Showing 1 results

Archival description
Shaw, John Dunvegan (N.S.) Milling Frolic
Advanced search options
Print preview View:

Dunvegan Milling Frolic & Donald John MacMillan

Item is an audio recording of a milling frolic in Dunvegan, N.S. Recording includes singers form the Dunvegan area as well as Donald John MacMullin of the Meadows Rd.

MacLellan, Lauchie - Moch 's a mhadainn 's mi 'g eirigh

MacLellan, Lauchie - "Ho ro 'ille dhuinne..."

MacIssac, Alex John - "Hug a ro bhi, hug a rireadh..."

MacIssac, Ronald - "Leis a' Mhaighdean..."

MacLellan, Lauchie - "Nighean donn a' bhreacan uaine..."

MacLellan, Lauchie - "Chi mi thall iad..."

MacLellan, Lauchie - Spinning song

MacIssac, Alex John - "Faill il o 's na ho iu a..."

MacIssac, Ronald - "O a hu, a nighean dubh, nighean dubh"

MacLellan, Lauchie - "Mo run an t-uasal..."

MacIssac, Alex John - "Cruinneag na buaile..."

MacLellan, Lauchie - "Olainn deoch air laimh mo ruin..."

MacIssac, Alex John - "Togainn fonn air lorg an fheidh..."

MacLellan, Lauchie & MacIssac, Ronald - "Teann, teann, teann a' bhodaich.."

MacMullin, Donald John - "C'aite an caidil an nineag..."

MacMullin, Donald John - Song

MacMullin, Donald John - "Ho ro 'ille dhuinn..."

MacMullin, Donald John - "An nighean dubh, tha boidheach dubh..."

MacIssac, Alex John - "Oran cluinn Grannta"

MacIssac, Alex John - "Sugradh seach bliadhna" & accompanying explanation

MacIssac, Alex John - "Oran le ministear dh'a mhathair"

Shaw, John