Showing 21 results

Archival description
CA BI T-402 · Item · 1972
Part of Sound and Moving Image Collection

Item is an audio recording of an interview with J.A Macneil, Michael Macneil and John Angus Maclean of Big Beach, Cape Breton (N.S.) Features:

MacNeil, J.A. - A trip to Scotland

MacNeil, Michael - Biographical sketch

MacNeil, Michael - Biographical sketch

MacNeil, Michael - Ho iri raill o

MacNeil, Michael - S' fheudair dhomh...'s sgur de 'n dram

MacNeil, Michael - Railroad song

MacLean, John A. - Se fad mo mhulad

MacLean, John A. - Biographical sketch

MacLean, John A. - Story - the old woman and the trunk

MacLean, John A. - Ged a'sheoil mi air m'aineoil

Side 2:

J.A MacKinnon (MacKinnon's Harbour) :

Biographical Sketch
Schooling and teachers in MacKinnon's Harbour

Mrs. MacKinnon (MacKenzie):

Biographical Sketch

Selection of Gaelic songs

MacDonald, Joseph Lawrence
CA BI T-508 · Item · 1972
Part of Sound and Moving Image Collection

Nicholson, P. MacE. Boisdale (N.S.) The Heavy Load

MacDonald, Joseph L. Boisdale (N.S.) Song: Hi an hugadan

MacDonald, Joseph L. Boisdale (N.S.) Story about Father Joseph MacDonald

MacDonald, Joseph L. Boisdale (N.S.) Dress of people in olden days

MacDonald, Joseph L. Boisdale (N.S.) Fuadach irinn ill irinn, oidch, irinn iu

MacIsaac, Archie Boisdale (N.S.) A ri ill o hug oran o

O'Handley, Mrs. Catherine Beaver Cove History of Rear Beaver Cove, people still living there

O'Handley, Mrs. Catherine Beaver Cove Faill irinn ill irinn, uill irinn o

Lee, Mrs. Sydney (N.S.) Account of first railroad on this side of Grand Narrows

MacDonald, Joseph L. Boisdale (N.S.) Ged tha mi gun crodh gun aighean

Steele, Neil New Glasgow Biographical sketch

MacKenzie, Jessie East Bay (N.S.)

MacKenzie, Jessie East Bay (N.S.) Mo Dhachaidh

MacDonald, Joseph Lawrence
CA BI T-356 · Item · 1972
Part of Sound and Moving Image Collection

Item is an audio recording of a number of old time Cape Breton fiddle tunes. Recording also contains a conversation Malcolm J. Maclean, Boisdale, on his 95th birthday.

Violin selections by:

MacMaster, Buddy
MacKenzie, Karl
Cameron, John Allan
MacLellan, Theresa
Cameron, John Allan
MacMaster, Buddy
Beaton, Donald Angus
MacKenzie, Karl

MacDonald, Joseph L. - Brief biographical sketch

MacLean, Malcolm J. - Interview with MacLean on 95th birthday

MacLean, Catherine - Recitation of prayers in Gaelic

MacDonald, Joseph L. - Gaelic address

MacLean, Malcolm J. - Story of mother's life in Boisdale

MacKenzie, Hugh - Reading of Gaelic address to MacLean

MacLean, Malcolm J. - School teachers at Boisdale

MacDonald, Joseph Lawrence
CA BI T-367 · Item · 1972
Part of Sound and Moving Image Collection

Item is an audio recording of conversations concerning the Estmere and Little Narrows area. Includes information on the Little Narrows gypsum plant. Featuring :

Matheson, John Sandy - Biographical sketch

Matheson, John Sandy - Biographical sketch

Matheson, Kenneth - Biographical sketch

Matheson, Kenneth - Stories

Matheson, Kenneth - Song: Cumha

Matheson, Kenneth - A'Mhairi dhubh

Matheson, Kenneth - History of gypsum plant

MacDonald, Joseph L. - Presentation to Rev. A.D. MacKinnon

MacDonald, Joseph L. - Historical sketch of Little Narrows

MacDonald, Joseph L. - Historical sketch of Little Narrows

MacDonald, Joseph L. - A tragic accident

MacDonald, Joseph L. - A further sketch on gypsum plant

MacLeod, Malcolm - Early days at Little Narrows

MacDonald, Joseph Lawrence
CA BI T-412 · Item · 1972
Part of Sound and Moving Image Collection

