Skir Dhu (NS)

Elements area

Taxonomy

Code

Scope note(s)

  Source note(s)

   Display note(s)

    Hierarchical terms

    Skir Dhu (NS)

    Skir Dhu (NS)

     Equivalent terms

     Skir Dhu (NS)

      Associated terms

      Skir Dhu (NS)

       5 Archival description results for Skir Dhu (NS)

       5 results directly related Exclude narrower terms
       CA BI T-1103 · Item · 1975
       Part of Sound and Moving Image Collection

       Item is an audio recording of Alex Maclean (Big Baddeck), Hector Carmichael (Englishtown), Malcolm Angus Macleod (Skir Dhu), and Dan A. Macleod (North River Bridge.)

       MacLean, Alex; MacLeod, M.A. - "Gur e mo run an Domhnallach..."

       Carmichael, Hector & MacLeod, Malcolm A. - "Chaidh mi a mach"

       Carmichael, Hector & MacLeod, Malcolm A. - Local milling song about fishing

       Carmichael, Hector & MacLeod, Malcolm A. - "Tha buaidh air an uisge-beatha"

       MacLeod, Malcolm A. - "'S math a dhannsadh Uisdean Friseal"

       MacLeod, Malcolm A. - "Morag Bheag"

       MacLeod, Malcolm A. - "Chairistiona Caimbeul..."

       MacLeod, Malcolm A. - "Cuir do lamh 'staigh fon aodach"

       MacLeod, Malcolm A. - "Ged nacheil mi math air bardachd"

       MacLeod, Malcolm A. - "A ' Mhorag, nigh'n Dhomhnaill Duinn"

       MacLeod, Malcolm A. - "Mo luaidh thu a chunna mi 'n diugh"

       MacLeod, Malcolm A. - "Hiu a ho tha mi fo lionn dubh"

       MacLeod, Dan A. - Customs surrounding "Calluinn"

       Shaw, John
       CA BI T-250 · Item · May. 8, 1971
       Part of Sound and Moving Image Collection

       Item is an audio recording of CBI Radio's Island Echoes program air on May. 8 1971. Includes Gaelic song, interviews with Gaelic speakers, fiddle and bagpipe music.

       Featuring:

       MacTalla an Eilean (Island Echoes) Program 1, May 8, 1971
       Theme - Gaelic song by M.A. MacLeod
       MacKenzie, Hugh (Host) Sydney (N.S.) Interview with Malcolm A. MacLeod
       MacAuley, Fred Scotland Gaelic songs
       MacLeod, Malcolm Skir Dhu (N.S.)
       MacKenzie, Hugh (Host) Sydney (N.S.) Speaks
       MacKenzie, Hugh (Host) Bagpipe music
       MacKenzie, Hugh (Host) Theme

       MacTalla An Eilean (Island Echoes) Program 2, May 8, 1971
       Theme - Gaelic song by M.A. MacLeod
       MacKenzie, Hugh (Host) Sydney (N.S.)
       MacLeod, Malcolm Skir Dhu (N.S.) Mr. MacLeod continues singing Cape Breton Gaelic songs to old airs
       MacAuley, Fred (BBC) Scotland Interview with Mr. Malcolm MacLeod continues
       MacLeod, Malcolm Skir Dhu (N.S.) Gaelic songs and stories
       MacKenzie, Hugh (Host) Sydney (N.S.) Walking songs
       MacLeod, Malcolm Skir Dhu (N.S.) Theme

       CBI Radio
       CA BI T-734 · Item · 1970
       Part of Sound and Moving Image Collection

       Item is an audio recording of Malcolm Angus Macleod (Skir Dhu) being interviewed by Fred MacAuley (Scotland) for BBC Scotland.

       MacLeod, Malcolm A. - Brief biographical sketch

       MacLeod, Malcolm A. - Tha sinne bronach...

       MacLeod, Malcolm A. - S an oidhche bha luaidh ann...

       MacLeod, Malcolm A. - Song about trappers snowbound in woods

       MacLeod, Malcolm A. - Fear a 'fhiosag ruadh

       MacLeod, Malcolm A. - Chaidh mi latha dh'an stabull...

       MacLeod, Malcolm A.; MacLeod, Danny K. - Dh'olainn deoch a laimh mo run...

       MacLeod, Malcolm A.; MacLeod, Danny K. - Illean iu o hu oho...

       MacLeod, Malcolm A.; MacLeod, Danny K. - Hu oro hu o...

       MacLeod, Malcolm A.; MacLeod, Danny K. - E mo leannan, o mo leannan...

       MacLellan, Ann Terry
       North Shore Gaelic Songs
       CA BI T-1110 · Item · 1975
       Part of Sound and Moving Image Collection

       Item is an audio recording of Gaelic singers from the Dunvegan and North Shore areas.

       Beaton, David (Broadcove, N.S) - Unsuccessful moonshine... (Story)

       Beaton, David - First electric shock treatment of rheumatism in Broadcove

       MacLellan, Lauchie - "Moch 'sa mhadainn rinn mi gluasad..."

       MacLellan, Lauchie (Dunvegan) - "Nighean donn a'bhreacain uaine..."

       Shaw, John; MacLeod, Malcolm A. - "'S e mo cheist..."

       Shaw, John; MacLeod, Malcolm A.

       MacLeod, Malcolm A. - "Ho ro fear mo ruin thu..."

       Shaw, John - "An teid thu leam a ribhinn og..."

       Shaw, John - "Fidhler an ceann an drochaid..."

       MacLeod, Malcolm A. - (Skir Dhu, N.S) Port a beul

       MacLeod, Malcolm A. - Port a beul

       MacLeod, Malcolm A. - Miss MacLeod's Reel

       MacLeod, Malcolm A. - "Mo luaidh a' chruinneag"

       MacLeod, Malcolm A. - "Thuirt an gille 's tu mo laochan..."

       MacLeod, Malcolm A. - Song by "Lazarus" with history

       Shaw, John - (North Shore, N.S) "Caidil thusa 's gheobh thu fheidh..."

       Shaw, John - "An cluinn thu, leannain, an cluinn thu..."

       Shaw, John - "Ho ro ho goraidh o..."

       Shaw, John - "A nighean donn an t-sugraidh..."

       Shaw, John - "Chunna mi lair dhonn aig Seumas..."

       Shaw, John - "Mo nighean donn ghuanaich..."

       MacLean, Alex (Big Baddeck, N.S) - "Am minister MacLeoid..."

       Shaw, John
       CA BI T-1090 · Item · 1964
       Part of Sound and Moving Image Collection

       Item is an audio recording of Malcolm Angus Macleod, Skir Dhu N.S, singing a selection of Gaelic Songs.

       "Tuireadh na Hiortach"
       "Cha bhi mi buan..."
       "Air faill irin iu..."
       "Cuir dhiot an cadal..."
       "Leis a' Mhaighdean"
       "Bodach beag an lòinean"
       "O ho ro 'ille dhuinn..."
       "Am muileann dubh..."
       "Dùthaich MhicLeòid"
       "Mo rún, mo nighean donn bhoidheach"
       "O hi ri leibh a ho..."
       Twenty-third Psalm

       Shaw, John