Judique (N.S.)

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Judique (N.S.)

Equivalent terms

Judique (N.S.)

Associated terms

Judique (N.S.)

13 Archival description results for Judique (N.S.)

13 results directly related Exclude narrower terms

Gaelic Songs: Various Informants, Creignish, N.S.

Item is an audio recording of Gaelic singing with Alexander Beaton, Angus D. Rankin, Elizabeth MacEachern, Maggie Gillis (née MacDougall), Duncan Gillis of Hawthorne and Margaret S. (Duncan Peter) Campbell. Mr. Rankin is accompanied in singing of chorus by Angus (Sandy) Rankin and Alexander Beaton in all his songs. Charles "Miller MacDonald of Glencoe Mills speaks about mills and Hughena Campbell talks about cheesemaking.

Side 1:

Beaton, Alexander - "Òran do Ghille a Chaidh a Bhàthadh"

Rankin, Angus D. - Song "Nach Muladach, Muladach Duine Leis Fhéin" (Local version)

Rankin, Angus D. - Song "Seinn h-Iuraibh Bhinn O" (Seann Òran Seilige)

Beaton, Alexander. - Song "O Siud an Taobh a Ghabhainn" by Anna Gillis

Rankin, Angus D. - Song "Bitibh Aotrom 's Togaibh Fonn" By John "The Bard" MacLean

Rankin, Angus D. - Song "Càite bheil I ann am Muile?"

MacEachern, Elizabeth - Song "O Teannaibh Dlùth is Togaibh Fonn"

MacEachern, Elizabeth - Song "A Fhleasgaich Uasail"

MacEachern, Elizabeth - Song "a'Chruinneag Ìleach"

MacEachern, Elizabeth - Song "An t-Alltan Dubh"

MacEachern, Elizabeth - Song "Mo Nighean Donn Bhòidheach"

MacEachern, Elizabeth - Song "Gaol nan Cruinneag"

MacEachern, Elizabeth - Song "Éirich is Cur Umad 's Tiugainn Leam"

MacEachern, Elizabeth - Song "Màiri Bhàn"

Beaton, Murdoch - Duan for a réiteach.

Beaton, Murdoch - Naidheachd: "Dòmhnall Cruaidh agus an Ceàrd"

Beaton, Murdoch - Song " Cumha Bàs Fir agus a h-Ìghne" composed by Sìleas na Ceapaich.

Beaton, Murdoch - Naidheachd air Mgr Ailean MacIlleathain

Beaton, Murdoch - Naidheachd air Ailean a Rids, an t-Each aige 's Mgr Ailean

Beaton, Murdoch - Naidheachd air Aonghas Cìobair ann a Seatago

Beaton, Murdoch - Naidheachd: Coilleach an Àite Clog

Beaton, Murdoch - Naidheachd: An Cù Leisg

Beaton, Murdoch - Naidheachd: Fear a Fhuair Muc an Asgaidh

Beaton, Murdoch - Naidheachd: Léine Ùr airson Piognaig

Beaton, Murdoch - Song "Òran na Seana Mhaighdinn"

Beaton, Murdoch - Song "A 'Dhòmhnuill Bhig a hu a ho"

Side 2:

Campbell, Margaret S. (Mrs Duncan Peter) of Glencoe Mills - Song "Deoch-Slàinte Luchd nam Brachannan"

MacDonald, Hugh Donald of Glencoe Mills - Song "Eilean Sgitheanach nam Buadh"

MacDonald, Charles "Miller" - Operating grist, carding and saw mills

Campbell, Hughena - Making cheese

MacEachern, Elizabeth - song "Clachan Ghlinndaruadhail"

Gillis, Maggie (née MacDougall) - Song "Annie Laurie" in Gaelic

Gillis, Maggie (née MacDougall) - Hymn "Pulling Hard Against the Stream"

Gillis, Duncan - song "Chì Mi Bhuam"

Unknown - song "Duanag an t-Seòladair"

MacEachern, Elizabeth

Gaelic Songs with John A. Beaton

Item is an audio recording of singers from Boston, Judique, Christmas Island and Southwest Margaree singing a selection of Gaelic songs.

