Showing 9 results

Archival description
Maclellan, Lauchie
Print preview View:

Archie Dan MacLellan and Lauchie MacLellan: Gaelic Songs

MacLellan, Archie Dan

Stories about Raonall Mor Mac Ailean Oig
Story about "Sithichean" (fairies) in Isle of Cann, Inner Hebrides
The French boat in P.E.I.
Oran an T-Seathaich
Puirt-a-beul - words to Miss MacLeod's Reel
"Gillean nan Drobhair"
Traditions concerning Miss MacLeod's Reel "Ceann Locha Morair"
First Pioneers' voyage from Scotland
"Murderer on ship tested with coin"
"No successful wedding without a fight..."
Forerunners
"Bocain" and connected beliefs...
"Spiorad an Drobhair"
Transportation by will...
"'Tha diofar math eadar na mic..."
"Priest and minister in River Denys..."
"Song about the burning of the jail at Inverness (N.S.)"

MacLellan, Lauchie (Dunvegan)

"Bheir mi o ro hoireann o"
"Sealladh nam mor-bheannan"
"An Gille Glas"
"Oran an T-Seathaich"
Saying from Gaelic Calendar
"'S e mo run an t-oigear og..."
"Illean bithibh sunndach..."

Beaton, David

Killer whales at Broad Cove

Shaw, John

Dunvegan Milling Frolic & Donald John MacMillan

Item is an audio recording of a milling frolic in Dunvegan, N.S. Recording includes singers form the Dunvegan area as well as Donald John MacMullin of the Meadows Rd.

MacLellan, Lauchie - Moch 's a mhadainn 's mi 'g eirigh

MacLellan, Lauchie - "Ho ro 'ille dhuinne..."

MacIssac, Alex John - "Hug a ro bhi, hug a rireadh..."

MacIssac, Ronald - "Leis a' Mhaighdean..."

MacLellan, Lauchie - "Nighean donn a' bhreacan uaine..."

MacLellan, Lauchie - "Chi mi thall iad..."

MacLellan, Lauchie - Spinning song

MacIssac, Alex John - "Faill il o 's na ho iu a..."

MacIssac, Ronald - "O a hu, a nighean dubh, nighean dubh"

MacLellan, Lauchie - "Mo run an t-uasal..."

MacIssac, Alex John - "Cruinneag na buaile..."

MacLellan, Lauchie - "Olainn deoch air laimh mo ruin..."

MacIssac, Alex John - "Togainn fonn air lorg an fheidh..."

MacLellan, Lauchie & MacIssac, Ronald - "Teann, teann, teann a' bhodaich.."

MacMullin, Donald John - "C'aite an caidil an nineag..."

MacMullin, Donald John - Song

MacMullin, Donald John - "Ho ro 'ille dhuinn..."

MacMullin, Donald John - "An nighean dubh, tha boidheach dubh..."

MacIssac, Alex John - "Oran cluinn Grannta"

MacIssac, Alex John - "Sugradh seach bliadhna" & accompanying explanation

MacIssac, Alex John - "Oran le ministear dh'a mhathair"

Shaw, John

Gillis Brothers, Skye Glen and Lauchie MacLellan, Dunvegan

Item is an audio recording of Gaelic singing by the Gillis Brothers of Skye Glen, N.S., and John Lauchi Maclellan of Dunvegan, N.S.

Gillis Brothers:

"Bu déonach leam tilleadh..."
""S e mo dhuhaich a dh' fhàg mi..."
"Luinneag Iain Bhàin"
Song
"Am Bràighe"

John Lauchie MacLellan:

"Ho ro mo luaidh thu..."
"Chi mi thall iad..."

