Showing 2 results

Archival description
Shaw, John Milling Frolic
Advanced search options
Print preview View:

Dunvegan Milling Frolic & Donald John MacMillan

Item is an audio recording of a milling frolic in Dunvegan, N.S. Recording includes singers form the Dunvegan area as well as Donald John MacMullin of the Meadows Rd.

MacLellan, Lauchie - Moch 's a mhadainn 's mi 'g eirigh

MacLellan, Lauchie - "Ho ro 'ille dhuinne..."

MacIssac, Alex John - "Hug a ro bhi, hug a rireadh..."

MacIssac, Ronald - "Leis a' Mhaighdean..."

MacLellan, Lauchie - "Nighean donn a' bhreacan uaine..."

MacLellan, Lauchie - "Chi mi thall iad..."

MacLellan, Lauchie - Spinning song

MacIssac, Alex John - "Faill il o 's na ho iu a..."

MacIssac, Ronald - "O a hu, a nighean dubh, nighean dubh"

MacLellan, Lauchie - "Mo run an t-uasal..."

MacIssac, Alex John - "Cruinneag na buaile..."

MacLellan, Lauchie - "Olainn deoch air laimh mo ruin..."

MacIssac, Alex John - "Togainn fonn air lorg an fheidh..."

MacLellan, Lauchie & MacIssac, Ronald - "Teann, teann, teann a' bhodaich.."

MacMullin, Donald John - "C'aite an caidil an nineag..."

MacMullin, Donald John - Song

MacMullin, Donald John - "Ho ro 'ille dhuinn..."

MacMullin, Donald John - "An nighean dubh, tha boidheach dubh..."

MacIssac, Alex John - "Oran cluinn Grannta"

MacIssac, Alex John - "Sugradh seach bliadhna" & accompanying explanation

MacIssac, Alex John - "Oran le ministear dh'a mhathair"

Shaw, John

Murdoch MacAskill, John 'Seogan' Shaw and Hector Carmichael

MacAskill, Murdoch (North Shore) "'S fheudar dhomh le firinn sgur dhe'n dram..."

Shaw, John (North Shore) "Mo chridhe trom 's cha charaich e"

Shaw, John and MacAskill, Murdoch (North Shore) Do'n Chuthaig

Shaw, John (North Shore) "Ailein duinn..."

Shaw, John (North Shore) "Mo chuachag a rill u..."

Shaw, John (North Shore) "Mo ruin, mo nighean donn bhoidheach..."

Carmichael, Hector (North Shore) "Bithibh aotrom 's togaibh fonn..."

MacAskill, Murdoch (North Shore) "Ma bhuannaich thu nighean ghrinn.."

Carmichael, Hector (North Shore) Oran a Phoitseir

Carmichael, Hector (North Shore) An t-Each Ruadh

MacAskill, Murdoch (North Shore) Oran a' Choin Bhain

Carmichael, Hector (North Shore) Oran a' Mhortgage (one verse)

Carmichael, Hector (North Shore) "A story about Murdoch Dan..."

Shaw, John (North Shore) "Seann mhart..."

Shaw, John (North Shore) "E ho ro mo mhaighdean lurach..."

MacAskill, Murdoch (North Shore) A Mhairi Bhoidheach

Shaw, John (North Shore) Leis a' Mhaighdean

Carmichael, Hector (North Shore) Oran na Muice

MacAskill, Murdoch (North Shore) "Cha threiginn fhin mo chruinneag dhonn"

Carmichael, Hector (North Shore) "Oran na Torachd..."

Shaw, John