Showing 3 results

Archival description
MacDonald, Kay Songs - Gaelic Local
Advanced search options
Print preview View:

Archie Alex MacKenzie

Item is an audio recording of Archie Alex Mackenzie singing Gaelic songs.

Song composed for the Gaelic Society of Cape Breton

Song "Tilleadh an Eilthirich" (Composed for a ceilidh in Barra)

"Òran Taigh Chaluim is Màiri" (Composed for a ceilidh in Glasgow before returning to Cape Breton)

MacDonald, Kay

CBI Radio, Kay Macdonald

Item is an audio recording of Kay Macdonald singing a selection of Gaelic songs, accompanied on piano by Doug Macphee.

"Chi mi na mor-bheanna..."
"An Innis Aigh"
"A' Chuairt Shamhraidh"
"Nigh'n Donn A' Chul Reidh"
Chi mi bhuam..."
"Hi ho ro 's no horo eile"
"Mo Mhairi Og"
"Mo Mhathair"

MacDonald, Kay

Puirt-a-Beul with Joe Neil MacNeil

Puirt a beul project done by Kay MacDonald for Museum of Man, Ottawa (Ont.) with piano music by Doug MacPhee, Gaelic words

Ruidhleadh cailleach Eachainn Mhoir...

Sud ort fhein a' Mhorag...

An gabh thu bhean, a "Dhomhunuill Bhig?"

O gu dearbh bu nhath leam e...

Mo ghille mor foghainteach...

Cuir 's a chiste mhor mi...

Soraidh leat a' chiallin...

S e feileadh, 's e feileadh...

Seo mar dhannsadh, Uisdean Friseal...

Theid mi null aur tulach gorm...

Coma leam Buntata carach

Bidh Fionnaladh ag innearach...

Calum Crubach anns a' ghleann...

Tha nead na cirche-fraoich...

Gun leag Ian Ruarachan... Strath. - "Ca' the Stirks frae out the corn"

Cailleach liath Rathasaidh...

A h-uile dad ni mi, 's fheudair dhomh innseadh...

A' bhoineid th' aig Uilleam an drasd...

Tha mi sgith 's mi leam fhin...

Cuir dhachaidh e, cuir dhachaidh e...

Tha Domhnall Gobha 's boneid air...

Cnamh do chire, chire, chaora ruadh...

Maighdeanan a' choire dhuibh...

Sud an gaol a bh'agam ort...

Ho ro 's an sille fada...

A' bhean , a bheil an cadal ort...

Piano music

Sud a rud a' thogas fonn...

O fhir nan casan caola...

Nam biodh tri sgillin agam...

A' bhean a bh'aig an taillear chaol...

Am ball a bha 's an Oban...

Am amadan, am amadan a bha mi riamh...

Ho ro cha teid mi tuilleadh ann...

Agus o gille nan car...

Gille Calum da pheighinn...

Agus o gille nan car...

Gille Calum da pheighinn...

Caristiona Chaimbeul...

S mise gheobh na brogan...

Gun dh'ith na coin na maragan...

S coma leis na h-ineagan ciobairean toabh Loch Obha...

Reel - The Smith of Killiecrankie

Sud a rud a' thogas fonn...

Fire, faire, an d'fhuair subh iasg...

An gille dubh, gur fad'a muigh...

Gu eileanan, gu eileanan, dh'Amaireaga gun teid sinn...

Maili chruinn donn...

De chuireadh mulad ort oidche do bhainnse...

Bithidh mi falbh...fad as

A' Dhomhnuill, a' Dhomhnuill...

A oidhche bha na gobhair againn...

A' nionag a' chota bhuidhe...

Briogais dhubh nan dusas toll...

Nighean donn na h-airidh...

Sud mar chaidh an cal a' dholaidh...

Piobaireachd Dhomhnuill Dhuibh...

Fear a Phige

Gun chaill iad na h-inean a sgriobadh ri cuallach Eion...

Shingealaich, ... Dhachaidh gu do dhinnearach...

De chuireadh mulad ort oidhche do bhainnse...

Taillear Bharraidh..

Ho ro, gun ceanniachean cota 's gun

Tha biodag air MacThomais...

Ruidhle no nighean donn...

Tha thid' agam fhin...dhachaidh direach...

Theid mi mull air a' bheinn...

Toll air a' bhata mhor...

Grodh laoigh nam bodach...

Sud ort fhein a' Mhorag...

O ho ro 's aighear thu...

O ro na ribeanan...

S e morag is Domhnall...

A' Domhnall Bhain, an ith thu rud...

Boineid Uilleam,

Oran na Poite Duibhe

Tha mairi nigh'n mhor is luireach oirre...

Bheirinn mo chu dhut...

Oran na Muice

The last 4 songs above are by Lauchlan Dan MacLellan

MacDonald, Kay