MacPherson, Duncan Middle Cape (N.S.) Biographical sketch

MacPherson, Duncan Middle Cape (N.S.) Strip mining of celestite at Loch Lomond

MacNeil, James Big Pond (N.S.) Biographical sketch

MacNeil, Mrs. James Big Pond (N.S.) Biographical sketch

Cherguin, W.L. Collection of Ivan Bailey

MacDonald, Joseph L. Boisdale (N.S.) Haggis - a recipe

MacDonald, Joseph L. Boisdale (N.S.) Norman MacLeod's vessels

MacDonald, Joseph L. Boisdale (N.S.) Norman MacLeod's vessels

MacNeil, Malcolm J. Cape Breton Past and Future

Melvin MacPhee Good old days at Glace Bay

MacDonald, Joseph L. Boisdale (N.S.) Excerpts from old Cape Breton newspapers

MacDonald, Joseph Lawrence
CA BI T-357 · Item · 1972
Part of Sound and Moving Image Collection

MacDonald, Joseph L. Boisdale (N.S.) Early school days in Boisdale
MacDonald, Joseph L. Boisdale (N.S.) Early school days in Boisdale
Beaton, Mabel Baddeck (N.S.) Brief biographical sketch
Beaton, Mabel Baddeck (N.S.) Early school days in Baddeck (N.S.)
Beaton, Mabel Baddeck (N.S.) What were teaching conditions in early days?
MacDonald, Joseph L. Boisdale (N.S.) Leitches Creek schools
MacDonald, Joseph L. Boisdale (N.S.) Description of old school at Barrachois
O'Handley, Mrs. Sydney (N.S.) Biographical sketch
O'Handley, Mrs. Sydney (N.S.) Gaelic song
MacDonald, Ronald Boisdale (N.S.) Washabuct school history
MacDonald, Ronald Boisdale (N.S.) Gillis Point school
MacDonald, Ronald Boisdale (N.S.) Barra Glen school
MacDonald, Ronald Boisdale (N.S.) History of Iona school
MacDonald, Ronald Boisdale (N.S.) Early post office in Iona
MacDonald, Joseph L. Boisdale (N.S.) Barrachois School

MacDonald, Joseph Lawrence
CA BI T-410 · Item · 1972
Part of Sound and Moving Image Collection

Item is an audio recording of interviews with residents of Benacadie and Castle Bay, Cape Breton (N.S). Recording includes songs, stories and community history.

MacLennan, Mrs. Rod - Biographical sketch

Doucette, Mrs. George - Biographical sketch

Doucette, Mr. George - Biographical sketch

MacNeil, Malcolm J. - Biographical sketch

MacNeil, Malcolm J. - Story

MacNeil, Malcolm J. - Na threig thu...leannainn

MacInnis, Donald - Biographical sketch

MacInnis, Donald - Gun crodh gun aighean

Morrison, Peter - Biographical sketch

Morrison, Peter and Donald MacInnis - Bitibh aotrom 's togaibh fonn

Morrison, Peter and Donald MacInnis - O's ann tha mo ghaol-sa thall

Morrison, Peter and Donald MacInnis - Gaidheal air aineol

Morrison, Peter and Donald MacInnis - Tha mo chion-sa air an fhiurain

MacNeil, Jim D. - Biographical Sketch

MacNeil, Mrs. Hector J. - Biographical sketch

MacDonald, Joseph Lawrence
Gaelic Songs
CA BI T-455 · Item · 1972
Part of Sound and Moving Image Collection

Item is an audo recording of Gaelic songs and stories recorded in Boisdale and Mabou (N.S)

MacDonald, Joseph Lawrence - "Sgeulachd Gill'easbuig Aotrom"

MacDonald, Joseph Lawrence - "Cumha Cheap Breatunn"

Cameron, Finlay - "Tha mi sgith o'n tim seo 'n de"

Cameron, Finlay - "Mo Nighean Dubh"

Cameron, Finlay - "Gaol an t-Seoladair"

Cameron, Finlay - "Thug mi run 's chuir mi uidh"

Cameron, Finlay - "Fhleasgaich ur, leannan thu..."

Cameron, Finlay - "O gur mise tha fo mhighean..."

Beaton, Angus D. - "Hi ho ro s na ho ro eile"

Beaton, Angus D. - "Air faill irinn ill irinn uill irinn o ro hi..."

Cameron, Mrs. Finlay - "An te ruadh"

Cameron, Finlay - "Tha mi'n diugh gu tinn..."