Shaw, John

Lauchie Maclellan Gaelic Songs

Carmichael, Hector; MacAskill, Murdoch (North Shore) Oran an Torachd
MacAskill, Murdoch and Shaw, John (North Shore) "'S toigh leam a' Ghaidhealtachd..."
MacLellan, John Lauchie (Dunvegan, Inverness County (N.S.) "Tha mise fo mhulad 'san am..."
MacLellan, John Lauchie (Dunvegan, Inverness County (N.S.) "Thoir dhuinn drama, lion a' ghloine..."
MacLellan, John Lauchie (Dunvegan, Inverness County (N.S.) "'S i nighean mo ghaoil..."
MacLellan, John Lauchie (Dunvegan, Inverness County (N.S.) Nighean a' Chubair..."
MacLellan, John Lauchie (Dunvegan, Inverness County (N.S.) Beinn Chruachain
MacLellan, John Lauchie (Dunvegan, Inverness County (N.S.) "'S mi 'nam shuidhe..."
MacLellan, John Lauchie (Dunvegan, Inverness County (N.S.) "Failte a chur air an oigear..."
MacLellan, John Lauchie (Dunvegan, Inverness County (N.S.) "Mo roghainn 's mo ruin a chunna mi'n de..."
MacLellan, John Lauchie (Dunvegan, Inverness County (N.S.) "Hebridean Folksongs", p. 126
MacLellan, John Lauchie (Dunvegan, Inverness County (N.S.) "'S moch an diugh a rinn mi eirich..." (Hebridean Folksongs, p. 134)
MacLellan, John Lauchie (Dunvegan, Inverness County (N.S.) Hebridean Folksongs, p. 120
MacLellan, John Lauchie (Dunvegan, Inverness County (N.S.) Hebridean Folksongs, p. 118
MacLellan, John Lauchie (Dunvegan, Inverness County (N.S.) Additional words to A-14
MacLellan, John Lauchie (Dunvegan, Inverness County (N.S.) "Ho ro hao ho nighean donn..." (Hebridean Folksongs, p. 114)
MacLellan, John Lauchie (Dunvegan, Inverness County (N.S.) "Hoireann o hi ho ro..." (Hebridean Folksongs, p. 106)

Shaw, John

Lauchie MacLellan, Angus R. Gillis, Neil Gillis

Item is an audio recording of interviews with Lauchie Maclellan (Lauchie Dan N), Angus R. Gillis, Neil Gillis and Mrs. Mae MacGillvary. Features:

MacLellan, Laughlin - Oran na Muice

MacLellan, Laughlin - Oran na Maitseachan

MacLellan, Laughlin - Folk tale

MacLellan, Laughlin - Folk tale

Gillis, Angus R. - Tha mo run air a'ghille

Gillis, Angus R. - Horo i ho ro nan

Gillis, Neil - Faill o ro faill o

Gillis, Neil - An innis aigh

MacGillivray, Mrs. Mae - Cailinn mo ruin-sa

Macfarlane, J. Malcolm

Lauchie MacLellan, Hughie Dan MacDonnell, Catherine Patterson : Gaelic Songs

Item is available for streaming: T-14a [http://beaton.cbu.ca/AtoM/audio/T-14a.mp3] and T-14b [http://beaton.cbu.ca/AtoM/audio/T-14b.mp3].

Hughie Dan MacDonnell "Cath nan Eun"
Hughie Dan MacDonnell "Connall Cra Bhuidhe" (Conall ruadh nan can)
Lauchlan Dan MacLellan "A' ghruagaich a tha shuas ann an Gleann Eite..."
Lauchlan Dan MacLellan "Maighdeann allt na Rainich"
Lauchlan Dan MacLellan "A hiu bhill o ho, ho ro eile..."
Lauchlan Dan MacLellan "Hug a ri bhi hug a riribh..."
Lauchlan Dan MacLellan "Nam biodh duine nam choir"
Neil Gillis "Ho ro hi hoireanan..."
Neil MacLean? "Moladh Cheap Breatuinn..." ('Se Ceap Breatuinn tir mo ghraidh)
Mrs. Catherine Patterson "Fal o ro on dh'fhag sibh..."
Mrs. Catherine Patterson "A' Chuachag nam beann..."
Neil MacLean A song about lightning in Flanders

North Shore Gaelic Songs

Item is an audio recording of Gaelic singers from the Dunvegan and North Shore areas.

Beaton, David (Broadcove, N.S) - Unsuccessful moonshine... (Story)

Beaton, David - First electric shock treatment of rheumatism in Broadcove

MacLellan, Lauchie - "Moch 'sa mhadainn rinn mi gluasad..."

MacLellan, Lauchie (Dunvegan) - "Nighean donn a'bhreacain uaine..."

Shaw, John; MacLeod, Malcolm A. - "'S e mo cheist..."

Shaw, John; MacLeod, Malcolm A.

MacLeod, Malcolm A. - "Ho ro fear mo ruin thu..."

Shaw, John - "An teid thu leam a ribhinn og..."

Shaw, John - "Fidhler an ceann an drochaid..."

MacLeod, Malcolm A. - (Skir Dhu, N.S) Port a beul

MacLeod, Malcolm A. - Port a beul

MacLeod, Malcolm A. - Miss MacLeod's Reel

MacLeod, Malcolm A. - "Mo luaidh a' chruinneag"

MacLeod, Malcolm A. - "Thuirt an gille 's tu mo laochan..."

MacLeod, Malcolm A. - Song by "Lazarus" with history

Shaw, John - (North Shore, N.S) "Caidil thusa 's gheobh thu fheidh..."

Shaw, John - "An cluinn thu, leannain, an cluinn thu..."

Shaw, John - "Ho ro ho goraidh o..."

Shaw, John - "A nighean donn an t-sugraidh..."

Shaw, John - "Chunna mi lair dhonn aig Seumas..."

