcolm A. - Song by "Lazarus" with history

Shaw, John - (North Shore, N.S) "Caidil thusa 's gheobh thu fheidh..."

Shaw, John - "An cluinn thu, leannain, an cluinn thu..."

Shaw, John - "Ho ro ho goraidh o..."

Shaw, John - "A nighean donn an t-sugraidh..."

Shaw, John - "Chunna mi lair dhonn aig Seumas..."

Shaw, John - "Mo nighean donn ghuanaich..."

MacLean, Alex (Big Baddeck, N.S) - "Am minister MacLeoid..."

Shaw, John

Murdoch MacAskill, John 'Seogan' Shaw and Hector Carmichael

MacAskill, Murdoch (North Shore) "'S fheudar dhomh le firinn sgur dhe'n dram..."

Shaw, John (North Shore) "Mo chridhe trom 's cha charaich e"

Shaw, John and MacAskill, Murdoch (North Shore) Do'n Chuthaig

Shaw, John (North Shore) "Ailein duinn..."

Shaw, John (North Shore) "Mo chuachag a rill u..."

Shaw, John (North Shore) "Mo ruin, mo nighean donn bhoidheach..."

Carmichael, Hector (North Shore) "Bithibh aotrom 's togaibh fonn..."

MacAskill, Murdoch (North Shore) "Ma bhuannaich thu nighean ghrinn.."

Carmichael, Hector (North Shore) Oran a Phoitseir

Carmichael, Hector (North Shore) An t-Each Ruadh

MacAskill, Murdoch (North Shore) Oran a' Choin Bhain

Carmichael, Hector (North Shore) Oran a' Mhortgage (one verse)

Carmichael, Hector (North Shore) "A story about Murdoch Dan..."

Shaw, John (North Shore) "Seann mhart..."

Shaw, John (North Shore) "E ho ro mo mhaighdean lurach..."

MacAskill, Murdoch (North Shore) A Mhairi Bhoidheach

Shaw, John (North Shore) Leis a' Mhaighdean

Carmichael, Hector (North Shore) Oran na Muice

MacAskill, Murdoch (North Shore) "Cha threiginn fhin mo chruinneag dhonn"

Carmichael, Hector (North Shore) "Oran na Torachd..."

Shaw, John

Lauchie Maclellan Gaelic Songs

Carmichael, Hector; MacAskill, Murdoch (North Shore) Oran an Torachd
MacAskill, Murdoch and Shaw, John (North Shore) "'S toigh leam a' Ghaidhealtachd..."
MacLellan, John Lauchie (Dunvegan, Inverness County (N.S.) "Tha mise fo mhulad 'san am..."
MacLellan, John Lauchie (Dunvegan, Inverness County (N.S.) "Thoir dhuinn drama, lion a' ghloine..."
MacLellan, John Lauchie (Dunvegan, Inverness County (N.S.) "'S i nighean mo ghaoil..."
MacLellan, John Lauchie (Dunvegan, Inverness County (N.S.) Nighean a' Chubair..."
MacLellan, John Lauchie (Dunvegan, Inverness County (N.S.) Beinn Chruachain
MacLellan, John Lauchie (Dunvegan, Inverness County (N.S.) "'S mi 'nam shuidhe..."
MacLellan, John Lauchie (Dunvegan, Inverness County (N.S.) "Failte a chur air an oigear..."
MacLellan, John Lauchie (Dunvegan, Inverness County (N.S.) "Mo roghainn 's mo ruin a chunna mi'n de..."
MacLellan, John Lauchie (Dunvegan, Inverness County (N.S.) "Hebridean Folksongs", p. 126
MacLellan, John Lauchie (Dunvegan, Inverness County (N.S.) "'S moch an diugh a rinn mi eirich..." (Hebridean Folksongs, p. 134)
MacLellan, John Lauchie (Dunvegan, Inverness County (N.S.) Hebridean Folksongs, p. 120
MacLellan, John Lauchie (Dunvegan, Inverness County (N.S.) Hebridean Folksongs, p. 118
MacLellan, John Lauchie (Dunvegan, Inverness County (N.S.) Additional words to A-14
MacLellan, John Lauchie (Dunvegan, Inverness County (N.S.) "Ho ro hao ho nighean donn..." (Hebridean Folksongs, p. 114)
MacLellan, John Lauchie (Dunvegan, Inverness County (N.S.) "Hoireann o hi ho ro..." (Hebridean Folksongs, p. 106)

Shaw, John