Beaton, Angus D. - "Feasgar Luain"

MacDonald, Joseph Lawrence
CA BI T-411 · Item · 1972
Part of Sound and Moving Image Collection

Item is an audio recording of Gaelic songs and stories collected in the Boisdale area. Recording includes a Gaelic mass and Gaelic hymns.

Steele, John - Biographical sketch

Steele, John - Story of a man buying a horse (Local)

Steel, John - Story about Loch Mor (Loon Lake)

Steele, John - Song: Eilean a' Fhraoich

Steele, John - Stories

Steele, John - A fishing story

MacIntyre, Joseph - Biographical sketch

MacIntyre, Joseph - A story about the supernatural

MacIntyre, Joseph - Tha m'Inntinn Trom 's Cha Tog Mi Fonn

MacIntyre, Joseph - Tha Mo Bhreacan-sa fo'n Dìle

MacIntyre, Joseph - Ailein Duinn Nach Till Thu'n Taobh-sa

MacIntyre, Joseph - Horo is Toigh Leam Fhìn Thu

MacIntyre, Joseph - Eilean Sgitheanach nam Buadh

MacDonald, Mrs. Marie - Biographical sketch

MacDonald, Mrs. Marie - Two funny stories

MacNeil, John Hector - Biographical sketch

MacNeil, John Hector - Recitation of Lord's Prayer in Gaelic

MacDonnell, Rev. Malcolm - Gaelic Mass televised - 1964

MacLellan, Theresa - Violin selections

MacDonald, Joseph Lawrence
Gaelic Songs in Boisdale
CA BI T-440 · Item · 1972
Part of Sound and Moving Image Collection

Item is an audio recording of Gaelic singers in Boisdale, N.S.

Cameron, Finlay - Thug mi run 's chuir mi uidh

Cameron, Finlay - Tha mi sgith bho'n tim seo 'n de

Cameron, Finlay - Tha mi'n diugh gu tinn

Cameron, Finlay - Mo nighean dubh

MacDonald, Joseph L. - Cailinn mo ruin-sa

MacDonald, Joseph L. - Gleannan taobh Loch Liobhan

MacDonald, Joseph L. - Sgeulachd

MacDonald, Joseph L. - O go toigh leam

MacDonald, Joseph L. - Story of Ruaridh Mor and Seonaid visit to Glasgow

MacDonald, Joseph Lawrence
CA BI T-354 · Item · 1972
Part of Sound and Moving Image Collection

MacKinnon, J.J - Air fal a la lo
Mo nighean donn an t-sugraidh
Bheir mi o air robha ho
Fuadach nan Gaidheal
S toigh leam cruinneag donn nam bo
Posadh piuthair Iain Bhain
Mo shuil 'ad dheigh
Air faill oro faill o
Mo ribhinn coibhneil
A' chuthag
Eilean mo chridhe
My bonnie wee bride
Cailinn mo ruin-sa

Michael D. MacNeil :

Moch Di-luain gabh i 'n cuan
A Mhairi bhoidheach
Ille dhuinn o hug thu
Ho ro mo nighean donn bhoidheach
Ho ro 's toigh leam fhein thu

J.J. MacKinnon - Gur Trom, Trom a Tha Mi

MacDonald, Joseph Lawrence
CA BI T-334 · Item · 1972
Part of Sound and Moving Image Collection

Item is an audio recording of various singers performing Gaelic songs.

MacDonald, J. Lawrence Gaels came to Cape Breton (1800-1835)

MacDonald, J. Lawrence Fhleasgaich ur, leannain thu

MacDonald, J. Lawrence Ho ro i horo nan

MacDonald, J. Lawrence Faill ill oro faill o

MacDonald, J. Lawrence Ill il u ill robha o

MacDonald, J. Lawrence S toigh leam cruinneag donn nam bo

MacDonald, J. Lawrence Hug orann o robha ho

Campbell, Michael J. Cantaireachd

Campbell, Michael J. Gur mi tha gu bronach

Nicholson, R. Loch mor

Nicholson, R. Native song

Campbell, Mrs. An t-each odhar

Campbell, Mrs. Suileach monadh

Campbell, Dan Mhali bheag og

Beaton, Joe Fa mo mhulaid

Patterson, D Ged a'sheoil mi air m'aineol

Patterson, D I oho tha mi fo leon dubh

MacDonald, Joseph Lawrence
CA BI T-326 · Item · 1972
Part of Sound and Moving Image Collection

Item is an audio recording at Boisdale N.S. Joseph Lawrence Macdonald, Sarah Cameron, Miss Janet Cameron, Angus Beaton, Finlay Cameron tell discuss lore, history and sing songs.