John A. Beaton :

Nighean Dubh Nighean Donn
"Faill i O Ro Faill I O
Oran Seòlaidh
O Sud an Taobh a Ghabhainn
Òran Seòlaidh
Mo Chrìdhe Trom 's Cha Neònach
Ochoinn a Rìgh Nach Mi Tha Muladach
"Ochoin a righ, gur h-e mi tha muladach..."
"Ochion fada bhuam thu..."
"Ho ro thill e ill o ro..."
"Ho gur mise, he gur mise..."

Joe MacKenzie (Christmas Island N.S) and Kay Macdonald ( Southwest Margaree N.W) :

"A mhairi dhubh, a hu a ho..."

John A. Beaton : "Gaol an t-Seoladair"

MacLellan, Malcolm : Deoch slainte luchd nam brachannan

John A. Beaton :

Buain nan dearcan
Hu a ho , 's mi fo m'inntinn
Horionn o 's mi fo m'inntinn
Horionn o 's na ho ri

MacLellan, Malcolm : Ho ro iu 's na hiurabh eile

John A. Beaton :

Mi nighean dubh
Airigh baile cno

Alex Macleod (Boston) : Air fail irinn, ail irinn

Carmichael, Kenny - Mo Mhali mhin meall-shuileach...

Beaton, John A. - Teannabh dluth is togaibh fonn

MacKenzie, Joe and MacDonald, Kay - Morag 's na horo gheallaidh

MacLean, Peter - Illean ill o, illean i...

MacLean, Peter - Mairi Nigh'n Dhomhnuill

MacLean, Peter

Gaelic Songs with Rev Allan MacMillan

Item is an audio recording of Rev. Allan J Macmilling singing Gaelic songs.

O Canada
Cumha na Tulaich
Cumha Cheap Breatunn
O choin a righ
S toigh leam ho ro hu
Sine Chaluim Bhain
Tha mi sgith bho'n tim so'n de
Tha mi sgith bho'n tim so'n de
Cailinn mo ruin-sa
Foghannan na h'Alba
Am falbh thu leam a ribhinn og
An t-alltan dubh
Duanag a' chiobair
Horionn o 's na hu ri
Coille Gruamach
O mo dhuthaich 's tu th'air m'aire
Morag a' Dunbheagan
Taobh Loch Liobhan
Chuir iad an caisteal an...mi...
S fheudair dhomh bhi togail orm

MacMillan, Allan J.

Judique Cairn

 • 78-13-1763
 • Item
 • 1975

Item is a photograph of the cairn in Judique that commemorates the first landing of the Scots, particularly Michael MacDonald.

Judique Cairn

 • 78-14-1764
 • Item
 • 1975

Item is a photograph of the cairn in Judique that commemorates the first landing of the Scots, particularly Michael MacDonald.

Judique Cairn

 • 78-15-1765
 • Item
 • 1975

Item is a photograph of the cairn in Judique that commemorates the first landing of the Scots, particularly Michael MacDonald.

MacDonald, Colin S.

 • MG 6.54
 • Fonds
 • 1954

Fonds consists of the genealogy of the Clanranald MacDonalds of Moidart and Morar.

MacDonald, Colin S.

Rev. Archie Chisholm

 • 77-657-791
 • Item
 • 20th century

Item is a photograph of Rev. Archie Chisholm, parish priest of Judique, Cape Breton.

St. Andrew's Church

 • 94-1215-25730
 • Item
 • 1994

Item is a photograph of the shrine at St. Andrew's Church in Judique, Cape Breton.

Prendergast, Paul

St. Andrew's Church

 • 94-1214-25729
 • Item
 • 1994

Item is a photograph of St. Andrew's Chruch in Judique, Cape Breton.

St. Andrew's Church, Judique

 • 77-438-572
 • Item
 • 1975

Item is a photograph of the war memorial monument at St. Andrew's Church, Judique.

The Historical and Social Development of Judique, Nova Scotia

 • FC 2345 J8 M3
 • Item
 • May 1968

Item is an essay titled "The Historical and Social Development of Judique, Nova Scotia," written by Janette MacDonald. The essay describes the history and development of Judique, Nova Scotia as a Gaelic community.