Shaw, John - "Mo nighean donn ghuanaich..."

MacLean, Alex (Big Baddeck, N.S) - "Am minister MacLeoid..."

Shaw, John

Puirt-a-Beul with Joe Neil MacNeil

Puirt a beul project done by Kay MacDonald for Museum of Man, Ottawa (Ont.) with piano music by Doug MacPhee, Gaelic words

Ruidhleadh cailleach Eachainn Mhoir...

Sud ort fhein a' Mhorag...

An gabh thu bhean, a "Dhomhunuill Bhig?"

O gu dearbh bu nhath leam e...

Mo ghille mor foghainteach...

Cuir 's a chiste mhor mi...

Soraidh leat a' chiallin...

S e feileadh, 's e feileadh...

Seo mar dhannsadh, Uisdean Friseal...

Theid mi null aur tulach gorm...

Coma leam Buntata carach

Bidh Fionnaladh ag innearach...

Calum Crubach anns a' ghleann...

Tha nead na cirche-fraoich...

Gun leag Ian Ruarachan... Strath. - "Ca' the Stirks frae out the corn"

Cailleach liath Rathasaidh...

A h-uile dad ni mi, 's fheudair dhomh innseadh...

A' bhoineid th' aig Uilleam an drasd...

Tha mi sgith 's mi leam fhin...

Cuir dhachaidh e, cuir dhachaidh e...

Tha Domhnall Gobha 's boneid air...

Cnamh do chire, chire, chaora ruadh...

Maighdeanan a' choire dhuibh...

Sud an gaol a bh'agam ort...

Ho ro 's an sille fada...

A' bhean , a bheil an cadal ort...

Piano music

Sud a rud a' thogas fonn...

O fhir nan casan caola...

Nam biodh tri sgillin agam...

A' bhean a bh'aig an taillear chaol...

Am ball a bha 's an Oban...

Am amadan, am amadan a bha mi riamh...

Ho ro cha teid mi tuilleadh ann...

Agus o gille nan car...

Gille Calum da pheighinn...

Agus o gille nan car...

Gille Calum da pheighinn...

Caristiona Chaimbeul...

S mise gheobh na brogan...

Gun dh'ith na coin na maragan...

S coma leis na h-ineagan ciobairean toabh Loch Obha...

Reel - The Smith of Killiecrankie

Sud a rud a' thogas fonn...

Fire, faire, an d'fhuair subh iasg...

An gille dubh, gur fad'a muigh...

Gu eileanan, gu eileanan, dh'Amaireaga gun teid sinn...

Maili chruinn donn...

De chuireadh mulad ort oidche do bhainnse...

Bithidh mi falbh...fad as

A' Dhomhnuill, a' Dhomhnuill...

A oidhche bha na gobhair againn...

A' nionag a' chota bhuidhe...

Briogais dhubh nan dusas toll...

Nighean donn na h-airidh...

Sud mar chaidh an cal a' dholaidh...

Piobaireachd Dhomhnuill Dhuibh...

Fear a Phige

Gun chaill iad na h-inean a sgriobadh ri cuallach Eion...

Shingealaich, ... Dhachaidh gu do dhinnearach...

De chuireadh mulad ort oidhche do bhainnse...

Taillear Bharraidh..

Ho ro, gun ceanniachean cota 's gun

Tha biodag air MacThomais...

Ruidhle no nighean donn...

Tha thid' agam fhin...dhachaidh direach...

Theid mi mull air a' bheinn...

Toll air a' bhata mhor...

Grodh laoigh nam bodach...

Sud ort fhein a' Mhorag...

O ho ro 's aighear thu...

O ro na ribeanan...

S e morag is Domhnall...

A' Domhnall Bhain, an ith thu rud...

Boineid Uilleam,

Oran na Poite Duibhe

Tha mairi nigh'n mhor is luireach oirre...

Bheirinn mo chu dhut...

Oran na Muice

The last 4 songs above are by Lauchlan Dan MacLellan

MacDonald, Mary Catherine "Kay"

Sgeulachdan and Gaelic Songs: Various Informants

Mrs. Margaret Gillis Gillisdale
" 'S ann Di-Luain gabhainn cuan..."
"Illean bithibh sunndach a null air a voyage..."
"O ho ro ille dhuinn..."
"Horan o, ho ro bhi iu o..."

Malcolm MacLellan Piper's Glen
"Bithibh aotrom 's togaibh fonn..."
"Bi 'gan cuimheachadh 's gan ionndrainn..."

Lauchie MacLellan Dunvegan
"Hugabh a bhi hu ga rireabh..."
" 'Nam biodh uine nam choir..."

Mrs. McCoridh Sgeulachd: Domhnall Cliobaisteach & Bonach Mills

Leach, MacEdward