MacDonald, Joseph L. - Frolics in the home, different types

MacDonald, Joseph L. - Shearing of sheep, processing of wool, milling frolics

MacDonald, Joseph L. - Duties of women

MacDonald, Joseph L. - Grist mill at MacAdam`s Lake, operated by Mr. MacLean

MacDonald, Joseph L. - Best carpenters of the times, MacEacherns, MacDonalds and others

MacDonald, Joseph L. - Three steamships operated out of East Bay, groceries had to be brought in from Halifax, hardwood shipped to England

MacDonald, Joseph L. - Scottish Catholic Society of Canada organized by Father M.A. MacAdam

MacDonald, Joseph L. - Cape Breton Island Co-op. Society was organized at East Bay, 1932

MacDonald, Joseph L. - Mineral spring at East Bay

MacDonald, Joseph L. - Excerpts from Mary L. Frasers book,Folklore of Nova Scotia`.

MacDonald, Joseph L. - East Bay Pirates - Capt. Alex and Dan MacLean. MacLeans sailed the Pacific Ocean (1880-1914) on the sea wolf.

MacDonald, Joseph L. - Primary concern of settlers was the making of a home. Coal mines and steel plant took men from farms to cities and towns.

MacDonald, Joseph L. - Early settlers of Christmas Island (N.S.)

MacDonald, Joseph L. - What were living conditions like

MacDonald, Joseph L. - Tell about the August Gale

MacDonald, Joseph L. - Story of Peter MacNeil

MacDonald, Joseph L. - Story of Malcolm MacPhee

Cameron, Sarah - Biographical sketch

Cameron, Miss Janet - Biographical sketch

Beaton, Angus - Song: O hi ri ill o robha

Cameron, Finlay - Song: Air faill irinn ill irinn oich irinn iu

Beaton, Alexander - Song: O sud an taobh a'gabhainn

Cameron, Sarah - Song: An Te Ruadh

Cameron, Finlay - Song: Tha mi'n diugh gu tinn

Beaton, Angus D. - Song, a lament

MacDonald, Joseph Lawrence
CA BI T-464 · Item · 1972
Part of Sound and Moving Image Collection

Item is an audio recording of Joseph Lawrence MacDonald reading a series of newspaper clippings. Recording includes Gaelic songs from Tena Macneil, East Bay.

Joe Lawrence MacDonald

Nazi Warfare
"Caribou" survivor - premonition of disaster
Mountain Cross keeper's story
Rev. Charles Murphy
Christmas Island
Firsts in Cape Breton
Scottish piper plays lament for Texas flier
Scottish piper plays lament for Texas flier
Cape Breton Highlanders in action
Cape Breton Highlanders welcomed home

Mrs. Tena Morrison

Biographical sketch
Mo Chridhe Trom
Gaelic song

MacDonald, Joseph Lawrence
CA BI T-320 · Item · 1972
Part of Sound and Moving Image Collection

Item is an audio recording of a selection of songs composed by the Bard Malcolm Macneil as sung by Joseph Lawrence Macdonald. Songs include piano accompaniment.

Song in praise of Barrachois
Song for the Cook at the Iron Mines
Song for repairs to sulky spring
When the spring was repaired
Boat song for Donald MacLean's
Song for the potatoe bug
Boat song
Song for the Princess fashions of 1910
Song in praise of the Gaelic Language
Songs for Halloween pranks by young folks
Election song
Song for Horse Race
Song for Iron Mine
Song for Card Games
Song for Blacksmith
Reply by Blacksmith's wife

MacDonald, Joseph Lawrence
CA BI T-656 · Item · 1972
Part of Sound and Moving Image Collection

Hugh F. MacKenzie (Christmas Island):

Story - A Lost Old Lady
Story - Old Maids and Bachelors
Story - Big Donald and the Member
Story - Donald Halifax and the well
Story - Digging for Gold
Story - Donald from Uist
Story - Neil and the Bishop
Song - Horan ho 's na hi iu o

Joe Gillis:

Story - Blessing of Seed

Hugh F. MacKenzie:

Ghost story
Story of the rum seller
Story of the devil's death
Story of the Old Scotsman
Story of foresight
Ghost story

Joseph L. MacDonald:\

Story of St. Stephen's Day
Church dues
Old-time wakes
Story of Stephen MacNeil

Joe Gillis:

