Item T-3027 Track 2 - Daolagan Cholarado

Title and statement of responsibility area

Title proper

Daolagan Cholarado

General material designation

 • Sound recording

Parallel title

Other title information

Title statements of responsibility

Title notes

Level of description

Item

Reference code

T-3027 Track 2

Edition area

Edition statement

Edition statement of responsibility

Class of material specific details area

Statement of scale (cartographic)

Statement of projection (cartographic)

Statement of coordinates (cartographic)

Statement of scale (architectural)

Issuing jurisdiction and denomination (philatelic)

Dates of creation area

Date(s)

 • ca. 1950 (Creation)
  Creator
  MacDermaid, Donald John
  Place
  Framboise

Physical description area

Physical description

1 audio reel

Publisher's series area

Title proper of publisher's series

Parallel titles of publisher's series

Other title information of publisher's series

Statement of responsibility relating to publisher's series

Numbering within publisher's series

Note on publisher's series

Archival description area

Name of creator

Biographical history

Custodial history

Scope and content

The singer is Donald John MacDermaid, a collector of Gaelic songs in Cape Breton (particularly around the southeast areas of the Island). He lived in the United States for the majority of his life. He is remembered as one of the finest Cape Breton Gaelic singers.

The lyric uses the chorus of a popular old Gaelic song.

Notes area

Physical condition

Immediate source of acquisition

Arrangement

Language of material

Script of material

Location of originals

Availability of other formats

Restrictions on access

Terms governing use, reproduction, and publication

Finding aids

 1. 'S iomadh plàigh a tha san t-saoghal,
  'S iomadh call a thig air daoine,
  'S iomadh nì tha milleadh ar saoghail
  'S a' toirt adhbhar dhuinn bhith cràiteach.

Sèist
Thug mi 'n oidhche raoir san àirigh,
Thug mi 'n oidhche raoir san àirigh,
'N oidhche nochd gu cridheil coibhneil
Maille ri maighdeann dhonn na h-àirigh,
Thug mi 'n oidhche raoir san àirigh.

 1. Tha na daolagan am bliadhna
  Feadh gach raon buntàt' ri riasladh;
  'S gann gun d'fhàg iad cnap gu biadh dhuinn,
  'S cruaidh a dh'fheuch iad sinn le 'n cnàmhan.

 2. Colorado fada 'n iar bhuainn
  'S ann a dh'àraicheadh na biastan;
  Ghluais iad às a sin gu lionmhor,
  Greis a' sniagail, greis a' snàgail.

 3. Nuair thig grian na madainn bhlàth oirnn
  Chan eil àit' nach gabh iad faighinn;
  Chi mi falbh iad anns an adhar,
  'S bidh an rathad loma-làn dhiubh.

 4. Chan eil meas ac' air lus foille,
  No air lus tha fàs 's na coilltean;
  'S e buntàta biadh an aoibhneis,
  Cha bhi loinn às gun bhith làmh ris.

 5. Chomha luath 's a chì iad duilleag
  A' fàs suas gu bòidheach lurach,
  Bidh am bus innte gu guineach
  'S ithidh iad o bhun gu bàrr i.

 6. Chan ith feannagan dubh nam beann iad,
  'S chaneil cearc ann a thig teann orr';
  Ged 's math càil a' choilich Fhrangaich,
  Seachnaidh e le greann is gràin iad.

 7. Tha iad mèathte, dèante, snaighte,
  'S air am druim tha slige bhreac orr',
  Cumail dion orra mar chaisteal,
  Slige bhreac à loc cruaidh làidir.

 8. Ma gheibh mise beagan saoghail
  Chithear còmhlaichean mu na raointean,
  Nach leum each 's nach leag na gaothan,
  'S gheibh na daolagan an sàbh bhuam.

 9. 'S iomadh bodach eutrom somalt'
  'S cailleach gharbh tha sgìth a' cromadh,
  A' cur cruinn nam biastan sgonnach
  Chum an donnadh anns an àmhainn.

 10. 'S iomadh òigear làidir sunndach
  Agus caileag laghach ghaolach,
  A tha sgìth a' cur nan caolan
  Às na daolagan le clàran.

 11. Bheir mi dhaibh am puinnsean neartmhor
  Tha na Frangaich dhuinn a' cleachdadh;
  Uair no dhà a h-uile seachdain
  Ni mi 'm peacach gann de nàmhaid.

Associated materials

Related materials

Accruals

Alternative identifier(s)

Standard number area

Standard number

Access points

Subject access points

Place access points

Name access points

Genre access points

Description record identifier

Digital object (External URI) rights area

Accession area

Related subjects

Related people and organizations

Related places

Related genres