Donald's Story

MacDonald, Joseph Lawrence
CA BI T-405 · Item · 1972
Part of Sound and Moving Image Collection

MacNeil, Mrs. Frank Big Pond (N.S.) Biographical sketch

MacNeil, Mrs. Frank Big Pond (N.S.) Mo chaileag bhinn

MacNeil, Mrs. Frank Big Pond (N.S.) Early school days in Big Pond

MacNeil, Mrs. Frank Big Pond (N.S.) How "mogans" were made

MacNeil, Peter East Bay (N.S.) Biographical sketch

MacKenzie, Ann East Bay (N.S.) Biographical sketch

MacKenzie, Mrs. Jessie Big Pond (N.S.) Bheir mi o

MacNeil, Stephen MacAdam's Lake Biographical sketch

MacSween, Stephen MacAdam's Lake Biographical sketch

MacSween, Stephen MacAdam's Lake Story of getting a bottle

MacSween, Stephen MacAdam's Lake Two more Gaelic stories

MacSween, Mrs. Hugh MacAdam's Lake Biographical sketch

MacSween, Dan Joe East Bay (N.S.) Biographical sketch

MacDonald, Joseph Lawrence
CA BI T-409 · Item · 1972
Part of Sound and Moving Image Collection

Item is an audio recording of stories and songs performed by Dan MacKenzie, Joe Allan MacLean and Mrs. Annie MacLean. Featuring:

MacKenzie, Dan - Song sung from the perspective of an old pit mare purchased to help with the November plowing. Horses were plentiful and cheap, so when they ceased to be of use people took them to the marsh and killed them.

MacKenzie, Dan - Òran do Nighean Òg Bréagha. Song Composed by Iagain Steaphainn Ruaidh. Uses the chorus to "Bu Chaomh Leam Bhith Mire".

MacKenzie, Dan - Naidheachd: "A'Chailleach a'Bheat an Deamhan".

MacKenzie, Dan - Fairy Story "Di-Luain, Di-Mairt, DiCiadain"

MacKenzie, Dan - Naidheachd: "Cònar a'Seòladh is an Grog Làidir"

MacLean, Joe Allan - Sgeulachd: Sgeulachd - Fletcher and the Ghost. A man sets out to seek his fortune in England. He ends up in the employ of a nobleman trying to determine who is haunting his house. It is his dead daughter who desires to have her wrongly-convicted love freed from prison. See T-195

MacLean, Joe Allan - Sgeulachd: A man leaves home to hunt on "Beinn Dhunnchaidh" to earn his fortune. On the way there he encounters several characters and obstacles. He eventually is dissuaded from going to the mountain an returns home. He discovers gold and goes to England with it, where he open's the country's largest shoe factory.

MacLean, Joe Allan - Sgeulachd: "An Dròbhair Cruinn"

MacLean, Joe Allan - "Òran Bàs Eachainn MhicDhùghaill" composed by Archie MacDougall of Benacadie. Hector (Eachann "Larry") left Baddeck in a boat in 1896 but never returned home. He was presumed drowned. Archie's aunt, Mary (MacDougall) MacLeod also composed songs.

MacLean, Mrs. Annie - Biographical sketch

MacLean, Mrs. Annie - "Bha Mi'n Raoir gu Sunndach Sunndach" composed by Catrìona Iain Ruaidh (Catherine MacNeil)

MacLean, Mrs. Annie - "Tha Mise fo Mhulad air Tulaich gun Uaill" composed by Catrìona Iain Ruaidh (Catherine MacNeil). Song concerns a difficult winter and trying to preserve hay.

MacDonald, Joseph L. - History of Iona Credit Union

MacDonald, Joseph Lawrence
CA BI T-353 · Item · 1972
Part of Sound and Moving Image Collection

Item is an audio recording of the Glendale N.S Gaelic Players singing and performing a Gaelic play. Gaelic play entitled "Katie is Coming Home", written by Rev. S.P. MacDonald. Recording includes a conversation with Joseph L. MacDonald.

A Cape Breton Gaelic play
Tha mi an diugh gu tinn
Ho ro gur thu mo run
Gaelic play - Act II
Illean ill o, illean i
Square set
My own Glen
Early days in Sydney (N.S.)
The Townsends, Muggahs, Crawleys
A boom in Sydney (N.S.) - 1872
A Gaelic tid-bit
Father Edwards last Mass in Boisdale

MacDonald, Joseph Lawrence